UFO attacks people in Spain in 1792

ufo1

21 July 1792, UFO kills one man and a dog, and injures a second person.

MADRID the 28th of June. On the 20th day, there was an air phenomenon here, accompanied by the following details. About ten o'clock, in the morning, there arose here, with a North-West wind, a thunderstorm, which did not appear to be very heavy, but which, however, produced a dangerous thunderbolt. It was noted that the electrical matter had originated from the earth in order to join the Cloud.

The Lightning, which came out of it, killed a Man and a Dog, and hurt another Person very dangerous. They were, together, in some little hut, which has not been damaged; they have found four not very deep holes in the earth nearby. The clothes of the Man, who had been struck by the Lightning, were found in pieces, and his shoes were damaged, his shirt and his stockings burned, some of his knots were melted from above, and from below with black spots, which looked like bruises and some scraping. The injured Person was hurt on the arm, in the side, on the foot, and a little on the belly, in which places he had burns, as in all his joints. People of the congregation in this City, explain this phenomenon, and say, that the electric fluid, always trying to be in balance, expands in all directions, something such a cloud is not provided for, while in the near earth abundance, rising to the cloud, and in the same way, on the contrary, descending.

Original text plus clipping in Dutch:

MADRID den 28 Juni. Den 20ste dezer, vertoonde zich hier een Luchtverschijnsel, welk van de volgende bijzonderheden vergezeld was. Omstreeks tien uren, des morgens, ontstond hier, met een Noord-Westen wind, een onweer, welk niet zeer zwaar scheen te zijn, maar dat echter een gevaarlijke donderslag te voorschijn bracht. Men heeft daar bij aangemerkt, dat de elektrische stof uit de aarde was voortgekomen, om zich bij de Wolk te voegen. De Bliksem, die daar uit voortkwam, doodde een Mens en een Hond, en kwetste nog een ander Persoon zeer gevaarlijk. Zij ware, bij elkander in den omtrek van een Hutje, welk niet beschadigd is geworden; maar men heeft vier niet zeer diepe gaten in de aarde gevonden, die in de omtrek waren. De Klederen van den Man, die door den Bliksem getroffen was, werden aan stukken gevonden, en zijn Schoenen beschadigd, zijn Hemd en zijn Kousen verbrand, sommige van zijn Knopen waren van boven gesmolten, en van onderen met zwarte plekken, die wel geleken naar kneuzingen en enige schrapen. De geblesseerde Persoon was gekwetst aan den arm, in de zijde, aan den voet en een weinig aan de buik, op welke plaatsen hij brandwonden uitstond, gelijk ook in al zijn gewrichten. Lieden van de konst in deze Stad, verklaren dit Verschijnsel, en zeggen, dat de elektrische vloeistof, altijd trachtende in evenwicht te zijn, zich naar al kanten uitzet, en dat zo een wolk niet daar van voorzien is, terwijl dezelve in de bijzijnde aarde overvloed, zich naar de wolk verheft, en op dezelfde wijze weder integendeel nederdaalt.

Source: Amsterdamse courant, 21 Juli 1792.

1792 Vreemde gebeurtenis Alien education