The real story of the flying saucer

ufo1

5 April 1950, US navy about flying saucers.

US newspaper "US News Age World" devoted an article to the "real story" of the flying saucer, which is described by the magazine as a revolutionary air type of airplane, which has been built in America since 1942. The weekly writes that it is not planes are neither Mars nor Russian aircraft, but a new American plane designed by the engineer Charles Zimmerman and built for the US Navy.

The magazine described the aircraft as a combination of a helicopter and a radio controlled jet plane. The aircraft has the shape of a discus with a diameter of about 32 meters and is made of a grayish, light metal alloy. Around the edge and just below the center exhaustion are fitted. The device has no steering fins or any visible bulge. Because the exhaust pipes form angles with each other, the driver of the dish can direct his aircraft in any direction. The dish reaches its greatest speed when all exhaust pipes are directed backwards. If they are all directed downwards, the plane can rise in a vertical line. The magazine believes that especially the navy can have a lot of usefulness of the aircraft, because it can take off from any vessel and not just from expensive aircraft carriers. That is why, according to the magazine, the navy has the monopoly for the extension of the aircraft, and its budget for radio controlled aircraft is twice as large as that of the air force. The magazine predicted, that the device will bring a radical change in aircraft engineering. It could, moreover, beat any existing aircraft. The dish also holds great promise for civil aviation, according to the magazine.

The Pancake!

Meanwhile, a spokesperson for the navy has stated in response to this article that the navy used to experiment with a "flying pancake", but it is not responsible for the flying saucers sightings, these experiments were carried out before the first flying saucer reports. The spokesman stated that the navy is not currently experimenting with discus-shaped planes, he admits that the engineer who designed the pancake is called Zimmerman.

Confusing Navy answer?

The American radio commentator Henry J. Taylor said on 8 April in a statement for the American Broadcasting Company, that the dishes seen regulated above American territory are nothing else then two types of strictly kept American inventions. Taylor said that the true facts behind both inventions mean good news for the nation. One of the types, according to Taylor, is the actual flying saucer, a discus-shaped device that moves through the air and can suddenly stop in midair, hover rise or fall. These dishes are harmless, unmanned and have a diameter ranging between 50 centimeters to 250 feet. He added that experiments had already been carried out with these non-hazardous devices during the last three years. The other buzzing objects, which many have thought of flying saucers, are actually flying phantomas, the so-called X5U jet-driven device, with which the US Navy is currently experimenting. Meantime, a Captain of the Navy as already denied that the Navy was currently experimenting with a device that looks like a flying saucer.

Original text plus Dutch clipping:

HET Amerikaanse weekblad US News Age World Report wijdde een artikel aan het „werkelijke verhaal" van de vliegende schotel, die door het blad beschreven wordt als een revolutionaire air type vliegtuig, dat sinds 1942 In Amerika gebouwd wordt. Het weekblad schrijft, dat het geen vliegtuigen zijn van bewoners van Mars noch Russische toestellen, doch een nieuw Amerikaans vliegtuig dat ontworpen werd door de ingenieur Charles Zimmerman en gebouwd is voor de Amerikaanse marine. Het blad beschreef het toestel als een combinatie van een helikopter en een straal-vliegtuig dat radiografisch bestuurd kan worden en met een snelheid groter dan die van het geluid vliegt. Het vliegtuig heeft de vorm van een discus met een diameter van ongeveer 32 meter en is gemaakt van een grijsachtige, lichte metaallegering. Om de rand en juist onder het zwaartepunt zijn uitlaten aangebracht van de reactie motor-pen. Het toestel heeft geen stuur-vinnen of enige zichtbare uitstulping. Doordat de uitlaatpijpen hoeken met elkaar vormen, kan de bestuurder van de schotel zijn vliegtuig in elke gewenste richting dirigeren. De schotel bereikt zijn grootste snelheid als alle uitlaatpijpen achterwaarts gericht worden. Als ze alle neerwaarts gericht worden, kan het vliegtuig in verticale lijn stijgen. Het blad meent, dat speciaal de marine veel nut van het vliegtuig kan hebben, omdat het van elk vaartuig kan opstijgen en niet slechts van kostbare vliegdekschepen. Daarom heeft volgens het blad de marine het monopolie voor de aanbouw van het toestel, en is haar begroting voor radiografisch bestuurde vliegtuigen tweemaal zo groot als die van de luchtmacht.Het blad voorspelde, dat het toestel een radicale wijziging zal brengen in de vliegtuigbouwkunde. Het zou bovendien elk bestaand vliegtuig kunnen slaan. Ook voor de burgerluchtvaart houdt de schotel, aldus het blad, grote beloften in.

Wel pannenkoek

Inmiddels heeft een woordvoerder van de marine, in antwoord op dit artikel verklaard, dat de marine eertijds wel geëxperimenteerd heeft met een „vliegende pannenkoek", doch zij is niet verantwoordelijk voor de vliegende schotels. Men heeft deze experimenten geslaakt, voordat de eerste berichten over vliegende schotels werden ontvangen. De woordvoerder verklaarde dat de marine momenteel niet experimenteert met discus-vormig vliegtuigen. Hij gaf toe, dat de ingenieur die de pannenkoek ontwierp, Zimmerman heet.

Toch ook een schotel?

De Amerikaanse radiocommentator Henry J. Taylor zei op 8 April in een verklaring Voor de Amerikaanse Broadcasting Company, dat de de schotels welke geregeld boven Amerikaans grondgebied worden gerapporteerd niets anders zijn dam twee typen van strikt geheim gehouden Amerikaanse uitvindingen. Taylor zei dat de ware feiten achter beide uitvindingen goed nieuws voor de natie betekenen. Een van de types, aldus Taylor is de werkelijke vliegende schotel, een discus-vormig toestel dat door de ruimte suist, plotseling in de lucht kan blijven staan. stijgen en vallen. Deze schotels, zijn ongevaarlijke, onbemande toestellen met een diameter variërende tussen 50 centimeter en 250 voet. Hij voegde er aan toe, dat met deze ongevaarlijke toestellen reeds gedurende de laatste drie jaar werd geëxperimenteerd. De andere zoemende objecten, welke velen voor vliegende schotels hebben aangezien, zijn in werkelijkheid vliegende phantomen, de zogenaamde X5U een met een jet-motor aangedreven toestel, waarmede de Amerikaanse Marine op het ogenblik aan het experimenteren is. Intussen heeft een woordvoerder van de Marine zoals reeds gemeld, ontkend dat de Marine momenteel aam het experimenteren was met een toestel dat er uitziet als een vliegende schotel.

Source: Java Bode, 05 April 1950.