The tools of the pyramid builders

strange (1)

26th April 1894, Evidence in the British Museum.

Although the awesome stone carvings of ancient Egyptians have been preserved to this day, all mention of the tools used to process this hard material has been lost. However, Mr. W.M. Flinders Petrie, a diligent navy man, has succeeded in demonstrating, from half-finished and unsuccessful tools, that the Egyptians worked the stones with both straight and circular diamond saws, as well as with solid, pipe-shaped diamond drills.

Likewise, the inscriptions on the pyramids are engraved with tools, the tip of which must have been harder than the stone. Tests have shown that only diamond could have been used for this purpose. The fact that diamonds were used can be seen on a granite tombstone in the large pyramid at Giza, which clearly shows that the saw had twice cut crookedly.

Some very fine evidence of the stone-cutting art of the ancient Egyptians can be found in the British Museum. One particularly catches the eye, it is a vase with a wall thickness of no more than 5.25 millimeters, although it is made of very hard stone. In recent times stone drilling machines have been made, the protrusions of which are set with black diamonds and used for the construction of a large tunnel. It was generally accepted that this use of diamond was something new, but already in the time of the oldest kings of Egypt, people sawed and cut stone with diamond tools.

Original text plus Dutch clipping:

De werktuigen bij den piramidebouw. Hoewel de ontzaglijke steengevaarten der oude Egyptenaren tot op onzen tijd bewaard zijn gebleven, is alle vermelding van de hulpmiddelen, die gebruikt zijn om het harde materiaal op zulk een wijze te bewerken als het geval is, verloren gegaan. Nochtans is het een ijverig navorscier, den heer W. M. Flinders Petrie, gelukt, uit half voltooide en mislukte ter zijde geworpen gereedschappen aan te tonen, dat de Egyptenaren de harde stenen bewerkt hebben zowel met rechte en cirkelvormige zagen, waarvan de tanden uit diamant bestonden, als met stevige, pijp-vormige boren, insgelijks met diamant aan het insnijdend gedeelte. Zo ook zijn de opschriften op de piramiden ingegrift met werktuigen, waarvan de punt harder geweest moet zijn dan het steen. Uit genomen proeven is gebleken, dat alleen diamant daartoe gediend kan hebben. Dat er diamanten zagen gebruikt zijn, is aan een granieten grafzerk in de grote piramide te Giza te bespeuren, waarop duidelijk te zien is dat de Zaag tweemaal scheef heeft ingesneden.

Zeer schone bewijzen van de steendraaiers-kunst der oude Egyptenaren vindt men ook in het Britsch Museum, waaronder inzonderheid een vaas in het oog valt, die aan den hals een wanddikte van niet meer dan vijf kwart millimeter heeft, hoewel zij van zeer harden steen vervaardigd is. In den laatsten tijd heeft men steenboormachines gemaakt, waarvan de puilt met zwart diamant bezet is en ze bij den bouw van grote tunnel gebruikt. Algemeen werd aangenomen, dat dit gebruik van diamant iets nieuws was, maar reeds in den tijd der oudste koningen van Egypte hoorde, zaagde en sneed men steen met diamanten gereedschappen.

Source: De Zuid-Willemsvaart, 26 April 1894.

1894 04 26 diamond drill old egypt