UFO recovered and studied

ufo1

6 April 1949 UFO Médan Indonesia [Dutch Indies].

Rome, 4 April (AFP). After hearing nothing about the sensational "flying discs" for a long time, these mysterious objects are now spotted in Italy. According to newspapers in Rome, two illuminated discs above Verona were seen in the night of March 30, moving forward at a height of 1000 meters. As a result of this press release, our science employee and writer "In den Hoek" reported the following from Medan Indonesia.

The occurrence of so-called flying discs above Italy is not an isolated phenomenon. The objects in question have recently been observed above various other parts of the world, giving rise to all sorts of speculative considerations, whereby the popular fantasy connects these so-called discs or dishes with the so-called atomic bomb. Others speak of mysterious experiments with so-called rockets or with a so-called flying bomb. All these unscientific comments, none of which are based on a serious investigation, can be left out of consideration, especially now that this so-called "flying disc" is in possession of the scientific laboratories "Toko vd Pol" in Médan Sumatra Indonesia. The specifications and the nature of a daily newspaper do not allow us to go deeper into this, but in popular terms it may be mentioned that localization has been an important factor in determining the phenomenon. The question is that the objects in question were identified both above the Netherlands and Indonesia a short time ago, almost simultaneously. Observers declared to be struck by the beautiful round shape of the objects, but also because of the great height at which they hoover or moved very slowly. It can now be revealed that it has been possible to investigate such a disc both above the Hague and above the island of Banka and the city of Batavia [today Jakarta], which proved possible because a well-known professor in physics thought to observe the disc at the back. The sacrifice did not appear in vain, because the professor came to the most praiseworthy discovery that the disc was equipped with legs on the back or bottom. Further investigations and comparisons in the laboratories of "Toko vd Pol" in Médan subsequently revealed that the object should be classified as a so-called Mensa Ronda Illusionis, in popular Dutch: an Illusory Round Table. It was already known that these rare objects tend to hang in the air for a very long time. Usually they stay in the higher air layers and never reach the earth's surface. The condition continues.

Original text plus Dutch clipping:

Rome, 4 April (AFP) Nadat men geruime tijd niets meer over de sensationele „vliegende schijven" had gehoord, zouden deze geheimzinnige voorwerpen nu weer eens in Italië gesignaleerd zijn. Volgens kranten in Rome werden in de nacht van 30 op 31 Maart twee verlichte schijven boven Verona waargenomen, zich voortbewegend op een hoogte van 1000 meter. Naar aanleiding van dit persbericht schrijft onze wetenschappelijke In den Hoek medewerker. het volgende:

Het voorkomen van z.g. vliegende schijven boven Italië is geen op zichzelf staand verschijnsel. De bedoelde voorwerpen zijn gedurende de laatste tijd ook boven verschillende andere delen der wereld waargenomen, aanleiding gevend tot allerlei speculatieve beschouwingen, waarbij de volksfantasie deze z.g. schijven of schotels wel met de z.g. atoombom in verband brengt. Anderen spreken weder van geheimzinnige experimenten met z.g. raketten of met een z.g. vliegende bom. Al deze onwetenschappelijke commentaren, die geen van alle op een ernstig onderzoek berusten, kunnen verder gevoegelijk buiten beschouwing worden gelaten, vooral nu deze z.g. vliegende schijf in de wetenschappelijke laboratoria van Toko v.d. Pol te Médan reeds definitief gedetermineerd is. Het bestek en de aard van een dagblad laten niet toe, dat wij hier dieper op in gaan, maar in populaire termen uitgedrukt mag wel worden vermeld, dat bij de vaststelling van het verschijnsel de lokalisatie een belangrijke factor heeft uitgemaakt. De quaestie is namelijk dat de bedoelde objecten korte tijd geleden zowel boven Nederland als Indonesië werden gesignaleerd, en wel nagenoeg gelijktijdig. Waarnemers verklaarden getroffen te zijn door de fraaie ronde vorm der voorwerpen, maar vooral ook door de grote hoogte waarop zij zich hangend en zeer langzaam voortbewogen. Thans kan worden onthuld, dat het gelukt is zowel boven 's Gravenhage als boven het eiland Banka en de stad Batavia zulk een schijf nader te onderzoeken, het welk mogelijk bleek doordat een bekend hoogleraar in de wis. en natuurkunde op de gedachte kwam de schijf aan de achterzijde te bekijken, waarbij dit slachtoffer der wetenschap zijn hals heeft verrekt. Het offer bleek niet tevergeefs, want de prof. kwam tot de allermerkwaardigste ontdekking, dat de schijf aan de achter of onderzijde met pootjes uitgerust bleek te zijn. Nadere onderzoekingen en vergelijkingen in de laboratoria van Toko v.d. Pol te Médan brachten vervolgens aan het licht, dat het voorwerp moet worden geclassificeerd als een z.g. Mensa Ronda Illusionis, in populair Nederlands: een Illusoire Ronde Tafel. Het was reeds bekend dat deze zeldzame voorwerpen zeer lang in de lucht plegen te hangen. Meestal blijven ze in de hogere luchtlagen zweven en bereiken zij nimmer het aardoppervlak. De toestand duurt voort.

Wij willen graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben over wetenschappelijk laboratorium v.d. Pol in Médan, of deze vliegende schijf (UFO) (awe130@awe130.com).

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 6 Apr. 1949.

UFO wetenschapelijk laboratorium vd Pol Nederlands indie