US air force investigates UFOs

ufo1

9 July 1947, UFO mussel shell shaped.

Authorities of the US Air Force have stated that since 2 July they have been investigating reports of unidentified objects flying at high speeds across various parts of the country. The Air Force said that these phenomena can not be explained by any experiment taken by the US Air Force.

Attempts are made to relate the statements of the various witnesses to identify these objects. The authorities who investigate these objects believe that the flying saucers had nothing to do with army missiles. If the army were to carry out experiments with these projectiles, it would certainly not do this over densely populated areas.

A pilot reported that Monday his plane flew up against a flying saucer, which he described as a pearl-gray plane of the shape of a mussel shell. After the collision the object jumped apart when it crashed. The pilot told us that he was trying to avoid the object, whereupon it got caught in the screw wind and separated like a shell! Another American bulletin was briefly and powerfully. The "boss" of that pilot said that he had just made the whole story up.

From Johannesburg (South Africa) and from Scandinavia there are still reports about flying saucers, and now also from England.

Flying saucer caught. The US Air Force reports that mention was made of finding a flying saucer. After being inspected, the object was handed over to the higher authorities.

Original text plus Dutch clipping:

Amerikaanse luchtmacht houdt oog in zeil. Autoriteiten van de Amerikaanse luchtmacht verklaarden dat zij sinds 2 Juli bezig zijn de berichten na te gaan over ongeïdentificeerde voorwerpen, die met hoge snelheden over diverse delen van het land vliegen. De luchtmacht zeiden dat deze verschijnselen niet kunnen worden verklaard uit enige proefneming die door de Amerikaanse luchtmacht wordt genomen. Getracht wordt de verklaringen van de verschillende getuigen met elkaar in verband te brengen in een poging cm deze voorwerpen te identificeren. De betrokken autoriteiten houden de aandacht op deze kwestie gevestigd maar waren niet geneigd aan te nemen dat de vliegende schotels iets hadden uit te staan met leger projectielen. Als het leger proefnemingen zou houden met deze projectielen, zou het zulks zeker niet doen over dichtbevolkte streken, waar er verscheidene zijn waargenomen.

Een vlieger rapporteerde dat Maandag j.l. zijn toestel tegen een vliegende schotel opvloog, die hij beschreef als een parelgrijs vliegtuig van de vorm van een mosselschelp. Na de botsing sprong het voorwerp uit elkaar bij het neerstorten. De piloot vertelde nog dat hij trachtte het voorwerp te ontwijken, waarop het in de schroefwind geraakte en als een schelp uit elkaar ging! Een ander Amerikaans bericht zegt kort en krachtig dat de „boss" van die piloot zei dat hij maar wat verzonnen had.

Van Johannesburg (Zuid Afrika) en uit Scandinavië komen nog steeds berichten binnen over vliegende schotels, en nu ook uit Engeland.

Vliegende schotel gevangen. De Amerikaanse luchtmacht bericht dat melding werd gemaakt van het vinden van een vliegende schotel. Na geïnspecteerd te zijn is het voorwerp aan de hoge autoriteiten overhandigd.

Source: Nieuwe Courant, 09 Jul 1947.

1947 07 09 UFO collides with plane