Russian ship sunk after UFO attack

ufo1

4th August 1845, UFO sets Russian ship on fire.

Our newspaper contains the following story of a strange and remarkable event. It was the 1st of June when the 12 tonne Russian cargo ship Hoppet was sailing the Mediterranean Sea, going from Naples to Spain. It was about eight o'clock in the evening when suddenly above the ship an air phenomenon appeared. It looked like a kind of comet in the shape of a broom (Cigar shape).

A beam of fire ran down the mast of the ship. The back deck and port side instantly caught fire with an explosion that sounded like a gunshot. The ship was in flames. The men immediately opened the rear hatches and threw water onto the fire, but the flames, far from being extinguished, increased rapidly. After a few minutes they saw that the ship was sinking and barely had time enough to set off the sloops. In their haste they forgot to take provisions or a compass. The crew was barely in the sloops when the ship was engulfed by flames and sank into the waves. People are wondering what this strange air phenomenon could be.

Original text plus Dutch clipping:

Onze bladen bevatten het volgende verhaal van een zonderlinge als opmerkelijke gebeurtenis. Het Russische schip Hoppet van 600 lasten bevond zich den eersten juni in de Middellandse zee, zich van Napels naar Spanje begevend. Eensklaps ontwaart men boven het schip een lucht verschijnsel, een soort van komeet, van de gedaante van een bezem, het was omstreeks acht uur in den avond. Een straal van vuur kwam langs den mast naar beneden glijden, het achterdek en een deel der zij-planken van bakboord sprongen ogenblikkelijk, met een ontploffing als van een geweerschot. Het schip stond in vlam. Men opende dadelijk de achterluiken en wierp water in het vooronder, maar de vlammen, ver van zich te laten blussen, namen steeds in hevigheid toe.

Na verloop van enige minuten zag men dat het schip met snelheid zonk, en ternauwernood had men den tijd, om de sloepen uit te zetten, maar zonder aan het meenemen van voorraad of kompas te kunnen denken. De bemanning was nauwelijks in de sloepen, of het van vlammen omgeven schip verzonk in de golven. Men verliest zich in gissingen, omtrent dit zo vreemd verschijnsel.

Source: Vlissingsche courant, 4 Augustus, 1845.
1845 08 04 Russian ship attacked by UFO