UFOs in the past

ufo1

15 July 1947, UFOs in the past

They are now practically observed every day and seem to prefer the skies over Texas after their wanderings in the Northern states. The mysterious phenomenon gets on some people's nerves and the theories about what they are various. Nuclear fission usually plays a major role in the various hypotheses. The saucers have so far created no disaster, so there is nothing to worry about. Some people take the opportunity to get 'in the newspapers' and set up 'Saucer observatory'.

And what do the scholars say about it?

During the one hundred and fifty years that rare natural phenomena have been accurately recorded, the occurrence of discus-shaped objects has been observed more than once. But observations of extraordinary airborne phenomena have never reported over such a wide area as the "flying saucers" have today. In 1870, a similar object was observed from a ship on the ocean between South America and Africa. Other dishes flew in 1894 over North. Wales (UK), over British India in 1839 and over Norway in 1886.The Texas papers published the opinion of an expert, who gave three suspected causes, namely:

1. Army and Navy are experimenting with a new weapon. Although this is denied, there is much to be said for this statement;

2. The "saucers" come from Mars or some other planets. The fact that similar objects were seen before the invention of aircraft reinforces this statement. Yes, says the scholar: "More certainty about life is gradually emerging. some other planets ". (When the people are from Mars, I hope to meet one!).

3. There are things of dimensions other than space and time. Some abstract science thinkers have long argued that something from another dimension might reach our world.

Although many reports about the saucers are false or screwed up, it is undoubtedly true that something very mysterious happens.I have now seen the "flying saucers" for myself. Perhaps there is nothing strange about it. After all, nothing is impossible in our century. Why shouldn't there be a handy boy who can make something similar? But that they also have more than a hundred Observed years ago, it makes me think. In the meantime, I search the sky during the day to observe them in daylight as soon as that happens, I will report it to you immediately.Tiny Mulder.

Original text plus Dutch clipping:

Ze worden nu praktisch iedere dag waargenomen en ze schijnen na hun omzwervingen in de Noordelijke staten de lucht boven Texas te prefereren. Het mysterieuze verschijnsel werkt op de zenuwen van sommige mensen en de theorieën over oorzaak en gevolg zijn meestal fantastisch. Atoomsplitsing speelt meestal een grote rol in de diverse hypothesen. Anderen zijn vrij onverschillig. De schotels hebben tot dusver geen onheil gesticht en dus is er niets aan de hand. Nog anderen grijpen de gelegenheid aan om eens „in de krant" te komen en richten „Schoteltjes Waarnemingsverenigingen" op.

En wat zeggen de geleerden er van?

Gedurende de honderdvijftig jaren, dat zonderlinge natuurverschijnselen nauwkeurig genoteerd zijn, is meer dan eens het voorkomen van discus-vormige voorwerpen waargenomen. Maar nooit zijn de rapporten over buitengewone fenomenen in de lucht zo algemeen en over een zo groot gebied binnengekomen als nu in het geval van de „vliegende schotels". caret-color: auto;">In 1870 werd een soortgelijk voorwerp Waargenomen vanaf een schip op de oceaan tussen Zuid-Amerika en Afrika. Andere schotels vlogen in 1894 over Nrd.Wales (Gr.-Brittannië), over Brits-Indië in 1839 en over Noorwegen in 1886. De kranten in Texas publiceerden de mening van een expert, die drie vermoedelijke oorzaken gaf, namelijk:

1. Leger en Marine zijn aan het experimenteren met een nieuw wapen. Ofschoon dit ontkend wordt, is er veel te zeggen voor deze verklaring;

2. de „schotels" komen van Mars of van een andere plaats buiten de aarde. Het feit, dat soortgelijke voorwerpen gezien werden voor de uitvinding van vliegtuigen versterkt deze verklaring. Ja, zegt de geleerde: „Er komt langzamerhand meer zekerheid omtrent leven op sommige andere planeten". (Wanneer het lui van Mars zijn, hoop ik er één te ontmoeten!);

3. er bestaan dingen van andere dimensies dan ruimte en tijd. Sommige denkers uit de abstracte wetenschap hebben lang volgehouden, dat iets van een andere dimensie mogelijk onze wereld zou kunnen bereiken.

Ofschoon vele rapporten omtrent de schoteltjes vals of opgeschroefd zijn, is het tóch ongetwijfeld waar, dat er iets heel mysterieus gebeurt. I caret-color: auto;">k heb de „vliegende schotels" nu zelf gezien. Misschien is er ook niets vreemds aan de hand. In onze eeuw is immers niets onmogelijk. Waarom zou er geen handige knaap zijn, die iets dergelijks kan maken? Maar dat ze ook meer dan honderd jaar geleden waargenomen zijn, geeft te denken. Ondertussen speur ik overdag de hemel af om ze ook bij daglicht waar te nemen. Zodra dat gebeurt, zal ik het u onmiddellijk berichten. Tiny Mulder.

Source: Friesch Dagblad, 15 Juli 1947.

1947 07 15 we saw one min