Flying saucers

ufo1

4 July 1947, Flying saucers.

The last days we received several announcements regarding mysterious projectiles that would have been sighted on the American coast. The "Courier Mail" reports that this mysterious objects are perhaps supersonic aircraft.  They have been sighted on the west coast of America, from the Canadian border to Texas. There is now a fierce controversy in America. A name has already been found for it, flying saucers.

The first report came in on Tuesday when a businessman claimed to have seen nine mysterious objects whizzing across the western portion of Washington (America's west coast) at a rate he estimated to be about 2000 km per hour.

Experts got rid of it by saying that no plane, as far as they know, could fly so fast and no rocket tests were underway on that stretch of the west coast.

Then suddenly many reports came in that similar objects had been seen. All observers agreed that the objects were round like a saucer and headed south at great speed and with little to no sound. They were so gleaming that the reflections from the sunlight were "almost blinding."

The latest sightings come from Texas and British Columbia. There are two generally accepted ideas: that the objects are test planes or piloted projectiles, about which the military authorities do not want to communicate, or that piloted projectiles come from abroad.

Original text plus Dutch clipping:

In de laatste dagen bereikten ons verschillende mededelingen aangaande geheimzinnige projectielen die aan de Amerikaanse kust zouden zijn waargenomen.

De „Courier Mail" vernam dienaangaande dat geheimzinnige voorwerpen, wellicht supersonische vliegtuigen, waargenomen zijn aan de westkust van Amerika, van de Canadese grens tot aan Texas toe. Daarover heerst nu een vinnige controverse in Amerika. Een naam heeft men er al voor gevonden: vliegende schotels (flying saucers).

Het eerste bericht kwam Dinsdag binnen toen een zakenman beweerde dat hij negen geheimzinnige voorwerpen had gezien die over het westelijk gedeelte van de staat Washington (aan Amerika's westkust) suisden met een snelheid die hij schatte op ongeveer 2000 k.m. per uur.

Experts maakten er zich van af door te zeggen dat geen vliegtuig, voor zover bekend, zo snel kon vliegen en dat geen raketproeven gaande waren aan dat gedeelte van de westkust.

Toen kwamen er plotseling vele rapporten binnen dat soortgelijke voorwerpen waren gezien. Alle waarnemers kwamen hierin overeen dat de voorwerpen rond waren als een schotel en in zuidelijke richting gingen met grote snelheid en met weinig of geen geluid. Zij waren zo blinkend, dat de weerkaatsingen van het zonlicht „bijna verblindend" waren.

De laatste waarnemingen komen uit Texas en .Brits Colombia. Er zijn twee denkbeelden die algemeen aangenomen worden: dat de voorwerpen proefvliegtuigen zijn of bestuurde projectielen, waaromtrent de militaire autoriteiten niets willen mededelen, of wel bestuurde projectielen uit het buitenland afkomstig. Maar tot nu toe is er nog geen oplossing.

Source: Nieuwe Courant, 04 July 1947.

1949 07 26 Rome Charleroi min