Hunting Nazis & the search for Hitlers body

strange (1)

11 May 1945, Russian tell that already four bodies are found that look like Hitler.

Russian troops search the ruins of Hitler's hiding place in Berlin. Due to the destruction through bombing and fire it is unsure if the body of Hitler ever could be identified, according official Soviet reports. So far, 4 bodies have been found that show more or less the characteristics of Hitler. It is almost certain that among the corpses Hitler's deputy, Martin Bormann was identified. The Americans have captured Reich marshal Herman Goering and field marshal Kesselring, the high SS and Polizei führer of Bohemian Moldova, Dr. ir. Karl Harmann the former Gauleiter and the Südeten-Germany, Konrad Henlein the former City-holder of Bavaria, von Epp.

Reich marshal Goering was arrested with his wife and daughter when he was on the road east of Kitzbuehel. He asked if they wanted to take him to a castle nearby, where he put on his favorite uniform, a gray coat of arms, in this uniform he was then photographed. He urged the photographers to rush as he was hungry. Goering was very outraged by the allied bombardment of Brechtesgaden, since his collection of orders and medals had been stored there and are now lost. Goering claimed that he had already realized on 24 April that the battle for Germany had been lost. He decided to call the Führer and remind him of the agreement that he would succeed Hitler, who was at that point no longer able to take charge. Hitler, however, became terribly angry at him and accused him of betrayal. Hitler declared that he had already the documents in front of him to order the execution of Goering. On April 27 Goering was arrested by the SS but his loyal Luftwaffe bodyguard helped him to escape. An allied correspondent noted that this reference will not help Goering in anyway.

From Norway it is reported that there General Rediess the former SS commander and police president of Norway, a member of the Nazi party sinds 1924, as well as the former Reich commissioner of the occupied Norwegian territories, Josef Terboven, committed suicide. Regarding the fate of the 5 main Dutch Nazi leaders it is heard that Mussert, Woudenberg and Van Genechten have been arrested, the leader of the Dutch SS Feldmeyer has died while Rost van Tonningen has not been found yet.

Original text plus Dutch clipping:

Goering betreurt zijn grootste verlies zijn verzameling orden en medailles.

Meer dan een week doorzoeken Russische troepen de puinhopen van Hitlers schuilplaats in Berlijn. De omgeving hiervan heeft veel van branden te lijden gehad en van officiële Sovjet-Russische zijde wordt dan ook betwijfeld of het Hitler ooit met voldoende zekerheid geïdentificeerd zal kunnen worden. Er zijn tot dusver 4 lijken gevonden die min of meer de kenmerken van Hitler tonen. Onder de lijken die met grotere zekerheid werden herkend, behoort dat van Hitlers medewerker en plaatsvervanger Martin Bormann. In Amerikaanse gevangenschap bevinden zich behalve Rijksmaarschalk Herman Goering en veldmaarschalk Kesselring ook de hoge SS- en Polizei-führer van Bohemien Moldavië, Dr. Karl Harmann de gewezen Gouwleider en van Südeten-Duitsland, Konrad Henlein de gewezen stadhouder van Beieren, von Epp.

Rijksmaarschalk Goering werd met zijn vrouw en dochter gearresteerd toen hij zich op de weg ten Oosten van Kitzbuehel bevond. Hij vroeg of men hem naar een slot in de nabijheid wilde brengen, waar hij zijn lievelingsuniform, een grijze wapenrok aantrok, in welk tenue hij zich liet fotograferen. Hij maande de fotografen tot spoed aan, aangezien hij zeide honger te hebben. Goering zeer verontwaardigd over het geallieerde bombardement op Brechtesgaden, aangezien daarbij zijn collectie orden en medailles verloren was gaan. Goering beweerde, dat hij reeds op 24 April had ingezien, dat de strijd voor Duitsland verloren was. Hij besloot den Furher op te bellen en hem te herinneren aan de afspraak, dat hij Hitler zou opvolgen, dien deze niet meer in staat zou zijn de leiding op zich te nemen. Hitler werd toen echter vreselijk boos, beschuldigde hem verraad en verklaarde, dat hij het bevel tot zijn terechtstelling al gereed had liggen ter ondertekening. Daarop werd Goering op 27 April door de SS gearresteerd en slechts dank zij de trouw van zijn lijfwacht van de Luftwaffe slaagde hij er in te ontkomen. Een geallieerd correspondent merkte op dat de deze referentie Goering weinig zal baten.

Uit Noorwegen wordt gemeld, dat aldaar generaal Redis, vroegere SS-bevelhebber en politie president van Noorwegen en 1924 lid van de Nazi-partij, alsook de gewezen Rijkscommissaris van de bezette Noorse gebieden, Josef Terboven, zelfmoord hebben gepleegd. Omtrent het lot der 5 voornaamste Nederlandse Nazi-leiders wordt vernomen dat Mussert, Woudenberg en Van Genechten zijn gearresteerd, de leider der Nederlandsche SS Feldmeyer Is omgekomen wijl Rost van Tonningen tot nu toe niet is gevonden.

Source: De Waarheid, 11 may 1945.