Halstead Hieroglyphs (UK)

strange (1)

30th November 1968, Mystery for archaeologists.

Recently a clay tablet was dug up from a hill near Halstead in Essex (England), which will go down in history as the Halstead Hieroglyph. For the time being we can describe this most remarkable and surprising find as the mystery of archaeologists. For the first time in this part of our continent people were confronted with a pictograph that is somewhat similar to that of the ancient Egyptians. The agonizing question origin plays tricks on the archaeologist.

Since Neolithic times (New Stone Age), Halstead and its surroundings have always had settlements, which were later continued by Romans, British, Saxons and Danes. Of the latter, the history and their migratory routes are known, but there is virtually no trace of the Neolithic. The Halstead hieroglyph is a clay tablet of less than thirty by thirty centimeters, broken off at the edges.

The most remarkable thing about the writing is its simplicity and the directness of its images. This is in contrast to Egyptian, Chinese or Japanese pictographs. We are apparently dealing here with the work of a practical, simple people, not without a sense of humor or pathos. Thanks to its imposed simplicity and clarity it took no longer than a week to translate the story on the tablet. From left to right and from top to bottom we now read: "The king rose up in royal anger, and the people fell down before him, and he called the council together, to blow the trumpets, for the sampling of men equipped for the war, and garlands came from the eagle mountains, people with pruning knives from the fertile valleys, archers from the forests, where the giraffes graze, riders from the plain, strong swimmers from winding creeks where the swans rest, and the king held a great feast, while the virgins danced around the holy fire, but the matrons wept the massacre that they foresaw, when the royal throne stood empty, then the king stood outside the gate with the eagle standard, they sailed away on a favorable wind just as the hero flew, for many days and nights, but a great storm arose, filling everything with misery and lamentations". One thing is certain: the king came from Africa. He also sailed north, as the signs for day and night were positioned vertically or right and left in front of each other. This probably corresponds to sunrise and sunset with regard to the mapped itinerary.

Unfortunately we do not know whether sailing took place along the east or west coast of the black continent. We keep it at the first option. On the Atlantic section, the fleet was destroyed by a storm. The majority disappeared in the waves; only a few ships reached the European coast in different places. According to Laidler, the hieroglyph for the "archer of Abocacer" (a large mural in the Valltorta canyon in Spain) could well have come from one of the survivors of the neolithic disaster. Another part would have reached England in exhausted condition, where they soon died of misery, but not before they had briefly written their experiences on a clay tablet, intended to be found by men from 1968. In the British "New Scientist", from which we derive this, it is noted that the neolithic document is not only of African origin, but also from the then great people of the Hottentots. Recent murals of Hottentots show a similar style. (See image of the Hieroglyphs)

Original article plus Dutch clipping:

ONLANGS HEEFT MEN EEN KLEITABLET uit een heuvel nabij Halstead in Essex (Engeland) opgegraven, die de geschiedenis zal ingaan als de Halstead Hiëroglief. Voorlopig kunnen wij de hoogst merkwaardige en verrassende vondst betitelen als het raadsel der archeologen. Voor het eerst werd men in dit deel van ons continent geconfronteerd met een beeldschrift dat wel wat lijkt op dat der oude Egyptenaren. De kwellende vraag naar de herkomst speelt de archeoloog parten. Halstead en omgeving hebben sinds neolithische tijden (nieuw steentijdperk) altijd nederzettingen gekend, welke later werden voortgezet door Romeinen, Britten, Saksen en Denen. Van deze laatsten kent men de geschiedenis en hun trekroutes, maar van de neolithische ontbreekt nagenoeg elk spoor. Hoe dit zij, de Halstead hiëroglief is een kleitablet van nog geen dertig bij dertig centimeter. Aan de randen Is het afgebroken.

Het meest opmerkelijke van het schrift Is zijn eenvoud m de directheid der beelden. Dit in tegenstelling met Egyptische, Chinese of Japanse beeldschriften. Wij hebben hier blijkbaar te maken met werk van een praktisch, eenvoudig volk, niet zonder gevoel voor humor of pathos. Dank zij zijn opgelegde eenvoud en duidelijkheid heeft het ook niet langer dan een week geduurd het relaas op het tablet te vertalen. Van links naar rechts en van boven naar beneden lezen wij nu het volgende: „Nu stond de koning op, in koninklijke toorn, en het volk viel voor hen neer, en hij riep de hof raad bijeen, om op de trompetten te laten blazen, voor de monstering van manschappen, uitgerust voor de oorlog, en er kwamen slingeraars uit het arendsgebergte, mensen met snoeimessen uit de vruchtbare dalen, boogschutters uit de bossen, waar de giraffen grazen, ruiters uit de vlakte, sterke zwemmers uit kronkelende kreken waar de zwanen rusten, en de koning hield een groot feest, terwijl de maagden dansten rond het heilige vuur, maar de matrones beweenden het bloedbad dat ze voorzagen, toen stond de veel koninklijke troon leeg, toen stond de koning buiten de poort met de adelaarsstandaard, en ging scheep, en zeilde op een gunstige wind weg net alsof de held vloog, vele dagen en nachten lang maar een grote storm stak op, alles met ellende en weeklagen vullend." Een ding staat vast: de koning kwam uit Afrika. Voorts zeilde hij in noordelijke richting, gezien de tekens voor dag en nacht verticaal resp. rechts en links t.o.v. elkaar opgesteld staan. Waarschijnlijk correspondeert een en ander met zonsopgang en zonsondergang met betrekking tot de uitgestippelde reisroute.

Helaas weten wij niet of er gezeild werd langs de oost- of westkust van het zwarte werelddeel. Wij houden het op de eerste mogelijkheid. Op het Atlantische traject werd de vloot door een storm overvallen en vernietigd. Het grootste deel verdween in de golven; slechts een paar schepen bereikten de Europese kust op verschillende plaatsen. Volgens Laidler zou de hiëroglief voor de „boogschutter van Abocacer" (een grote wandschildering in de Valltorta canyon in Spanje) best afkomstig kunnen zijn van een der overlevenden van de neolithische ramp. Een ander deel zou Engeland in uitgeputte toestand hebben bereikt, waar ze spoedig van ellende omkwamen. Maar nog voordat het zo ver was, zouden ze op een kleitablet heel in het kort hun wedervaren hebben ingegrift, bestemd voor de mens uit het jaar 1968. In de Britse „New Scientist" waaraan we dit ontlenen wordt opgemerkt, dat het neolithische document niet alleen van Afrikaanse origine is, maar ook afkomstig van het toenmalige grote volk der Hottentotten. Recente wandschilderingen van recente Hottentotten pleiten op grond van stijlovereenkomst voor gelanceerde mening. Foto Halsread Hiërogliefen.

Source: Leeuwarder courant, 30 November 1968.

30 11 1968 Halstead Hieroglief