Mysterious flying disks

ufo1

9 July 1947, Flying disks can be radio controlled devices.

Mysterious "flying disks", which have been observed at various places in some states in the Northwest of the US, have provoked a statement from the director of the Northwestern University observatory. In his opinion the "flying disks" can be radio controlled devices, perhaps a new invention of war.

A physicist from the California Institute of Technology blames the presence of the disks on "atomic energy conversion" tests, which are taken at several US centers, the flying disks have a circumference of about 7 meters, launched by a missile system and are radio controlled.

In California and Oregon, fast planes are ready to try to solve the riddle, when the "flying disks" are observed again. The flying disks move at a speed of 1900 km per hour.

An American inventor, Lester Barlow, is of the opinion that the flying disks are plastic projectiles manufactured in the Glenn Martin aircraft factories, for the US Navy. Barlow believes that the projectiles are propelled by jet propulsion and could reach a speed of 2400 km per hour and are radio controlled.

The mysterious disks have now also been spotted in Australia. According to an Australian radio broadcast, they were called there for the first time "flying saucers." Dr. Cotton, a professor of physics at the University of Sydney, has stated that one is dealing with optical illusions caused by blood corpuscles, which are located in front of the retina and create this optical illusion.

Flying Disk Found, The American Army Air Force has reported that a "flying disk" has been found on a ranch near Roswell in New Mexico. The object is now in the possession of the army, after investigation at the airport of Roswell, it is now passed on to higher authorities, details were not communicated.

Brigadier General Roger Ramey, commander of the eighth air fleet, which has its headquarters at Forth Worth, Texas, has announced that the mysterious object found on a farm near Roswell, New Mexico, is a "weather balloon", of the type used by eighty weather stations in the US.

Original text plus clipping in Dutch:

Geheimzinnige „vliegende schijven", die op verschillende plaatsen van enkele staten in 't Noordwesten van de V.S. zijn waargenomen, hebben de directeur van 't observatorium van de „North-western University" een verklaring ontlokt. Deze is van mening, dat de „vliegende schijven" radiografisch bestuurde apparaten kunnen zijn, misschien wél een nieuwe oorlogsuitvinding.

Een natuurkundige van het technologische instituut van Californië wijt de aanwezigheid van de schijven aan proeven met „omzetting van de atoomenergie", die in verschillende Amerikaanse centra worden genomen. De schijven zouden een omtrek hebben van ongeveer 7 meter, door een raketsysteem gelanceerd en per radio bestuurd worden.

In Californië en Oregon staan snelle vliegtuigen gereed om te trachten het raadsel op te lossen, wanneer de „vliegende schijven" weer worden waargenomen. Zij zouden zich voortbewegen met een snelheid van 1900 km per uur.

Een Amerikaanse uitvinder, Lester Barlow, is van mening, dat de vliegende schijven projectielen van plastic zijn, die in de Glenn Martin vliegtuigfabrieken voor de Amerikaanse marine worden gefabriceerd. Barlow meent, dat de projectielen door straalaandrijving met een snelheid van 2400 km per uur worden voortgestuwd en radiografisch worden bestuurd.

De geheimzinnige schijven zijn nu ook reeds in Australië gesignaleerd. Volgens de Australische radio-omroep werden ze daar als „vliegende schotels" gedoopt. Dr. Cotton, hoogleraar in de natuurkunde aan de universiteit van Sydney heeft verklaard, dat men hier te maken heeft met gezichtsbedrog, veroorzaakt door bloedlichaampjes, die zich voor het netvlies langs bewegen.

Vliegende Schijf Gevonden, Door de Amerikaanse leger-luchtmacht is medegedeeld, dat op een ranch bij Roswell in Nieuw Mexico een „vliegende schijf" gevonden is. Het voorwerp is thans in het bezit van het leger. Het is, na onderzoek op het vliegveld van Roswell, aan hogere instanties doorgegeven. Bijzonderheden werden niet medegedeeld.

Brigade-generaal Roger Ramey, commandant van de achtste luchtvloot, welke haar hoofdkwartier te Forth Worth (Texas) heeft, heeft medegedeeld, dat het mysterieuze object, dat op een boerderij in de buurt van Roswell (New Mexico) gevonden is, een „weerballon" is, van het type, dat door tachtig weerkundige stations in de V.S. wordt gebruikt.

Source: Hepkema's courant, 09 Juli 1947.

09 07 1947 vliegende schijf gevonden Nieuwsblad van Friesland Hepkema courant