Apollo 14 hatch problems

apollo 10

1st February 1971, Edgar Mitchell: Everything seems OK, but......

New York Times HOUSTON. Monday - Some of the conversations between the flight control center in Houston and the crew of the Apollo 14 during attempts by Apollo 14 to link the command module 'Kitty Hawk' to the lunar lander 'Antares'.

Houston: Ed, this is Houston, how far you estimate the distance between "Kitty Hawk" and "Antares"?

Apollo: About one and a half meter Houston. (That was Ed Mitchell; they are now preparing to couple and the flight has taken three hours and thirteen minutes).

Apollo: We are now about thirty to fifty centimeters from the moon lander.

Houston: Got it. (The flight has now taken three hours and fourteen minutes, Apollo 14 is at a distance of 11.459 km).

Apollo: We are linked. (This message turned out to be wrong).

Houston 00 02 29 27: Slight vibration, coming along very smooth. (It then appears that the link had failed).

Apollo 00 03 14 59: Okay, Houston. We've hit it twice and - sure looks like we're closing fast enough. I'm going to back back out here and try it again.

Houston: Got it. (The flight has now taken three hours and seventeen minutes).

Apollo: It doesn't work.

Houston: Understood. (Roosa and Mitchell report; they cannot connect at this time).

Apollo 00 03 15 31: Okay. Houston. We have gone back a bit and the last time I hit him well, but we can't get the bolts in it. (Houston then provides various instructions to check data on the panels. When this happens they say)

Houston: We have no more ideas to check here. We suggest that you go back and try again.

Apollo: Okay Houston. (The flight has now taken three hours and twenty minutes. Apollo-14 will try to pair again).

Apollo: It's done, Houston, we're a bit away from the moon lander again.

Houston: Roger, Ed. We suggest that you keep the contact pressed for at least three seconds.

Apollo 00 03 23 44: Okay Houston. 1, 2, 3, 4 - Son of a bitch - nothing! Okay, Houston, I hit it pretty good and held 4 seconds on contact, and we did not latch. We have done that before, but not three seconds. Here we go again.

Houston 00 03 24 03: Roger, we're seeing it all on TV here. (After a few more attempts, the coupling maneuver finally succeeded).

Small Photo: Edgar Mitchell ... cameraman.

Large photo: reserve commander of Apollo 14 Eugene Cernan (center) shows journalists the bolts of the coupling system, as was built into Apollo 14.

Original NASA transcript: 00.01.22.09 to 00.04.57.06

 

The coupling is essential for moon landing HOUSTON, Monday (Reuter)

The coupling system of the Apollo spacecraft, which now decides on the success or failure for this Apollo 14 flight, plays two vital roles in every moon landing flight. The system has never caused any problems with previous flights.

The first moment occurs shortly after launch, when the command module has to be attached to the moon lander module. The second time is a few days later during the rendezvous of the lunar lander and command module, after the two moon-walkers returning from the moon join their companion for the return journey to Earth. Coupling is accomplished by maneuvering the command module in such a way that its "sensors" come into contact with the corresponding part of the lunar module.

During the first maneuver only the Apollo capsule can. During the second, both modules can make movements. Both modules have a coupling pressure hatch and a tunnel, through which the astronauts can get from one module to the other. The actual coupling takes place with the help of small blasts from steering rockets, whereby the astronauts have to aim their spacecraft by looking through a kind of viewfinder.

Original text plus Dutch Clipping

EDGAR MITCHELL TIJDENS KOPPELINGSPOGINGEN: Alles lijkt O.k, maar de grendels pakken niet, Nieuwsdienst New York Times HOUSTON,

maandag — Hier volgt een deel van de gesprekken tussen het vluchtcontrole centrum in Houston en de bemanning van de Apollo-14 tijdens enkele pogingen van de Apollo-14 om het commandoschip 'Kitty Hawk' te koppelen aan de maanlander 'Antares'.

Houston: Ed (Mitchell), dit is Houston, hoe groot schat je de afstand tussen de „Kitty Hawk" en de „Antares"?

