Was this a UFO crash in Indonesia?

ufo1

8th October 1883, From Salatiga (Indonesia).

Yesterday afternoon around 5:30 pm, a beautiful sky phenomenon passed over our hometown, a meteor, which was easy to recognize even in daylight by the long shining tail that dragged behind it. After a few moments of moving with great speed it burst with a bang, much like that of a gunshot fired at relatively close range, the reverberation of which could be heard for some time.

Many people imagined that the Merapi (a volcano) was following the example of the Krakatau (a volcano in Australia) and were already frightened, fortunately for no reason. Although there was reason to be frightened due to the unpleasant rumors about the Merapi reported in the newspapers over the last few days.

The drought here has been particularly bad again over the last few days, and the heat is sometimes debilitating even at this height. No rain, to great disadvantage especially of the coffee gardens, which suffer a lot during the eastern monsoon.

Original text plus Dutch Clipping:

Uit Salatiga, 4 Oct. 1883. (Part. Corresp.) Gisteren middag omstreeks 5:30 ure bewoog zich over onze woonplaats een prachtig lucht verschijnsel, een meteoor, die zelfs bij daglicht aan den langen lichtende staart, dien hij achter zich aansleepte, gemakkelijk was waar te nemen. Na enige ogenblikken zich met grootte snelheid te hebben voortbewogen, spatte hij uiteen met een slag, veel gelijkende op dien van een op betrekkelijk korten afstand gelost kanonschot, waarvan de nagalm zich geruime tijd deed horen. Zeer vele mensen verbeeldden zich dat de Merapi (vulkaan) het voorbeeld van den Krakatau (vulkaan Australië) ging volgen en begonnen zich reeds beangst te maken, gelukkig zonder reden, hoewel daartoe wel aanleiding bestond ten gevolge der minder aangename geruchten, die omtrent de Merapi de laatste dagen in de dagbladen zijn voorgekomen.

De droogte is hier de laatste dagen weer bijzonder erg, en de warmte zelfs op deze hoogte somwijlen afmattend. Van regen nog geen quaestie, tot groot nadeel vooral der koffietuinen, die in dezen Oostmoeson zeer veel te lijden hebben.

Source: Java Bode, 8 oktober 1883.

1883 10 08 UFO crash Indonesia