French want to mine gold from the oceans

strange (1)

30th July 1973, Strictly secret inventions.

With the help of a number of a strictly secret inventions, a French company has been set up that wants to equip three ships to extract gold, diamonds and silver from the sea. The first ship, a former freight carrier, is currently being prepared in the port of Le Havre for the extraction of the much sought after minerals.

It is not the first time that attempts have been made to extract valuables from the sea. For years the fact that the seas and oceans contain enough gold to make everyone on Earth a millionaire has stimulating the greed of adventurers. Up to now every attempt to extract valuable raw materials from the seas in an economically responsible manner has failed.

Shortly after the First World War the most famous gold digger at sea was the German chemist Fritz Haber. He was convinced that he could get enough gold from the sea to pay the German war debt. He reasoned that very large quantities of minerals occur in every square kilometer of seawater, including around 100 million guilders in gold and nine million guilders in silver. With this idea Haber equipped a ship, called the Meteor, with a chemical laboratory and an extensive filtering installation.

Between 1924 and 1928 the Meteor sailed from coast to coast and indeed the ship won gold and silver. The quantities however were much lower than expected and the entire expedition ended with a negative balance, which only increased the German war debt.

Other tests, in which dredging installations dug the bottom of shallow coastal waters and sieved the collected mud for the presence of diamonds, was also successful. However, its value was insufficient to cover the costs of the operation.

Original text plus Dutch clipping:

Met behulp van een aantal strikt geheim gehouden uitvindingen wil een in oprichting zijnde Franse onderneming een drietal schepen uitrusten om uit zee goud, diamanten en zilver te winnen. Het eerste schip, een voormalige vrachtvaarder, wordt op het ogenblik in de haven van Le Havre voor de winning van de altijd zo fel begeerde mineralen in gereedheid gebracht.

Het is niet de eerste keer dat pogingen worden ondernomen om kostbaarheden uit zee te winnen. Jarenlang heeft het gegeven, dat zeeën en oceanen genoeg goud bevatten om iedereen op aarde miljonair te maken, de hebzucht van avonturiers geprikkeld. Tot nu toe is elke poging om de kostbare grondstoffen op een economisch verantwoorde wijze uit de zeeën te halen, op niets uitgedraaid.

De bekendste gouddelver ter zee was kort na de Eerste Wereldoorlog de Duitse scheikundige Fritz Haber. Hij was ervan overtuigd dat hij voldoende goud uit zee zou kunnen halen om de Duitse oorlogsschuld te kunnen betalen. Hij redeneerde dat in elke vierkante kilometer zeewater zeer grote hoeveelheden mineralen voorkomen, waaronder voor ongeveer 100 miljoen gulden aan goud en voor negen miljoen gulden aan zilver. Haber ruste met dit idee als drijfveer een schip, de Meteor genaamd, uit met een chemisch laboratorium en een uitgebreide filtreerinstallatie.

Tussen 1924 en 1928 is de Meteor van kust tot kust gevaren en inderdaad won het schip goud en zilver. De hoeveelheden waren echter veel geringer dan werd verwacht en de gehele expeditie werd afgesloten met een nadelig saldo, dat de Duitse oorlogsschuld alleen maar groter maakte.

Andere proeven waarbij baggerinstallaties de bodem van ondiepe kustwateren afgroeven en de opgehaalde modder werd gezeefd op de aanwezigheid van diamant, hebben eveneens buit opgeleverd. De waarde ervan was echter onvoldoende om de kosten van de operatie te dekken.

Source: Nederlands Dagblad, 30 Juli 1973.

30 07 1973 fransen willen goud delven