Hitlers right hand, Martin Bormann

strange (1)

5th August 1946, Strange radio message from Bormann.

An intelligence officer announced the discovery of what is believed to be "Martin Bormann's last official contact with the outside world" - a radio message from Bormann to Bormann - a mystery that has not yet been solved. The officer revealed that the message was received by Helmuth von Hummel in the party chancellery in Salzburg at the end of April 1945. The telegram contains the following content:

"Bormann - We are still in the bunker, waiting for liberation. Once again the competent authority failed to act. We have been betrayed. Long live the Führer ". Signed Bormann.

Original article plus Dutch clipping:

Een officier van den inlichtingendienst maakte de ontdekking bekend van wat geacht wordt te zijn „het laatste officiële contact van Martin Bormann met de buitenwereld" — een radiobericht van Bormann aan Bormann — een mysterie, dat totnutoe niet opgehelderd is. De officier onthulde, dat de boodschap ontvangen was door Helmuth von Hummel in de partijkanselarij te Salzburg en wel aan het einde van de maand April 1945. Het telegram heeft den volgenden inhoud:

„Bormann — Wij zitten nog steeds in den schuilkelder, wachtend op de bevrijding. Opnieuw heeft de bevoegde autoriteit verzuimd te handelen. Wij zijn verraden. Lang leve de Führer". Geteekend Bormann.

Source: Arnhemsche courant, 5 August 1946.

1965 05 14 bormann in mexico