The navy's UFO report is misleading

ufo1

28 February 1951, Former employed US Air Force.

Dr. Anthony Mirarchi, a scholar formerly employed by the US Air Force, urged Monday to set up radar and observation posts to observe the flying saucers, "which might otherwise lead to a second Pearl Harbor." Mirarchi, who, as head of the office for the investigation of the composition of the atmosphere of the American Air Force, investigated more than three hundred reports of flying saucers, he disagrees on an article written by the naval expert Dr Turner Liddell.

Liddell's statement, that balloons for observations are mistaken for flying saucers, "does not tell everything". "The results of my own investigations indicate that the possibility can not be excluded, that the so-called flying saucer is the result of experiments made by a power that may later prove to be an enemy. He insisted that the American Air Force is provided with resources for setting up observation posts in order to be able to trace the mysterious phenomena by means of photography and radar. The navy's report is misleading. It gives the people a false sense of security, "Mirarchi concluded.

Original text plus Dutch clipping:

Dr. Anthony Mirarchi, een geleerde, die vroeger in dienst was van de Amerikaanse luchtmacht, drong er Maandag op aan, radar en waarneringsposten in te richten om de vliegende schotels te observeren, „die anders misschien tot een tweede Pearl Harbour zullen leiden". Mirarchi, die als hoofd van het bureau voor het onderzoek van de samenstelling van de atmosfeer van de Amerikaanse luchtmacht een onderzoek instelde naar meer dan drie honderd rapporten over vliegende schotels, ontkende de juistheid van een artikel door de marinedeskundige dr. Turner Liddell. Hij zeide, dat de verklaring van Liddell, dat ballonnen voor waarnemingen in de strafosfeer voor vliegende schotels worden aangezien, „niet alles vertelt". „De resultaten van mijn eigen onderzoekingen duiden er op, dat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten, dat de zogenaamde vliegende schotel het resultaat is van proefnemingen gedaan door een mogendheid, die later een vijand kan blijken te zijn. Hij drong er op aan, de Amerikaanse luchtmacht ruime middelen ter beschikking te stellen voor het oprichten van waarneringsposten om door middel van foto's en radar de geheimzinnige verschijnselen te kunnen nagaan. Het verslag van de marine is misleidend. Het geeft het volk een vals gevoel van veiligheid", besloot Mirarchi.

Source: Java Bode, 28 Februari 1951.