fiery air England, air in the west all fiercely

ufo1

12 March 1740, Air in the west all fiercely.

Salisbury the 19th of February. Yesterday evening at 7 o'clock the air in the west was seen here so fiercely, that in the beginning one believed that somewhere on the Land there was a heavy fire. But by 10 o'clock this phenomenon suddenly shot towards the South, and showed itself even more terribly than before, so that it is recognized as an effect, of the great cold, Snow, and ice.

Original text plus clipping in Dutch:

Salisbury den 19 februari. Gisteren 's avonds ten 7 uren zag men hier de Lucht in het westen gans vurig, zo dat men in den begin geloofde, dat ergens op het Land een zware brand was, maar tegen 10 uren schoot dit verschijnsel schielijk na het Zuiden, en vertoonde zich aldaar noch vreeslijker als van te voren, zo dat men het zelve erkende als een uitwerking, van de grote koude, Sneeuw en ijs veroorzaakt.

Source Oprechte Haarlemsche Courant, 12 Maart 1740.

12 03 1740 vreemd verschijnsel engeland