Compass anomaly after strange lights in 1768

ufo1

29 November 1768, Vienna UFO disturbs magnetic field.

Regarding the rather rare air phenomenon, which was reported in Vienna on the 28th, according letters we received we have learned that: About half past seven in the evening the northern part of the sky was seen with an red cover, several people were saying that it was the reflection of the glow of a fire outside this City. This light spread from East to West over 30 degrees, and then to the south, about 49 degrees, where it emerged like a vaulted arch. The color was usually dark red, the upper part, which was slightly paler.

From time to time we saw white-yellow stripes, some quite broad, others very narrow, they were mostly straight, and ending east or west bowing towards the south. Several of those rays or flames lasted 5, 6 or 10, and others barely 2 minutes. By the time the sky became cloudy, the whole miraculous phenomenon was finally gone by 8 o'clock, and when the sky had cleared again at half past nine the red color had turned to white yellow. without any stripes, until the Moonlight made it all disappear. The most remarkable thing in this case is that the compass needle moved 1 degree at 7 o'clock, and 1 degree at 8 o'clock east wards. First the next morning at four o'clock the needle returned, and finally at eight o'clock the remaining quarter of a degree was gone back to its usual point of view, just 12 hours after the phenomenon, the needle had returned to its normal position. That misconception of the compass was at the Academic College of the Jesuits in two different rooms, and thus on two different Compasses, of which one needle was 6, and the other 4 inches long, the two skilled people carefully checked their readings and when compared they were in total agreement.

Original text plus clipping in Dutch:

Aangaande het vrij zeldzaam Lucht verschijnsel, dat men den 28 laatst te Wenen gehad heeft, verneemt men met Brieven van daar volgende bijzonderheden; omtrent uit half 7 uren s' avond zag men het Noorder deel des hemels met een zo vurig rood overdekt, dat verscheidende lieden menden, dat het de terugkaatsing was van den gloed van enen geweldigen brand buiten deze Stad. Dit gloeiende ligt verspreidde zich zo Oost als West waard ter breedte van ruim 30 graden, en Zuid-waard, omtrent 49 graden verre, alwaar het als in een gewelfden boog uitliep. De kleur was doorgaans donkerrood , uitgezonden het opperste gedeelte, het welk zich enigszins bleker vertoonde. Van tijd tot tijd zag men daar uit voorschieten witgeel strepen, sommige tamelijk breed, andere zeer smal, de meeste recht, en eindigend zij Oost of Westwaarts naar het Zuiden om-gekromt. Verscheiden van die stralen of vlammen duurden 5 , 6 a 10, en andere nauwelijks 2 minuten. Ver-mids de lucht vervolgens bewolkt geraakte, zo verloor men eindelijk tegen 8 uren geheel het gezicht van dit wonderbaar verschijnsel, en toen de lucht ten half 9 uren weder was opgeklaard, was de rode kleur in witgeel verandert. zonder enige strepen, tot dat het Maanlicht, het een maal deed verdwijnen. Het merkwaardigste in dezen is, dat de Kompasnaald dien avond ten 7 uren 1 g. graad , en te 8 (uren) 1 g. graad na het Oosten afweek; en eerst den volgenden morgen ten 4 uren is dezelve een graad, en eindelijk ten 8 uren het overige kwart graad naar haar gewoonlijk wijspunt terug gegaan, derhalve de naald zich juist 12 uren na het verschijnsel, het geen zonder twijfel een buitengewoon Noorderlicht is geweest, na haar vorige stand terug begeven heeft. Die miswijzing van 't Compas is in het Academisch College der Jezuïeten in twee verscheidene vertrekken, en dus op twee verscheidene Kompassen, waar van de ene naald 6, en de andere 4 duim lang was, door twee des kundige Lieden in bij zijn van enige andere liefhebbers nauwkeurig nagegaan, en volstrekt het elkander over een komende bevonden.

Source: Opregte Groninger courant, 29 November 1768.