Great Russian space success

krant 1

5th February 1966, Russian success, Luna works and sends images.

On Friday afternoon at 5:30 the Russians succeeded in directly converting the powerful signals from the Luna Spacecraft into photographs. Apparently they had landed on firm ground. These are the most exciting pictures we have ever received here, says Prof. Lovell. They show, for example, a crater tip with a diameter of about 30 centimeters. 

Emblems

In the meantime Moscow revealed that the Luna had dropped two Soviet emblems on the moon when it landed, a triangular red pennant and a pentagonal color-enameled metal shield with the sickle and hammer of the Soviet Union. The Russians have not disclosed any details about the nature of the spacecraft, nor about the instruments that it has on board. Western experts consider it possible that the spaceship has not landed on long, 'dish-footed' legs, but on soft, air-filled balloons, that would have served as a landing pad and which would also prevent the spaceship from sinking into a possible soft soil.

Ideal

The spaceship has arrived in an ideal location, in an area that will be in the sun for almost fourteen days, so the solar cells that must supply the electric batteries with energy will have no trouble doing so for the time being. The instruments of the lonely lunar explorer (who is exposed to merciless heat on the sunny side, but when in the dark to murderous cold) can be switched on and off as desired by the Soviet scientists through wireless commands.

Fantastic

In the meantime President de Gaulle, Harold Wilson and the Indian President congratulated the Russians on their fantastic technical achievement. During a press conference in Moscow many assumptions were made about what the Russians are planning to do now. Cosmonaut Titov pointed out the possibility that dogs will be sent to the moon before humans land there. Presumably the Soviets also intend to make a manned observation flight around the moon to map possibly landing sites.

Lunar car

Another possibility in the coming years is an attempt to land a "Lunar car" equipped with huge tires, which will send TV images to the Earth as it drives around. The car can be controlled remotely from Earth and brought to a standstill in front of obstacles.By the end of this century there will probably be several human inhabited underground bases on the moon.

Original text plus Dutch clipping:

Geweldig Rusische ruimte-succes.

Russisch succes Loena werkt en zend beelden.

Vrijdagmiddag on 5 minuten over halfzes slaagde men er echter in de krachtige signalen van de kennelijk op behoorlijk stevige grond staande Loena rechtstreeks in foto's om te zetten. Het zijn de meest opwindende foto's die wij hier ooit hebben ontvangen aldus prof. Lovell. Er was b.v. een kraterpuntje op te zien met een doorsnee van omstreeks 30 centimeter.

Emblemen

Moskou onthulde intussen dat de Loena bij de landing twee Sovjet-emblemen op de maan had afgeworpen: een driehoekige rode wimpel en een vijfhoekig, in kleuren geëmailleerd metalen schild met de sikkel en hamer van de Sovjet-Unie. Nog steeds hebben de Russen geen enkel detail bekendgemaakt over de aard van het ruimteschip, noch over de instrumenten die het afgezien van de camera's aan boord heeft. westerse deskundigen achten het mogelijk dat het ruimteschip niet op lange, 'van „schotelvoeten" voorziene poten is geland, maar op slappe, met lucht gevulde ballonnen, die als landingskussen zouden hebben gediend en die het maanschip tevens beletten weg te zakken in een eventueel mulle bodem.

Ideaal

Het ruimteschip is op een ideale plaats terechtgekomen, in een gebied dat nog bijna veertien dagen in de zon zal zijn, zodat de zonnecellen die de elektrische batterijen van energie moeten voorzien, daarmede voorlopig geen moeite zullen hebben. Het instrumentarium van de eenzame maanverkenner (die aan de zonzijde aan onbarmhartige hitte is blootgesteld,-maar aan de achterzijde aan moordende koude) kan door de Sovjet-geleerden door middel van draadloze commando's naar believen worden in en uitgeschakeld.

Fantastisch

Inmiddels hebben ook president de Gaulle, Harold Wilson en de Indiase president de Russen met hun fantastische technische prestatie gelukgewenst. Tijdens een persconferentie in Moskou zijn tal van veronderstellingen geuit over wat de Russen nu verder van plan zijn. Kosmonaut Titov wees op de mogelijkheid dat men honden naar de maan zal zenden alvorens er mensen te laten landen. Vermoedelijk zijn de Sovjets ook van plan een bemande waarnemingsvlucht rondom de maan te maken, alvorens er eventueel mensen te doen landen.

Maanauto

Mogelijk ook zal men in de komende jaren trachten een van enorme banden, voorziene „maanauto" te laten landen, die al voortrijdend TV-beelden naar de aarde zal zenden. De auto kan daardoor van de aarde af radiografisch worden bestuurd en voor obstakels tot stilstand worden gebracht. Eind van deze eeuw zullen er vermoedelijk reeds diverse door mensen bewoonde ondergrondse bases op de maan zijn.

Source: Telegraaf, 05-02-1966.

05 02 1966 geweldig russisch ruimte succes