UFO over Amsterdam 1783

ufo1

27 August 1783, Classical UFO description.

AMSTERDAM the 27th of August. The following has been kindly told to us by a knowledgeable observer of natural phenomenons. An Air Phenomenon, which showed itself in our Provinces on Monday the 18th at about 10 o'clock in the evening, it has been seen in this City by various and in different ways.

In the Northern part it was seen as a bright Fire arrow, spreading out of the North-West, shooting to the South in its course ejecting fiery sparks, it lit up the cities center, and seemed to be a round ball, pointed backwards. In the Southern parts its size was less than the full Moon, giving off so strong Light that it terrified some. Most have seen it quite low, and we must conclude that it was not high up in the sky. In the region Rotterdam it appeared almost as large as the Moon, it was confirms to have the course South-West. Also one has been seen it in Middelburg, and between 9 and 10 hours, in London, giving a bright Light stronger than the full Moon.

This light belongs to those phenomena called fireballs, a fireball if this size and so clear is rarely observed. It was seen in Leipzig in 1686 almost a hundred years ago it was also observed elsewhere above Germany, it gave a strong Light, half as wide as the Moon. In the year 1719 one was seen, as large as the full Moon, it giving much stronger Light than the moon, at the Bologna region in Italy. But the most striking, in this matter, is the Fireball, which was observed on the 26th of November of the year 1758, over a large part of England and Scotland, documented in the Sixth Volume of the translations of the Royal Society of Science, published by F. Houttuyn in German/Dutch. One finds there, a considerable explanation of this phenomenon, which probably differs not much in greatness from the Wander-lights or the so-called falling Stars. The rising or descending lights, often observed at Heather and Marsh places at night.

These flying fireballs, have been calculated to be about 600 Rod long, and have such a rapid speed, it is calculated to be a hundred times quicker than those of a Cannonball, they must certainly, also because of the rarity, be marked as something special. The reported fireball of the year 1758, was according the reports, changing course and size. All Lovers of Physics are ask for special observations of these fireball, so one can determine the essential height and size. Please report if you have seen the same phenomenon more north or south of Amsterdam.

Original text plus Dutch clipping:

AMSTERDAM den 27 Augustus. Het volgende is ons door een kundige Waarnemer der Natuurlijke Zeldzaamheden, vriendelijk medegedeeld:

Het Luchtverschijnsel, dat zich Maandag den 18de dezer, 's avonds omtrent half 10 uren, in onze Provinciën vertoond heeft, is in deze Stad door verscheidene en op verschillende manieren gezien. In het Noordelijk gedeelte zag men het als een heldere Vuurpijl, schuins uit het Noord-Westen voort schietende naar het Zuiden, langs hoe meer vergrotend, en in zijn loop vurige vonken uitwerpende. In de middelde delen der Stad maakte het een aanmerkelijke verlichting, en scheen een ronde bal te zijn , naar achteren puntig. In de Zuidelijke delen heeft men het van grote wat minder dan de volle Maan gezien, gevende een zo sterk Licht uit, dat het sommigen zeer deed verschrikken. De meesten hebben het vrij laag gezien, en uit de schillende verschillende vertoningen moet men „besluiten, dat het niet ver van ons geweest moet zijn. Dat het zich te Rotterdam, en daar omstreeks, bijna zo groot als de Maan vertoond hebben, bevestigd de zelfde loop naar het Zuid-Westen; zo ook, dat men het te Middelburg gezien hebben, en dat men „liet insgelijks, tussen 9 en 10 uren, te Londen Vernomen heeft, een helder Licht gevende dan de volle Maan, doet blijken, dat liet vrij schikkelijk zijn voortgegaan.

„Buiten twijfel behoort hetzelve tot die Verschijnselen welke men VUURBALLEN noemt, en die mogelijk den ouden bekend geweest zijn, doch zelden waargenomen wierden, in die grote en met zo veel, glans. Men heeft er, in het jaar 1686, en dus bijna honderd jaar geleden, te Leipzig, en elders in Duitsland een gezien, die een sterk Licht gaf, half zo breed en als de Maan zich vertonende. In het jaar 1719 zag men er één, wel zo groot als de volle Maan, en veel sterker Licht gevende dan die, te Bononic in Italië, en daar omstreeks. Maar wel het aanmerkelijkste, in dezen, is de Vuurbal, die den 26ste november van het jaar 1758, over een groot gedeelte van Engeland Schotland liep, waar van de Afbeelding, niet vele Waarnemingen, uit de Verhandelingen van de Koninklijke Sociëteit der Wetenschappen in Engeland ontleend, in het Nederduitse aan het licht gegeven is, in het Zesde Deel der uitgezochte Verhandelingen, bij F. HOUTTUYN uitgegeven. Men vindt daar, bovendien, ene aanmerkelijke verklaring van dit Verschijnsel, het welk denkelijk alleen in grootheid en voornschieting verschilt van de Dwaallichten, de zogenaamde vallende Sterren, oprijzende of nederdalende Vuurklompen, die „dikwijls op Heide en Moerassige plaatsen bij nacht waargenomen, en, indiener gelegenheid, was, menigvuldiger gezien zouden worden.

Terwijl niettemin deze voortlopende vuurballen, zomertijd zo ongemeen groot zijn, dat men ze wel op 600 Roeden omstreeks berekend heeft, en een zo snellen voortgang hebben, „wel honderdmaal vlugger dan die van een Kanonskogel, moet men ze zekerlijk, ook wegens de zeldzaamheid, als iets bijzonders aanmerken. De gemelde, van het jaar 1758, was in zijn koers en grootte, zo het scheen, zeer veranderlijk. Wenselijk is het, voor alle Liefhebbers der Natuurkunde, „dat de genen, die mogelijk enige, bijzondere Waarnemingen op dezen onzen Vuurbal gedaan hebben, en waar door men de wezenlijke hoogte en grootte bepalen kan; als ook, die den zelfde verder noordelijk of Zuidelijk gezien hebben, „zulks aan het Algemeen geliefden mede te deden.

Source: Amsterdamse courant,  27 Aug. 1783.

28 08 1783 UFO waarneming