UFO Chicago, not an April fool?

ufo1

17th May 1897, UFO above Chicago.

The New York Herald continues to send messages — still received "by Commercial Cable" about the odd appearance of odd lights in the sky, observed in Chicago. For the past four weeks the cities between Omaha and Chicago appear to have rebelled because of the odd light phenomenon that seems to be excellently controlled and rotates in circles and makes all kinds of figures over a half-mile distance. Especially at night, those lights must make a ghostly impression!

For days the population of Chicago had been put in suspense over the "oddity" event, and all looked at the firmament with excitement during the last two weeks. But once the phenomenon manifested itself the photographers were already at hand, and they must have taken two good reproductions of the strange event. Herald's correspondent has seen the negatives of these reproductions!

The movement of that airship - because it appears to be an airship - is not triggered by sails or wings. And all declare that through binoculars they have seen the outline of a man, who made movements as if he were steering the ship. The upper part of the colossus had the shape of a cigar, to which a light frame was attached. In the frame there was a man and on that frame was attached a rudder. The frame seemed to consist of white metal.

Of course people delve into all kinds of guesses, because no one can accurately tell where those strange lights come from. There are those who claim that this extraordinary airship is an invention of a certain Clinton from Omaha, who will exhibit his invention the following week. The appearance of the inventor and his device is anticipated with tension, the Herald says.

Original text plus Dutch clipping:

De New-York Herald blijft nog altijd berichten zenden—ontvangen nog altijd by Commercial Cable" — over de zonderlinge verschijning van zonderlinge lichten aan het hemelgewelf, waargenomen te Chicago. Reeds vier weken lang blijken de steden tusschen Omaha en Chicago in opstand te zijn geweest door'dat zonderlinge lichtverschijnsel dat uitstekend schijnt te worden bestuurd en ronddraait in cirkels en allerlei figuren maakt over een afstand van een halven mijl. Vooral des nachts moeten die lichten een spookachtigen indruk maken!

Dagen lang was de bevolking van Chicago in spanning gebracht over de».» zonderlinge gebeurtenis en allen zagen gedurende de laatste twee weken met spanning naar het uitspansel. Maar toen eenmaal het verschijnsel zich vertoonde, waren ook reeds de fotografen bij de hand, en zij moeten twee goeda reproducties van de zonderlinge gebeurtenis genomen hebben. De correspondent van Herald heeft de negatieven dezer reproducties gezien!

De beweging van dat luchtschip — want het schijnt een luchtschip te zijn — wordt teweeggebracht noch door zeilen, noch door vleugels. En allen verklaren, dat zij door een verrekijker den omtrek van een man hebben gezien, die bewegingen maakte, alsof hij het schip bestuurde. Het bovenste deel van het gevaarte had den vorm van een sigaar, waaraan een licht lijstwerk was vastgemaakt. In dat lijstwerk zat een man en aan dat lijstwerk was een roer vastgemaakt. Het lijstwerk scheen te bestaan uit wit metaal.

Natuurlijk verdiept men zich in allerlei gissingen, omdat niemand met juistheid weet te vertellen van waar die vreemde lichten komen. Er zijn er, die beweren, dat dit buitengewone luchtschip een uitvinding is van zekeren Clinton uit Omaha, die zijn vinding de volgende week zal tentoonstellen. Het verschijnen van den uitvinder en van zijn toestel wordt met spanning tegemoet gezien, zegt de Herald.

Source: Bataviaasch nieuwsblad, 17 Mei 1897.

1897 een aprilgrap