Tunguska comet seen before impact

strange (1)

3 July 1908, Dutchman reports low flying comet over Netherlands just before Tunguska explosion.

One of our readers wrote to us: Yesterday evening on the West side of Leeuwarden standing on the Marsumer road, looking at the Northern sky, which at that time was bright and purple colored. I saw a beautiful sky phenomenon, namely a fiery ball with tail, it moved fairly fast from West to East.

The ball, bright yellow, with a green bluish reflection in it, was about the size of a fist, while the tail, was a fiery stripe, which moved with the ball, plus-minus half a meter long. The apparent distance that I guess at 10 to 15 Meter and its duration 3 to 4 seconds. Height above the Northern horizon plus minus 30 degrees. My pocket watch indicated 10.23 Amsterdam time. During my observation the sphere became smaller and smaller and the fiery tail gradually shorter, until suddenly everything was gone. In the West the moon stood 80 degrees above the horizon.

[Was this the Tunguska comet seen by a Dutchman just before impact?]

Original text plus Dutch clipping:

Een onzer lezers Beschrijft: Gisteravond aan do Westzijde van Leeuwarden staande op den Marsumer weg, het oog gericht op den Noordelijke hemel, die op dat ogenblik helder en purper gekleurd was, zag ik op eens een prachtig luchtverschijnsel, n.l. een vurige bol met staart, die zich met vrij grote snelheid van West naar Oost bewoog. De bol, helder geel, met een groen blauwig weerschijn er in, had de grootte ongeveer van een vuist, terwijl de staart (vurige streep, die met den bol meebewoog), plus-minus een halve meter lang was. De schijnbare afstand, dien ik aan den hemel zag afleggen was, naar gissing, 10 tot 15 Meter, en de duur ervan 3 a 4 seconden. Hoogte boven den Noordelijke horizon plus minus 30 gr. Mijn horloge wees 10.23 Amsterdam tijd. Gedurende mijn waarneming werd de bol steeds kleiner, de vurige staart allengs korter, tot plotseling alles verdwenen was. In het Westen stond de maan, eveneens een 80 graden boven den horizon.

Source: Algemeen Handelsblad, 03 Jul. 1908.

03 07 1908 tunkstan komet seen before impact