Apollo 17 returning to Earth

apollo 1018th December 1972, Successful Apollo 17 mission.

AMSTERDAM, Dec. 18 - On board Apollo 17, which is now starting to fall back to Earth with increasing speed, everything is fine (the landing will take place tomorrow evening at 20:26). The stomach problems that astronaut Ronald Evans had to contend with for some time seem to have disappeared. Evans' spacewalk - to recover three film cassettes from the service compartment of the Command Module - was not endangered and could be brought to a successful end without any problems.

Evans left the spacecraft at 9:28 pm last night (Dutch time) and closed the hatch behind him at 10:21 pm. In this period of 53 minutes he first brought in the film cassette of the moon soil sounding equipment. With the help of this device around 500 million echoes from the moon were collected, with surveys being carried out on depths of 200, 850 and 1300 kilometers. It is already clear that it has achieved rather surprising results.

This was followed by the 33 kilogram (but in this case naturally weightless) cassette of the panoramic camera, with film strips showing details up to two meters and finally the cassette of the mapping camera was discussed (details up to 20 meters). This weighed nine kilograms.

The spacewalk took place about 297,000 km from the earth. Evans made a particularly delighted impression during his space walk. He described the view in enthusiastic words, sang and hummed (like his colleagues on the moon a few days earlier) and waved to the camera installed in the open hatch of the cabin that produced particularly sharp images. That greeting, he said, was primarily intended for his mother.

The astronauts had started their journey back to Earth, at around half past twelve at night from Saturday to Sunday, by a blast of fire from the main engine of the Command Module. That blast lasted for two minutes and 24 seconds. It caused a speed increase of 3342 km per hour and took place during the 75th revolution of the Americans around the moon. Particularly surprising were the television images that were broadcast immediately afterwards of the gradually decreasing moon. For the first time television viewers were shown direct images of a part of the back side of the moon, including the large Cholkovsky crater (first photographed by the unmanned Russian Luna-3 in October 1959) and the Pasteur craters, Fermi and Hilbert.

For captain Cernan it turned out that this was a new reason for making a statement. "We are now saying goodbye to a place that I think we will use one day to reach new goals and we will all experience that in our generation" said Cernan. Geologist Jack Schmitt called the Apollo 17 expedition the first evolutionary steps of planet Earth into the universe. "Humanity " said Schmitt "must continue that exploration." He expressed the hope that all will have the opportunity to see humanity enjoying and benefiting from the fruits of the Apollo lunar project.

Original text plus Dutch Clipping

AMSTERDAM, 18 dec. — Aan boord van Apollo-17, die nu met steeds groter wordende snelheid naar de aarde begint te vallen (morgenavond om 20.26 moet de landing plaatsvinden), is alles in orde. Ook de maagklachten waarmee astronaut Ronald Evans enige tijd te kampen had, lijken tot het verleden te behoren. Evans' uitstapje in de vrije ruimte — een operatie die bedoeld was om drie filmcassettes uit het dienstcompartiment van het moederschip te bergen — kwam niet in gevaar en kon zonder problemen tot een goed einde worden gebracht.

Evans verliet de cabine gisteravond om 21.28 uur Nederlandse tijd en sloot het luik achter zich om 22.21 uur. In die periode van 53 minuten bracht hij eerst de filmcassette van de maanbodem-sonderingsapparatuur naar binnen. Met behulp van dit toestel zijn ongeveer 500 miljoen echo's van de maan opgevangen, waarbij peilingen werden verricht tot op diepten van 200, 850 en' 1300 kilometer.

Nu al staat vast dat er nogal verrassende resultaten mee zijn geboekt. Daarna volgde de 33 kilogram wegende (maar in dit geval uiteraard gewichtloze) cassette van de panoramische camera, met filmstroken die details tot twee meter tonen en tenslotte kwam de cassette van de kartering-camera aan bod (details tot 20 meter). Deze woog negen kilogram.

Het uitstapje vond plaats op zo'n 297.000 km van de aarde. Evans maakte tijdens zijn ruimtewandeling een bijzonder opgetogen indruk. Hij beschreef het uitzicht in enthousiaste bewoordingen, zong en neuriede (zoals zijn collega's enkele dagen eerder op de maan) en wuifde naar de in het open luik van de cabine geïnstalleerde camera die voor bijzonder scherpe beelden zorgde. Die groet, zo verklaarde hij, was vooral bestemd voor zijn moeder.

De astronauten waren omstreeks half één in de nacht van zaterdag op zondag aan de terugreis naar de aarde begonnen door een vuurstoot met de hoofdmotor van het moederschip. Die vuurstoot duurde twee minuten en 24 seconden, zorgde voor een snelheidsvermeerdering van 3342 km per uur en werd gegeven tijdens de 75ste omwenteling van de America rond de maan. Bijzonder verrassend waren de televisiebeelden die meteen daarna van de geleidelijk kleiner wordende maan werden uitgezonden. Voor het eerst kregen de televisiekijkers rechtstreeks beelden-om-een-hoekje van een deel van de achterkant van de maan, met o.a. de grote krater Tsjolkovski (voor het eerst gefotografeerd door de onbemande Russische Luna-3 in oktober 1959 en de kraters Pasteur, Fermi en Hilbert).

Voor gezagvoerder Cernan bleek dat een nieuwe aanleiding voor het afleggen van een verklaring. „We nemen nu afscheid van een plaats die we denk Ik op zekere dag zullen gebruiken als naar verder gelegen doelen en dat zullen we allemaal nog in onze generatie meemaken," aldus Cernan. Geoloog Jack Schmitt noemde de expeditie van Apollo-17 de voltooiing van 's mensen eerste evolutionaire stappen van de planeet aarde in her heelal. „De mensheid", aldus Schmitt. „moet die exploratie voortzetten". Hij sprak de hoop uit dat allen ooit de gelegenheid zullen hebben de mensheid te zien genieten en profiteren van de vruchten van het Apollo-maanproject.

Source: De Tijd, 18 december 1972.

1972 12 18 Apollo 17