UFO in Weile, Denmark

ufo1

23rd January 1761, Eyewitness reports strange object.

GRONINGEN the 22nd of January. Seen in Weile (today vejle), a Danish city under the diocese of Rypen in North Jutland on the Ooftzee, the following letter of December 26th, at 10 o'clock in the evening a violent storm arose here. It was the night from the 26th to the 27th at 2 hours 4 minutes I was not yet in bed. An hour before, I discovered from my window, a very clear phenomenon, which I initially thought was a ray of lightning. The storm intensified.

After noticing this aerial phenomenon I stayed up and at 4 o'clock the phenomenon which seemed to arrive from Mondt, and which moved horizontally. It seemed to be about 1.5 fathoms in length and an arm thick and cast fiery rays from both sides. I went into my garden and there I noticed a fireball which had the shape of a canon ball, slowly turning away from the South to the North. At first this ball seemed to be very dark, like the sun when it hides behind the clouds, giving out just enough rays to be visible. Two minutes later the glare of this ball grew steadily fainter and slightly redder, at last it disappeared altogether. Shortly after this came a storm, accompanied by such great and terrible gusts of wind that many people thought it was an earthquake.

I have spoken to many elderly persons about this phenomenon, and despite seeing myself several air phenomena in Norway I have never seen such a thing, and with such circumstances that it was accompanied.

Original text plus Dutch clipping:

GRONINGEN den 22 januari. Men ziet uit Weile, een Deense  Stad, onder het bisdom Rypen, in Noord jutland, aan de Ooftzee, navolgende Brief den 26 December Laatstleden, om 10 uren 's avonds, ontstond hier ene hevige Storm. Ik was 's nachts van den 26ste tot den 27ste om 2 uren 4 Minuten nog niet te bed. Een uur te voren, ontdekte ik uit mijn Venster, een zeer helder verschijnsel, 't welke Ik in den beginnen voor een bliksem Straal hielde. De Storm werd immediaat hierop heviger. Nadien ,mij dit Luchtverschijnsel opmerkzaam maakte bleef Ik opzitten, en wierde om 4 uren een verschijnsel gewaar die zoo 't scheen van Mondt aankwam ,en zich horizontaal bewegende. Het scheen omtrent 1,5 Vadem in de lengte te bedragen en een arm dik th zijn op beide kanten wierp 't zelve vurige stralen van zich. Ik vervoegde mij daarop in Mijn Tuin en bemerkte daarop enen Vuurkogel, die de gedaante van enen Canon kogel had, zich langzaam van het Zuiden nat Noorden wende. Aanvankelijk scheen deze Kogel zeer donker te zijn, even als de Zon wanneer die zich achter de Wolken verbergt, ondertussen, wierp zij doch Stralen genoeg van zich. Twee minuten daarna werd de Glans van deze Kogel gestaag zwakker en iets roder, eindelijk verdween dezelfde geheel en al. Kort hier op , verheftigden een storm met zodanige geweldige en verschrikkelijke rukwinden vergezeld, dat vele lieden 't voor een aardbeving hielden.

Ik heb aangaande dit verschijnsel met vele bejaarde personen gesproken en niettegenstaande ik mijzelf  menigerlei lucht verschijnsels in Noorwegen gezien heb„ Ik doch nimmermeer, een zodanig, en met zulke omstandigheden , als deze vergezeld was, waargenomen.

Source: Oprecgte Groninger Courant, 23 January 1761.

1947 07 08 UFO USA