Flying saucers cause uproar

ufo1

8 July 1947, UFOs weapons of war or optical illusions.

The whole of America is currently dealing with a problem that is a worthy counterpart to that of the "rockets" above Sweden. Hundreds of people in the Midwest have seen flying disks in the sky. The first was observed June 25 above the state Washington, followed by reports from Idaho, Oregon, Washington and California, Louisiana, Michigan, Pennsylvania, and the Eastern Canadian province of Edward Island, about these mysterious appearances that fascinate the Americans.

Captain Brown of the staff of the American air weapon said that the stories about flat round objects that purr through the heavens are too scattered to be unfounded. For ten days, however, he declared, the Air Force tries to control the stories, "but we do not have the slightest idea what it can be for things".

David Lilienthal, chairman of the American Atomic Energy Commission, stated that the observed objects had nothing outstanding with atomic experiments. Meanwhile, a psychiatrist has also interfered with the affair. This, Dr. Harry Steckel, deemed it impossible that mass hysteria could be spoken of here. He stated that the signs might have something to do with experiments of unknown government institutions. "They have been seen by so many people in so many places that something must be hidden in the stories".

Those who have seen the discs generally agree. that the objects were round or oval and that they flew at a speed ranging from 450 to 1800 kilometers per hour at a height of 6000 meters or less. Some would glow or lit up. The scientific staff member of Ass. Press notes: Airplanes flying at high altitudes are observed as luminous round discs if they come in the sunlight. Even though an observer has observed a disc at a low altitude, this does not justify saying that they all flew only at a low altitude. From a scientific point of view, the flying discs can only be attributed to optical illusions, which occur when seeing planes flying at a very high altitude.

Original text plus clipping in Dutch:

Heel Amerika houdt zich op het ogenblik bezig met een probleem, dat een waardig pendant vormt van dat der „raketten" boven Zweden. Honderden personen in het Midden-Westen hebben aan de hemel vliegende schijven gezien. De eerste werd 25 Juni waargenomen boven de staat Washington. Daarna zijn er berichten uit Idaho, Oregon, Washington en Californië, Louisiana, Michigan, Pennsylvania en de Oost-Canadese provincie Edward Island, binnengekomen over deze mysterieuze schijnen, die de Amerikanen fascineren.

Kapitein Brown van de staf van het Amerikaanse luchtwapen zei, dat de verhalen over platte ronde voorwerpen, die door het hemelruim snorren, te verspreid zijn, om ongegrond te zijn. Al tien dagen lang, verklaarde hij echter, tracht de luchtmacht de verhalen te controleren, „maar wij hebben nog niet het minste Idee wat het voor dingen kunnen zijn".

David Lilienthal, voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, verklaarde, dat de waargenomen voorwerpen niets uitstaande hadden met atoom-experimenten. Inmiddels heeft zich ook een psychiater met de affaire bemoeid. Deze, dr. Harry Steckel, achtte het uitgesloten, dat hier van massa-hysterie gesproken kon worden. Hij verklaarde, dat de borden misschien iets te maken hadden met experimenten van onbekende regeringsinstellingen. „Ze zijn door zoveel mensen in zoveel plaatsen gezien, dat er wel iets waars in de verhalen moet schuilen".

Zij die de schijven gezien hebben, zijn het er algemeen over eens. dat de voorwerpen rond of ovaal waren en dat zij met een snelheid, variërend van 450 tot 1800 kilometer per uur op een hoogte van 6000 meter of minder, vlogen. Sommige zouden gloeien of licht geven. De wetenschappelijke medewerker van Ass. Press tekent hierbij aan: Vliegtuigen, die op grote hoogte vliegen, worden als lichtende ronde schijven waargenomen, indien zij in het zonlicht komen. Ook al heeft een waarnemer een schijf op geringe hoogte waargenomen, dit rechtvaardigt niet te zeggen, dat zij alle slechts op geringe hoogte vlogen. Wetenschappelijk gezien kunnen de vliegende schijven dan ook alleen toegeschreven worden aan gezichtsbedrog, dat zich voordoet bij het zien van vliegtuigen, die op zeer grote hoogte vliegen.

Source: De Tijd, 08 Juli 1947.

08 07 1947 Vliegende schijven veroorzaken veel opschudding