UFO seen in Jakarta Indonesia

ufo1

30 March 1950, Super fast UFO seen above Jakarta.

THURSDAY EVENING around 23.43 hours, four residents of Jakarta saw a flying saucer above this city as far as we know. The object, as we call it, moved at an estimated speed of 300 kilometers per hour in a south westerly direction and left behind a fiery trail that disappeared after a few moments. Almost out of sight, the disk bowed in a southerly direction.

The above was communicated to us by four Jakartans by telephone on Thursday evening. Since we have not been able to convince ourselves of the truth of this communication in any way, we pass on the reading of our informants with all reservations.

We were then called by a relation Mr. Cornelis who among other things told: "Around half past eleven I had to leave the bed and went outside. I live in a garage without conveniences. I stayed in the garden for a while, because it was an exceptionally beautiful evening. Suddenly my eye was struck, because I like to look at the stars, by a strange phenomenon in the sky. A light appeared, that constantly went on and off. At first I thought of a aircraft that wanted to land, but it was too late for that. The light quickly approached and took the form of a disk, or rather of an old-fashioned shaving basin, because on the left side a bite was missing.

We interrupted our spokesperson at this point to ask how he had spent the evening. "Never seen a drink in a week" if that's what you mean, he replied. That is what we really meant. He went on: "The thing came very quickly. It was as if it had slipped from horizon to horizon with a horrible speed. There was something infinite in the whole case, how shall I say it, as if there would be no end to that flight...."

Creepy?, We asked. "Well, the word is not creepy, mysterious. If you do not believe its okay... "We did not, but this spokesman swore that what he told was the facts and nothing more than the facts." There was a Fiery trail behind the thing, for me it was a flying saucer, a red glow that faded after a few seconds, and from time to time I saw a fierce flash of light coming out of the disk, as if a lightning fire was burning, and the whole thing disappeared into darkness."

The statements of the other eyewitnesses correspond almost to this reading of the phenomenon. The Meteorological Institute told us, when asked, that they had not noticed anything of flying saucers. There is also nothing known about special phenomena at the firmament.

Original text plus clipping in Dutch:

DONDERDAGAVOND omstreeks 23.43 uur is door voorzover ons bekend vier bewoners van Djakarta boven deze stad een vliegende schotel gesignaleerd. Het voorwerp, om het zo te noemen, bewoog zich met een snelheid van naar schatting 300 kilometer per uur in Zuid Westelijke richting en liet een vurig spoor na, dat na enkele ogenblikken verdween. Bijna buiten gezichtsafstand boog de schotel met een flauwe bocht af in Zuidelijke richting. Het bovenstaande werd ons Donderdagavond door vier Djakartanen telefonisch medegedeeld. Daar wij ons van de waarheid van deze mededeling op geen enkele wijze hebben kunnen overtuigen, geven wij de lezing van onze informanten door onder alle voorbehoud.

Wij werden dan opgebeld door een relatie op Mr. Cornelis die onder meer vertelde: „Omstreeks half twaalf werd ik gedwongen om het bed te verlaten en mij naar buiten te begeven. Ik bewoon namelijk een garage zonder gemakken. Ik bleef een poosje in de tuin, omdat het een buitengewoon mooie avond was. Plotseling werd mijn oog getroffen want ik kijk graag naar de sterren door een merkwaardig verschijnsel aan de hemel. Een licht verscheen namelijk, dat voortdurend aan en uit ging. Eerst dacht ik aan een vliegtuig, dat zou willen landen, maar daarvoor was het te laat. Het licht kwam snel naderbij en nam de vorm aan van een schotel, of liever gezegd van een ouderwets scheerbekken, want aan de linkerkant miste er een hap uit.

Wij onderbraken onze zegsman op dit punt even om te vragen hoe hij de avond had doorgebracht. „In geen week een borrel gezien" als je dat soms bedoelt", antwoordde hij. Dat bedoelden wij inderdaad. Hij ging verder: „Het ding kwam heel snel dichterbij. Het was net of het van horizon tot horizon gleed met een afschuwelijke vaart. Er zat iets oneindigs in het hele geval, hoe zal ik het zeggen, alsof er geen einde aan zou kamen aan dat vliegen".

„Griezelig?", vroegen wij. „Nou griezelig is het woord niet, mysterieus. Tja, als U het niet gelooft......" Dat deden wij niet, maar deze zegsman bezwoer, dat hetgeen hij vertelde de feiten waren en niets meer dan de feiten. „Er was een Vurig spoor achter het ding, dat, het staat voor mij vast, een vliegende schotel is geweest. Een rode gloed, die na enkele seconden verbleekte. Af en toe zag ik een felle lichtflits uit de schotel komen, alsof er een blitsiamp ontbrandde. Tenslotte verdween het hele geval in de duisternis."

De mededelingen van de andere ooggetuigen komen vrijwel met deze lezing van het verschijnsel overeen. Het Meteorologisch instituut deelde ons desgevraagd mede, niets van vliegende schotels bespeurd te hebben. Ook is er niets bekend van bijzondere verschijnselen aan het uitspansel.

Source: Java Bode, 31 Maart 1950.

31 03 1950 UFO gezien Djakarta