Many people see UFO

ufo1

7 June 1897, airship or UFO.

Airship! Airship! and really as written on the St. Louis Post, the miracle thing was clearly going over the city from N. East to Z. West. It flew over a church where by chance a sermon was held about Elijah's ascension. The whole congregation rushed out to see, even the orator descended the steps of his lectern at a dizzying rate and followed the others. The shape of the ship is differently specified by the eyewitnesses at different locations.

Some say it is a cigar or whale-shaped body, others that it looks like an elongated square with air balloons above it, others say it has a lot of flying frog or giant owl, but whatever the shape may be, something strange is going through the air from time to time. I do not give a penny for the truthfulness of the majority of the Americans, nor much for the conscientious of the newspaper correspondents when it comes to sensational news, but from so different sides and from such different newspapers that are in direct opposition to each other about the airship, that I almost can not assume that all those antagonists have made a lie union with each other. Would those messages from that ship in the air be a hotair story? It would be a shame because the biggest technical problem that ever existed would have been solved. We can move to land and water as we please, but the atmosphere has not yet allowed us to take the direction, which we think is right. We were always dependent on her powerful vassal "the wind." Anyone who would want to shrug their disbelief about this writing can do it, but there is already so much invented that the invention would have been called an impossibility, think of telegraph, telephone, phonograph, and so many more things! "As JP Koen said," and deserves not, "so we must say, because everything is possible with the Americans. Brookfield Mo May 1897.

Original text plus Dutch clipping:

Airship! Airship! en werkelijk zoals aan de St. Louis Post wordt geschreven, zag men het wonder ding duidelijk over de stad gaan van N.-Oost naar Z.-West. Het vloog over een kerk waar toevallig net een preek werd gehouden over Elia's hemelvaart. Het was gedaan met de aandacht! en de hele gemeente stoof naar buiten om te gaan kijken, zelfs de redenaar daalde met een duizelingwekkende snelheid de trappen van zijn spreekgestoelte af en liep de anderen achterna. De vorm van het schip wordt door de ooggetuigen op verschillende plaatsen verschillend opgegeven. Sommige zeggen dat het een sigaar of walvis-vormig lichaam is, anderen dat het er uitziet als een langwerpig vierkant met luchtbalonnen er boven, weder anderen dat het veel heeft van een vliegende kikvors of een reusachtige uil, maar hoe de vorm dan ook moge zijn, er gaat iets vreemds door de lucht van tijd tot tijd. Ik geef geen cent voor de waarheidsliefde van het merendeel der Amerikanen en evenmin heel veel voor het conscientieuse van de dagbladcorrespondenten als het op sensatie-nieuwtjes aankomt, maar van zoo verschillende zijden en van zoo verschillende couranten die in richting lijnrecht tegenover elkander staan leest men steeds over het luchtschip, dat ik bijna niet kan aannemen dat al die antagonisten een leugenverbond met elkander hebben gesloten. Zouden die berichten van dat schip in de lucht dan allemaal zijn gegrepen uit de lucht? Het zou jammer wezen, want het grootste technische vraagstuk, dat ooit heeft bestaan, zou hiermede zijn opgelost. Wij kunnen ons naar welgevallen bewegen te land en te water, maar de dampkring heeft ons tot nog toe niet veroorloofd de richting te nemen, die ons goeddunkt. We waren steeds afhankelijk van haar machtigen vazal „de wind." Wie over dit schrijven ongelovig de schouders zou willen ophalen, kan het doen, maar er is reeds zo veel uitgevonden dat men voor de uitvinding een onmogelijkheid zou genoemd hebben, denk aan telegraaf, telefoon, fonograaf, en zoo honderden dingen meer! Zoals J. P. Koen zei: „ende desespereert niet" zo moeten wij ook zeggen, want bij de Amerikanen is alles mogelijk. Brookfield Mo May 1897.

Source: Overijsselsche and Zwolsche current , 07 Jun. 1897.

07 06 1897 air ship