Curious heavenly phenomenon

krant 1

30th November 1968, Mysterious star.

A heavenly phenomenon as mysterious as it is curious is the pulsar, a special star that emits radio signals with extreme regularity. To date, we have only known eleven of such objects. Drake and Craft recently discovered an ultra-short period of time for two cosmic objects within the framework of a longer regularity. X-rays would be transmitted during this sub-period at regular intervals of about 10 milliseconds, while radio signals would be emitted during the longer, one-second main period. It is not clear whether both periods belong to one and the same celestial body or to a system of two objects rotating around each other. Based on theoretical considerations the ten millisecond period fits into the image that has been designed of a vibrating neutron star (an ultra dense star made up of neutrons, electrically uncharged "hydrogen" nuclei).

Drake now suspects that in both cases he is dealing with a rotating, pulsating neutron star with a diameter of less than 30 km. The density of the star dust is so great that that a mass the size of a die weighs no less than four trillion kg. If the Earth were compressed to this density it would be reduced to a diameter of less than 100 meters! Anyway, such a dense star can no longer consist of ordinary atoms; the only form of matter that can exist under those conditions is the neutron. Such a body would also produce a temperature of 10 million degrees and emit mainly X-rays.

Original text plus Dutch clipping:

EEN EVEN RAADSELACHTIG als merkwaardig hemels verschijnsel is de pulsar, een bijzondere ster die met een extreme regelmatigheid radiosignalen uit zendt. Tot heden kennen wij pas elf van zulke objecten. Onlangs hebben Drake en Craft bij een tweetal kosmische objecten een ultrakorte periode ontdekt binnen het kader van een langere regelmatigheid. In deze onderperiode zouden röntgenstralen worden uitgezonden en wel met regelmatige tussenpozen van ongeveer 10 milliseconden, terwijl in de langere, een seconde durende hoofdperiode radiosignalen worden geëmitteerd. Het is niet duidelijk of beide perioden bij een en hetzelfde hemellichaam behoren of bij een stysteem van twee om elkaar heen wentelende objecten. Op grond van theoretische overwegingen past de tien milliseconde periode in het beeld, dat men ontworpen heeft van een trillende neutron-ster (een ultra dichte ster, opgebouwd uit neutronen, elektrisch ongeladen „waterstof" kernen). Drake vermoedt nu, dat hij in beide gevallen te maken heeft met een wentelende pulserende neutron-ster met een diameter van minder dan 30 km. De dichtheid van de sterrestof is daarbij zo groot, dat een massa ter grootte van een dobbelsteen niet minder weegt dan vier biljoen kg. Als de aarde samengeperst zou worden tot deze dichtheid dan zou ze terug gebracht worden tot een doorsnee van nog geen 100 m! Hoe dan ook, zon oer-dichte ster kan niet meer uit gewone atomen bestaan; de enige vorm van materie die onder die omstandigheden bestaanbaar is, is het neutron. Zon lichaam zou voorts een temperatuur voortbrengen van 10 miljoen graden en hoofdzakelijk röntgenstralen uitzenden.

Source: Leeuwarder courant, 30 November 1968.

1968 11 30 pulsar star