Tunguska explosion Siberia observation

strange (1)

1 July 1908, Effect of Tunguska explosion seen in Netherlands.

After sunset, it was very clear to see a light phenomenon at the IJ (bay) last night, it was a beautiful sight. Several subscribers phoned us that they were simply delighted by this wonderful natural sceneIt was also truly amazingly.

There they saw the IJ, as far as the eye could see, In a bright reddish appearance, while the masts of the ships, the chimneys, the houses and the trees stood out sharply against this horizon. In the beginning the light shone stretched far above the IJ, later it sank to the water level but the effect remained the same. The interested parties flocked from near and far to see this special phenomenon. Clearer than during the day, as far as the eye could see, the shores of the IJ were visible in a bright reddish appearance, as if by a giant fire that everything was put on a slight light. Even in the city it was lighter than usual. We thought we belonged to the privileged during the last night, when observing the light phenomenon at the IJ. The various messages that come to us from all places of the country, tell us that throughout the Netherlands the very beautiful spectacle, which was in the north, was enjoyed. It is now generally agreed that this phenomenon of light Is, the Northern Lights, a magnetic phenomenon, for which the academic world, a different explanation, based on assumptions, we will not bother our readers with. A similar phenomenon has been observed here for a few years. In the northern countries, as is known, it is very common. It was perceptible here until the first morning flash.

[The newspaper was wrong this is a description of the Tunguska explosion Siberia Russia.]

Original text plus Dutch clipping:

Na zonsondergang, was gisteravond bij het IJ zeer duidelijk een lichtverschijnsel waar te nemen, 't Was een prachtig gezicht. Diverse abonnees telefoneerden ons, dat zij eenvoudig verrukt werden door dit wonderschoon natuurtafereel. Het was ook waarlijk verbluffend schoon. Daar zag men het IJ, zover het oog maar reikte, In een fel rossige schijn, terwijl de masten der schepen, de schoorstenen, de huisjes en de bomen zich scherp aftekenden tegen dezen hellen horizon. In den aanvang strekte de lichtschijn zich uit ver boven het IJ, later zakte het meer naar den waterspiegel. Het effect bleef echter hetzelfde. Van heinde en ver stroomden de belangstellenden toe, om zich te vermeien in dit bijzondere schouwspel. Duidelijker dan overdag zag men, zover het oog reikte, de oevers van het IJ onder dien vreemden, fel rossige schijn, alsof door een reuzen brand dat alles In lichte laaie was gezet. Ook in de stad was het lichter dan gewoonlijk. Wij dachten in den afgelopen nacht, bij het waarnemen van het lichtverschijnsel bij het IJ, tot de bevoorrechten te behoren. De verschillende berichten, die tot ons komen, uit alle oorden des lands, melden ons echter, dat door heel Nederland genoten is van het zeldzaam fraaie Schouwspel, dat zich In het noorden vertoonde. Men Is het er nu dan ook algemeen over eens, dat dit lichtverschijnsel Is, het noorderlicht, een magnetisch verschijnsel, waarvoor toch de geleerde wereld, noch het andere deel der mensheid, ooit ene andere, dan op ver, onderstellingen berustende verklaring heeft gegeven. Wij zullen onzen lezers deze verklaring besparen. Vóór 'n paar jaar heeft men hier eenzelfde verschijnsel waargenomen. In de noordelijke landen komt het zoals men weet zeer dikwijls voor. het Was hier waarneembaar tot het eerste morgen gloren.

Source : De Telegraaf , 01 Jul. 1908.

01 07 1908 Tunguska explosion netherlands