Strange light seen in Spain

ufo1

14th March 1785, Two nights in a row strange lights seen in Spain.

Allicante 28 February, SPAIN. On the evening of the 13th the sea here was completely glowing under the passing of a comet or fireball. This rare and wonderfull phenomenon drew the attention and curiosity of the people, who had no idea what it could be.

The fire was glistening in the water itself and seemed to get stronger by riding the waves. When the waves broke small lights appeared that stayed in the same position, which made it look like a wonderful spectacle. It begun in the evening at 7:30 and lasted for three hours. On the 15th the same lights were seen again. The waves were stronger than the previous evening. The water was collected in a crystal bottle and they found that it kept its fiery color and contained some solid parts, which sink immediately. Everybody is now eagerly engaged in understanding this unheard of phenomenon.

Original text plus Dutch clipping:

Allicante 28 Februari, SPANJE. Den 13den dezer, 's avonds zag men hier de Zee geheel gloeiend, en onder de gedaante van een Vuurkloot. Dit zeldzaam en wonderlijke verschijnsel verwekte den aandacht en nieuwsgierigheid van een zonder men nochtans iets zekers wegens deszelfs oorzaak of oorsprong zeggen. Het vuur was glinsterende in het Water zelve, en scheen bij het aanren der baren nog een grotere glans te bekomen, en zo dra dezelve op den kwamen te breken, wierpen zij, op een verre afstand, een grote mee kleine lichtjes uit, waarvan vele hunne vaste Standplaats hielden, Bij door den glans des Waters, een verwonderings waardig Schouwspel vertoon dezelfde nam 's avonds ten half acht uur een begin, en duurde drie uur. En 15den werden dezelfde lichten alleenlijk dan bespeurd, als de golven, op ver aandringender aldaar braken, zo als het den vorigen avond gebeurd was.  Men heeft gedeelte van dit Water in een kristalen fles gedaan, en bevonden dat het zijn vuurkleur behoud en enige zeer vaste delen, welke bergstoffelijk zinken. Men legt  zich thans met allen ijver toe, om dit ongehoord verschijnsel te doorgronden.

Source: Nederlandsche courant, 14 Maart 1785.

1785 03 14 UFO Spain