Mountain looms up from the sea in Denmark

strange (1)

3rd September 1803, Mountain rose 20 feet above the water overnight.

PLOEN the 18th of August. On the night of the 15th to the 16th, a strange Natural phenomenon took place here. In the middle of the Clavetzer Sea, half a mile from here, they discovered early in the morning, at the location where the sea was the deepest, a mountain, which rose about 20 feet above the water, which has at present sunk to four feet. The area that this mountain covers above the water is not very great, but under water it is said that it has a fairly large circumference. The earth of that mountain is entirely peat with a white crust cover of ash. There was no extraordinary movement of the sea before, and even the previous evening people were fishing at that spot.

Original article plus Dutch clipping:

PLOEN den 18 Augustus. In den nacht van den 15 op den 16 dezer, heeft alhier een merkwaardig Natuur Verschijnsel plaats gehad. Midden in de een halve mijl van hier gelegene Clavetzer Zee, ontdekte men den 16 des morgens vroeg, ter plaatse waarde Zee het diepste was, een Berg, die omtrent 20 voet boven het water uitstak; welke nog-thans, op dit moment, tot op vier Voeten weder gezonken is. De uitgebreidheid, die deze Berg boven het water beslaat, is niet zeer groot; doch onder water zegt men dat hij een vrij groten omtrek heeft. De Aarde van dien Berg is Turf- of Veenachtig en geheel en al met een witte korst:, als as bedekt. Men heeft alvorens in het geheel geen buitengewone beweging der Zee bespeurd en zelfs had men den vorigen avond nog ter plaatse gevist.

Source: Bataafsche Leeuwarder courant, 3 September 1803.

1803 Ploem Denemarken Eiland uit het niets doemd op