Plans for rocket flight by Czech engineer

krant 1

9th January 1930, Ludwig Ocenasek prepares for serious space flight.

Prague, January 5 - For two years already the electrical engineer Ludwig Orenasek has been working on a rocket, with which he wants to undertake a flight into space. He is similar to the German scholar Oberth, who like him is a member of the German club "Rakette" and keeps an eye of everything that is going on abroad in this area.

In his calculations he mainly used what was achieved by the Russian Zlolkovsky before the war (1914-18). Mr. Orenasek is working on a machine that has much in common with that of the Oberth system, although there is a fundamental distinction between the two systems. The rocket of Mr. Orenasek does not carry the power unit force necessary for the flight.

The rockets must be able to travel great distances in the shortest possible time so it can reach airless space. Therefore a machine must be constructed which is able to penetrate the atmosphere and reach the layers at more than 50 km altitude, where the air is thin and there is therefore less friction, while there is still this advantage attached, the flying object so to speak, glides on the thicker layers of air.

Oberth wants his rocket to be powered by gases. The rocket carries 750 kg of gases in liquid state to go through the atmosphere, and only 7.5 kg for the further flight. Mr. Ocenasek considered this to be uneconomic and constructed a different propulsion for his rocket. The speed of the rocket must also differ from that of the German rocket. The first will be able to reach a speed of 11 to 15 km per second, but at the start the acceleration must be safe for living beings. The lift capacity of Mr. Ocenasek's rocket will be equal to that of Oberth's rocket. Ocenasek, who is assisted in his tests by Czech technicians, was not very lucky with his earlier inventions. He lacked funds and did not succeed in getting investors interested in his invention. In the first years of this century he created a rotational explosive motor in his factory. He was not able to produce and sell it, the patents expired and French entrepreneurs took control of his invention. For his rocket however, there is now more and more interest and hundreds of volunteers wanting to make the first flight are signing up, mainly Germans.

Original text plus Dutch clipping:

Ludwig Ocenasek, een Czechische ingenieur, bereidt serieus een vlucht door de bovenste luchtlagen voor.

Praag, 5 januari— Reeds sedert twee Jaar werkt de elektrotechnicus Ludwig Orenasek (Oetajennajek) hier ter stede aan een raket, waarmee hij een vlucht In de wereldruimte wil ondernemen. Hij staat in betrekking tot den Duitschen geleerde Oberth, die evenals hij lid is van de Duitsche club „Rakette" en hij houdt zich nauwkeurig op de hoogte van alles wat er op dit gebied In bet buitenland omgaat. Bij zijn berekeningen maakt hij voornamelijk gebruik van wat de Rus Zlolkovsky reeds voor den oorlog beeft bereikt. De heer Orenasek werkt aan een toestel, dat veel overeenkomst heeft met dat van het systeem-Oberth, hoewel er toch een principieel onderscheid tusschen beide systemen valt op te merken, Hoofdzakelijk bestaat het verschil daarin, dat de raket van den heer Orenasek bij de vlucht van de aarde door de luchtlagen in de dunne luchtlagen de bron der voor de vlucht noodzakelijke drijfkracht niet met zich draagt.

De raketten moeten groote banen kunnen afleggen in den kortst mogelijke tijd en In de luchtloze wereldruimte kunnen doordringen Daarom moet een machine worden geconstrueerd, die In staat is de atmosfeer te doordringen ten einde te komen In lagen op meer dan 50 K.M. hoogte, waar de lucht dun is en waar zij dus de beweging minder belemmert, terwijl er nog dit voordeel aan verbonden is, dat het vliegend voorwerp, om zoo te zeggen, op de dikkere luchtlagen voort glijdt.

Oberth wil zijn raket in die sferen, boven de atmosfeer laten voortdrijven door middel van uitstrooiende gassen, die de raket meevoert, en wel 750 K.G. gassen in vloeibare toestand voor de doorboring van de atmosfeer en slechts 7.5 K.G. voor de verdere vlucht. De heer Ocenasek acht dit heel oneconomisch en construeerde een andere drijfkracht voor zijn raket. Ook de snelheid van de raket moet bij het Czechische toestel afwijken van die van het Duitsche. Het eerste zal een snelheid van 11 tot 15 K.M. per seconde kunnen bereiken, maar zoo bij den start ingeleid, dat de de veranderingen van snelheid voor levende wezens zonder enig gevaar zullen zijn. Met draagvermogen der raket van den heer Ocenasek zal evenwel gelijk zijn aan dat van de raket Oberth. Ocenasek, die bij zijn proeven geholpen wordt door Czechische vaklieden, was tot dusverre niet heel gelukkig met zijn Uitvindingen. Het ontbrak hem aan fondsen en hij slagde er niet In kapitalisten voor zijn ondernemingen te interesseren. Zoo maakt hij in de eerste Jaren van deze eeuw in zijn fabriek ten rotatie-explosief-motor. Hij kon dien echter niet genoeg bekend maken, de patenten vervielen en Fransche ondernemers maakten zich van zijn uitvinding meester. Voor zijn raket komt nu echter meer en meer belangstelling en er melden zich honderden vrijwilligers aan, die zijn eerste vlucht mee willen maken, vooral uit Duitschland.

Source: De Telegaaf, 09 Januari 1930.

1930 Oberth Rocket