Disk as big as the moon

ufo1

13 April 1754, Air phenomenon was like a half Moon.

Halle [Germany] March 23. On Monday evening a very rare sky phenomenon was observed here, which appeared at 10 o'clock directly above this City, in the beginning it was only a light white Cloud, at 10:30 hr the Phenomenon was the brightest, and at 11 o'clock it disappeared gradually. The shape of the sky phenomenon was like a half Moon, but  brighter and fiery as the Moon itself, unusually much larger than the moon, while the Phenomenon spread across the entire market and over the so-called Schippers bridge.

In the middle, the phenomena washes wide, and at both ends it was pointed, standing from the East after the West in a circular curvature, that it had one end above the Church of St. Ulrich, the middle above the Red Tower, and the other end above Schippers bridge. For more than three quarters of an hour this air phenomenon remained in full force, where after it took the shape of a Cloud took on and disappeared. The previous day we had had a strong Northern light, and on the same day the sky in the North had been very cloudy.

Original text plus clipping in Dutch:

Halle [Duitsland] den 23 maart. Maandag avond heeft men hier een zeer zeldzaam Luchtverschijnsel waargenomen, het welk zich ten 1 uren recht boven deze Stad vertoonde, in den beginne was het slechts een lichte witte Wolk, ten half 11 uur stond het Verschijnsel het helderste, en ten 11 uren verdween het allengskens (langzamerhand). De gedaante van het luchtverschijnsel, was gelijk een halve Maan, ruim zo helder en vurig als de Maan zelf, maar ongemeen veel groter dan dezelve, terwijl het Verschijnsel zich over de gehele markt henen, en tot over de zogenaamde Schippers-brug uitstrekte. In het midden wast Verschijnsel breed, en liep aan beide einde spits toe, staande van het Oosten na het Westen cirkelvormig zodanig omgekromt, dat het een einde boven de Kerk van Sint Ulrich, het midden boven den Roden Toren, en het ander einde boven de Schippersbrug stonden. Ruim drie vierde-deel uurs bleef dit Luchtverschijnsel in volle kracht staan, waar na het weder de gedaante ener Wolk aannam en verdween. Den vorigen dag hadden we een sterk Noorderlicht gehad, en op den zelven dag was de Lucht in het Noorden zeer bewolkt geweest.

Source: Leeuwarder courant, 13 April 1754.

09 04 1754 bijzonderheden UFO