UFO crash Blansko in Moravia

ufo1

7 January 1834, mysterious lights in the sky.

Last November, above Blansko in Moravia [Czech Republic] and several neighboring places, an Air phenomenon was seen, and was followed by the fall of sky rocks. The following description is given: It had already become night, on the 25th November our city was frightened by so sudden and so brilliant light that most people believed that the neighboring houses were on fire.

A subsequent persistent, thunder-like, noise, however showed that the phenomenon must have been a mirage, persons who were on the open field, saw the whole air, towards the north side, greatly illuminated. The same observation was done in Posoritz, Butschowitz, Austerlitz, Sokolnitz, Boskowitz, Raitz, Lissitz, Tischnowitz and in many other places, over a surface of 70 to 80 square miles. In the middle of this region a glistening, fiery body had been seen rising upwards in the sky, which at first was small but quickly grow as big as the full moon.

On the post-line from Lipuwka to Goldenbruin, it increased to such an extent that it was thought that great clogs of fire, as large as clouds, would fall from the sky. The horses scampered on the road, and many farmers were overcome by such a fright that they threw themselves to their knees in prayer, yes, many even suddenly fell sick. The power of light was so extremely strong that the eye could not handle it. In the vicinity there followed several strong thunders, which reverberated many miles into the country; but notwithstanding the fact that from this beautiful Revelation, in many places, twinkling stripes, like a fire rain, came down to the earth, no stone rain was heard of here. For a long time the region was uncertain about the very nature of this extraordinary Air phenomenon. First on the eleventh day after the event, Dr. Reichenbach in Blansko succeeded, after several discoveries, to find a trace of it, and to find a freshly fallen air stone one hour from his home. On the next day two more were found, so that three proofs of this remarkable event are already present. Many more are thought to be found, and there is hope for the Meteorologists to have their collection expanded with the air rocks of Blansko. Dr. Reichenbach will probably provide further information on the facts as this case develops.

Original text plus Dutch clipping:

LUCHTVERSCHIJNSEL.In het laatst van november is boven Blansko in Moravién en verscheidene naburige plaatsen, een Luchtverschijnsel gezien, welks verschijning door den val van Luchtstenen Is gevolgd. Men geeft daarvan de volgende beschrijving: Het was reeds nacht geworden, toen op den 25ste!! November onze stad verschrikt werd door een zoo plotseling en zoo schitterend licht, dat de meeste lieden geloofden, dat in de naburige huizen brand was uitgebarsten. Een daarop volgend aanhoudend, naar donder gelijkend, gedruis in de hoogte toonde nochtans, dat het verschijnsel een verheveling moest geweest zijn, en personen, die zich op het open veld bevonden, hadden de gehele lucht, naar den kant van het Noorden, sterk verlicht gezien. Dezelfde waarneming was te Posoritz , Butschowitz , Austerlitz , Sokolnitz, Boskowitz, Raitz, Lissitz, Tischnowitz en op vele andere plaatsen, over ene grondvlakte van 70 tot 80 vierkante mijlen, geschied. In het midden dezer streek had men een glinsterend vurig lichaam aan den hemel zien oprijzen, dat, aanvankelijk klein met ontzettende snelheid groter geworden was, zodat het weldra in omvang de volle maan, daarop een vat en eindelijk een geheel huis evenaarde.

Op de postlinie van Lipuwka naar Goldenbruin, vermeerderde het zich zodanig, dat men meende geweldige klompen vuur, zoo groot als wolken, uit den hemel te zien neerstorten. Op den rijweg steigerden de paarden, en vele landlieden werden door zulk een schrik bevangen, dat zij zich biddend op de knieën wierpen, ja verscheiden zelfs plotseling ziek werden. De kracht van het licht was zoo buitengemeen sterk, dat het oog dezelve niet verdagen kon. In de nabijheid volgden op hetzelve verscheidene sterke donderslagen , die vele mijlen ver in het land weergalmden; doch niettegenstaande men uit deze prachtige Verheveling op vele plaatsen fonkelende strepen, gelijk ene vuurregen, naar de aarde meende te hebben zien afkomen, werd er nochtans van geen steenregen iets vernomen en bleef men langen tijd In onzekerheid over den eigenlijke aard van dit buitengewoon Luchtverschijnsel. Eerst op den elfden dag daarna gelukte het aan de volhardende pogingen van Dr. Reichenbach te Blansko die bij de Duitse Natuuronderzoekers door verscheidene ontdekkingen bekend is, het spoor daarvan te vinden, en een uur ver van zijne woonplaats een vers gevallen luchtsteen aan te treffen. Des anderen daags werden er nog twee gevonden, zoo dat men reeds drie bewijsstukken dezer merkwaardige gebeurtenis bezit. Men denkt er nog meerdere worden gevonden, en er is voor de Meteorologen hoop, om eerlang hunne verzamelingen met een luchtsteen van Blansko verrijkt te zijn. Dr. Reichenbach zal waarschijnlijk zelf over de toedracht der zaak nadere mededelingen leveren.

Source: Leeuwaarder courant, 07 Januari 1834.

07 01 1834 Luchtverschijnsel