homepage ufo 2 compressed1945 Foo-Vechters Worden Nu Gebruikt Door Duitsers.
Drie type Foo vechter (Foo Fighters).
 
De Duitser heeft een spreekwoord zeggende dat het geen ver af Is bijzonder de aandacht trekt. Dies beginnen wij met de oorlog tegen Japan. Op het eiland Leyte is alle tegenstand feitelijk geëindigd. De Japannese verloren alhier omstreeks 120,000 man. Langs de kust van Formosa zetten onze vliegeniers vijf  in brand. Alle vervoer per schip van Japan naar de Oost Indies is nu in gevaar van aangevallen te worden door onze luchtschepen. Dan nog is een groot gedeelte van Engeland's vloot verschenen in Australië. Was onze vloot alleen reeds te sterk voor de vloot van Japan wat zijn haar kansen na deze versterking? Voorts trekt het Japannesche leger uit Burma. Japan geeft haar plan van een aanval in Indië op. Volgens berichten hebben de Russen 900 blokken van de stad Boedapest Ingenomen. Berekend wordt dat wel 2,000,000 burgers zich verstoken hebben In de kelders dezer stad. Het getal Duitse soldaten aldaar wordt geschat op van 75,000 tot 100,000 man. Nadat de Duitschers de twee Russische gezanten komende met een witte vlag vermoord hebben schijnt het wel dat alle gelegenheid om zich over te geven voor de -Duitschers afgesneden is. De Russen uit wraak beogen nu totale vernietiging. Geruchten zijn ook in omloop dat de lang verwachte aanval van uit het oosten door de Russen begonnen is. Dit moge de Duitschers dwingen versterkingen aan te brengen van uit het westen. Vanuit Polen en Griekenland zijn de berichten meer gunstig. Polen heeft een nieuw gouvernement gevormd met Osubka-Morawski aan het hoofd. Dit is te Lublin, Polen. Het gouvernement in balling te Londen is deze beweging juist niet genegen. Churchill en Eden kwamen in Athene en vertrokken weder. Het blijkt dat Churchill een persona von grata (een ongewenste man) was, daar er wel twee aanslagen op zijn leven gemaakt werden. Gevolg van hun bezoek was dat 'Koning George althans voorlopig afstand deed van zijn troon, en Aartsbisschop Damascinos voorlopig zal regeren. De hoop wordt gekoesterd dat de burgeroorlog in Griekenland nu spoedig eindigen zal. Wat het west front betreft moeten wij erkennen dat den Bondgenoten aldaar een bittere pil toegediend werd door Von Runstedt. Bijna drie weken na de eerste grote aanval werd een tweede aanval gedaan verder het zuiden in nabij Saarlauken en Bitche. Alhier werden op sommige plaatsen onze troepen bijna twee mijlen terug gedrongen. De aanval wordt gemaakt niet op een groten schaal, en men vermoedt dat dit een voorloper mag zijn van een groten aanval. De afdeling onder Gen. Jas. Van Fleet werd geroepen om wat Duitse grondgebied op te geven. In de Siegfried lijn hadden zij 260 "pill boxes" overmeesterd en 1200 Duitschers gevangen genomen. Om dit alles te verlaten opdat zij hunne makkers versterkingen aan mochten brengen was voor hen moed benemend. Op althans twee plaatsen dringen onze troepen dieper in de lijn der Duitschers. De gang waar door zij terug mochten trekken is op de wijze nauwer. Er schijnen bewijzen te bestaan dat Von Runstedt zijn troepen terug wil trekken naar Duitsland. Hij is teleurgesteld daar hij de Maas rivier en de stad Luik noch Antwerpen kon bereiken. Vliegeniers vlogen over het punt aller verste in net westen maar er was taal noch teeken meer te zien van het Duitse leger. Zij schenen zich terug getrokken te hebben. Begunstigd door helder weder heeft onze luchtmacht de landelijke troepen veel hulp verschaft. Op Maandag kwamen wel 700 vliegmachines om onze luchtmacht te bestrijden. Zij verloren 363 vliegtuigen. Dit was het grootste verlies ooit door Duitsland geleden op enen dag. Dinsdag nacht wierpen Engelse vliegeniers 6,000 ton bommen op Berlijn, Nuremberg, en Ludwigshafen. Hoe het ook moge gaan in de toekomst zoveel is zeker dat Von Runstedt ons meer schade gedaan heeft dan wij hem. Onze verliezen in voorraden, en in manschappen zijn groot geweest. Dit meent nu volstrekt niet dat wij den oorlog verloren hebben. Nieuwjaarsdag heeft Hitler over de radio gesproken. (Velen twijfelen er aan of het Hitler zelf was). In zijne rede gaf hij nergens bewijs dat Duitschland de oorlog winnen zal. Althans alzoo wordt de rede door de Sioux City Journal beschouwd. Al dat zij kunnen verwachten is de dag des kwaads uit te stellen voor enen tijd. Onder tussen verliezen wij voorraad en soldaten.
 
Onze vliegeniers over Duitsland hebben het te kampen met een nieuw wapen, en dit een zonderling, ja, zeer vreemd wapen. Zij worden "Foo- Vechters" genoemd. Volgens geruchten gebruiken de Duitschers drie verschillende soorten! De eerste bestaat uit een bal vuur. Deze vergezeld het luchtschip en blijft vlak bij een der vleugels. Al heeft het luchtschip ook een vaart van 300 mijlen per uur toch blijft de bal vuur bij bet luchtschip. De tweede soort bestaat uit drie ballen vuur welke juist voor het vliegtuig blijven. De derde soort bestaat uit een 15-tal ballen en zij gelijken op een verlichte kerstboom. Deze lichten gaan aan en uit. Zoo ver bekend hebben deze "Foo-Vechters" nergens een vliegmachine vernield of beschadigd. Hun waarde schijnt alleen psychologisch te zijn. Met zulke spoken in zijne nabijheid gaat het moeilijk voor een piloot om zijn hoofd bij elkander te houden. 
 
Source: De Volksvriend, 4 Januari 1945.
1945 foo fighters used by germans
 
Stats
Home page
apollo hoax clickmars secrets click
dutch news clickunexplained click
Websites that are worth paying a visit.
 anp.combillkaysing.comaulis.commoonfaker.commoontruth.com