Lady of the Lake UFO encounter 1870

ufo1

20 July 1947, Flying saucers nothing new.

Objects from four-dimensional world a well known American scholar, R. Dewitt Mil, who has been studying mysterious phenomena for fifteen years, writes in response to the "flying saucers" that have been so stirring America in recent weeks.

The flying saucer phenomenon is not new, according to UP from Los Angeles. As 150 years ago, such objects were observed and thousands of reliable stories about foreign objects exist, which have been observed in the air in the last century and a half the strange objects were round, but the observations of foreign objects in the air were never done by so many people at the same time and the reports were so homogeneous.

On 22 March 1880 [Date was 1870 here is the captains log] although this is denied by the authorities involved. Secondly, it is possible that the objects indeed come from Mars or somewhere else. The fact that similar objects were observed before the plane was invented argues for this. The evidence that there are living beings on any other planets is getting bigger. Thirdly, it may be pretense from a space with different time and space dimensions. It has long been assumed by some scholars that a being or object from a four-dimensional world could appear in our world. Many foreign objects have flown through our air circuits over the years, "says the American scholar. that similar objects were observed before the plane was invented, argues for this. The evidence that there are living beings on any other planets is getting bigger. Thirdly, it may be pretense from a space with different time and space dimensions. It has long been assumed by some scholars that a being or object from a four-dimensional world could appear in our world. Many foreign objects have flown through our air circuits over the years, "says the American scholar. that similar objects were observed before the plane was invented, argues for this. The evidence that there are living beings on any other planets is getting bigger. Thirdly, it may be pretense from a space with different time and space dimensions. It has long been assumed by some scholars that a being or object from a four-dimensional world could appear in our world. Many foreign objects have flown through our air circuits over the years, "says the American scholar. It has long been assumed by some scholars that a being or object from a four-dimensional world could appear in our world. Many foreign objects have flown through our air circuits over the years, "says the American scholar. It has long been assumed by some scholars that a being or object from a four-dimensional world could appear in our world. Many foreign objects have flown through our air circuits over the years, "says the American scholar.

Original text plus clipping in Dutch:

Voorwerpen uit vier dimensionale wereld afkomstig ?Een bekend Amerikaanse geleerde, R. Dewitt Mil]er, die reeds vijftien jaar lang studie maakt van mysterieuze verschijnselen, schrijft naar aanleiding va.n de „vliegende schotels", die Amerika de laatste weken zo in opschudding gebracht hebben, dat dit verschijnsel niet nieuw is, aldus meldt U.P. uit Los Angeles. Reeds honderdvijftig jaar geleden werden dergelijke voorwerpen waargenomen en er bestaan duizenden betrouwbare verhalen over vreemde voorwerpen, die in de laatste anderhalve eeuw in de lucht zijn waargenomen. In minstens honderd gevallen waren dé vreemde voorwerpen rond. Maar nooit zijn de waarnemingen van vreemde voorwerpen in de lucht door zoveel mensen tegelijk gedaan en zijn de rapporten zo gelijkluidend geweest. Op 22 Maart 1880 [1*] werd een platte, lichtgevende discus waargenomen door het schip „Lady of Lake" midden op de Atlantische Oceaan tussen Zuid- Amerika en Afrika. Het voorwerp scheen groot te zijn en goed waarneembaar. Een rapport hierover was samengesteld door de Royal Meteorological Society. Een tekening van het voorwerp, die in het rapport werd opgenomen, vertoont treffende gelijkenis met de tekeningen, die door waarnemers gemaakt zijn van de vliegende schotels. Andere ronde voorwerpen werden waargenomen in Noord- Wales in Augustus 1894, in India in 1839 en in Noorwegen op 3 November 1886. Het lijkt mij, dat er drie oplossingen voor het verschijnsel mogelijk zijn, ofschoon het op het ogenblik nog slechts gissingen zijn, zo schrijft de Amerikaanse geleerde. De eerste is, dat het leger en de marine aan het experimenteren zijn met een nieuw wapen, al wordt dit door de betrokken autoriteiten ontkend. Ten tweede is het mogelijk, dat de voorwerpen inderdaad van Mars of ergens anders vandaan komen. Het feit, dat soortgelijke voorwerpen waargenomen zijn vóór het vliegtuig uitgevonden werd, pleit hiervoor. De bewijzen, dat er op enige andere planeten levende wezens voorkomen, worden groter. Ten derde zijn het misschien voorwepen uit een ruimte met andere tijd- en ruimtedimensies. Reeds lang wordt door sommige geleerden aangenomen, dat een wezen of voorwerp uit een vierdimensionale wereld in onze wereld zou kunnen verschijnen. Vele vreemde voorwerpen zijn door onze luchtkringen gevlogen in de loop der tijden", aldus besluit de Amerikaanse geleerde.

Source: Dagbladpers te Batavia, 20 July 1947.