Fireball without making any noise

ufo1

14 January 1756, What was seen above England.

London the 30th of January. From Milverton in the County of Somerset, on the 15th in the evening 8 o'clock a rare Air phenomenon has been seen, consisting of a fireball, as large as a full Moon, and moving from South west to the North East. It seemed that the ball of fire was higher than the Clouds, since the clouds prevented several times the appearance of that air phenomenon, it moved with great speed, completed its course of Zenith within three quarters of a minute, from where he was first seen, to the Horizon where it disappeared, leaving behind a streak of very thick Vapor or Smoke, without making any noise.

Original text plus clipping in Dutch:

Londen den 30 January. Van Milverton in het Graafschap Somerset heeft men, dat men daar den 15 dezer 's avonds ten 8 uren een zeldzaam Lucht verschijnsel gezien heeft, bestaande in een Vuurbol, zich voor het oog zo groot vertonende als een volle Maan, en lopende dit den Zuid-westen na het Noord-oosten; het scheen, dat die Vuurbol hoger lag dan de Wolken, vermits de wolken het aanzicht van dat Lucht verschijnsel telkens verhinderden, en dezelve bewoog zich met grote snelheid, dewijl die Vuurbol in slechts drie vierendeel van een Minuut zijn loop volbracht van den Zenith of het Kruinpunt af, daar hij allereerst gezien werd, tot zeer nabij den Horizon of Gezichtseinde, daar dezelve verdween, latende achter zich na enen streep van zeer dikken Damp of Rook, zonder enig geluid te maken.

Source: Leeuwarder courant, 14 Februari 1756.

1756 vuurbal boven Engeland