Apollo: Ongeveer anderhalve meter Houston. (Dat was Ed Mitchell; zij maken zich nu gereed om te koppelen en de vlucht duurt nu drie uur en dertien minuten.)

Apollo: Wij zijn nu ongeveer dertig tot vijftig centimeter van de maanlander verwijderd.

Houston: Begrepen. (De vlucht duurt nu drie uur en veertien minuten. De Apollo-14 bevindt zich op een afstand van 11.459 km.)

Apollo: Wij zijn gekoppeld . (Een mededeling, die fout bleek te zijn.)

Houston: Begrepen. We hebben de lichte trilling gezien. (Daarna blijkt dat de koppeling is mislukt.)

Apollo: O.k. Houston, we hebben tweemaal gekeken en het lijkt er op, dat we er dicht genoeg bij zijn ... ik ga weer achteruit en zal het opnieuw proberen.

Houston: Begrepen. (De vlucht duurt nu drie uur en zeventien minuten.)

Apollo: Het lukt niet.

Houston: Begrepen (Roosa en Mitchell melden dit; zij kunnen op dit moment niet koppelen.)

Apollo: O.k. Houston. Wij zijn een stukje achteruit gegaan en de laatste keer heb ik hem goed geraakt, maar we krijgen de grendels er niet in. [Daarna worden door Houston diverse aanwijzingen gegeven om gegevens op de panelen te controleren. Als dit is gebeurd zegt]

Houston: Wij hier hebben geen ideeën meer om te controleren. Wij stellen jullie voor om weer achteruit te gaan en het dan opnieuw te proberen.

Apollo: O.k. Houston: (De vlucht duurt nu drie uur en twintig minuten. De Apollo-14 gaat opnieuw proberen te koppelen).

Apollo: Het is voor elkaar, Houston, we zijn weer een stukje weg van de maanlander.

Houston: Begrepen, Ed. Wij stellen voor om het contact tenminste drie seconden ingedrukt te houden.

Apollo: O.k. Houston. Dat hebben we al eerder gedaan, maar geen drie seconden. Daar gaan we weer. O.k. Houston, ik raakte hem goed en hield het contact vier seconden ingedrukt, maar wij zijn niet gekoppeld.

Houston: Begrepen, we zien het hier allemaal op de tv. Na nog enkele pogingen lukte de koppelingsmanoeuvre uiteindelijk toch.

Small Photo: Edgar Mitchell ...cameraman. Lardge photo: reserve-commandant van de Apollo-14 Eugene Cernan (midden) laat journalisten de grendels zien van het koppelingssysteem, zoals in de Apollo-14 is ingebouwd.

 

Koppeling is essentieel bij maanlanding HOUSTON, maandag (Reuter)

Het koppelingssysteem van het Apollo-ruimtevaartuig dat nu beslist over succes of mislukking voor deze Apollo-14-vlucht, speelt bij iedere maanlandingsvlucht tweemaal een vitale rol. Het systeem heeft overigens bij vorige vluchten nog nimmer moeilijkheden opgeleverd.

De twee ogenblikken doen zich voor kort na de lancering, wanneer de commando-capsule aan de maan hinder moet worden vastgemaakt en vervolgens een aantal dagen later bij het rendez-vous van de maanlander met de Apollo-capsule, nadat de twee maan-stappers weer van de maan zijn opgestegen om zich bij hun metgezel te voegen voor de terugreis naar de aarde. Het koppelen komt tot stand door het commandoschip zodanig te manoeuvreren dat zijn „voeler" contact krijgt met een corresponderend onderdeel van de maanlander.

Bij de eerste manoeuvre kan alleen de Apollo-capsule manoeuvreren. Bij de tweede kunnen beide schepen bewegingen maken. Beide ruimteschepen hebben een koppelings--drukluik en een tunnel waardoor de astronauten van het ene schip in het andere kunnen komen. De eigenlijke koppeling geschiedt met behulp van kleine stootjes met de stuurraketjes, waarbij de astronauten hun ruimteschip via een soort vizier „richten".

Source: Het Parool, 1 februari 1971.

01 02 1971 Apllo 14 probelms