The flying disk is an American invention by Dutchman

ufo1

2 February 1951, USA did not want to use it Russia could buy patent for 25 cents.

FOR YEARS the world was wondering what the "flying saucers" could be. They have been spotted over almost every country in the western hemisphere Norway, Sweden, Italy, England, Belgium, France and Germany. Also they are seen above America. The wildest stories came into circulation in Daily magazines published articles and drawings, but all of this turned out to be fantasy.

The big question was, who invented these flying saucers. Many were of the opinion that the flying saucer was the new Russian weapon. This view was reinforced by the silence of the Americans. It has now been established that the flying saucer is an American invention witch started in 1943. Through a family member of the inventor, who lives in our town, we came into possession of an American newspaper, the Monteréy Peninsula Herald a Californian magazine, in which a detailed article was published about the invention, according to the "Newspaper", to which we further derive the following.

The inventor of the flying saucer turns out to be a Surabaya boy, Mr. Alexander G. Weygers, son of a garden employee in the sugar, who had his first education at the Genteng-school in 1910, In 1915 he went to the Netherlands and in 1923 he obtained the diploma of the MTS in Dordrecht. After working for three years at a technical bureau in Surabaya, he went to America in 1927 as an employee of the Washington Iron Works. In 1928, Mr. Weygers applied himself to art and became a pupil of the American sculptor Loredo in Chicago. This was followed by three years of studying in Rome and Paris. In 1935 Alexander Weygers returned to Indonesia for a short time, for his exhibition the Art Circle.

The Discopter

The flying saucer was already developed on paper in 1927, however, the work on the prototype lasted until 1944, after which the patent application followed. The device is on the American office for patents listed under the name "discopter". In its original form the discopter was designed for the locomotives of that time, however later he adapted his invention to newer propulsion means, the jet propulsion. In 1944 and in 1945 Weygers sent his patented invention to the largest aircraft factories in America. The following is an excerpt from the answers received from the well known Consolidated Vultee Aircraft Corporation: Your very interesting invention of the Discopter was presented to a committee of various engineers, including Mr. William B. Stout at Dearborn, for further study. In accordance with the guidelines of this committee, the various findings were submitted to the department's patents department for the final decision.

No appreciation

It is agreed that your invention is too progressive for the current interest of society ... It is clear that such a progressive invention requires more time and experimentation than is justified in the present time frame (Apr. 1945). Brutal was the answer of another aircraft factory who tried to steel the patent. When he asked them to return his letter, they returned his letter with the note telling that the envelope had not been opened. In short, there are now discopters flying without Weygers ever getting a penny or appreciation for his invention. Mr. Weygers designed different types of flying saucers, varying from the trans-ocean types to single piloted types. In his interview with the journalist of the American magazine Mr. Weygers said that he had paid more attention to the structure than to the stability.

<pFantastic speed

After all, so many relative factors must be taken into account with regard to the general shape, strength and speed. My invention was designed for the transportation of people and freight and for the stabilization in the air I received several new related inventions, which were applied around the entire circular structure, which also allows a fantastic speed in mass production. The technical explanation that follows: The air passes vertically through the tunnel when the aircraft is in a floating state. For the forward movement, the air flow can be controlled at the end of the tunnel by aillerons. This creates a bundled force in the horizontal direction and a composite force keeps the device constantly horizontal. The control surfaces are operated with a handlebar. The aircraft is calculated on the strength of a ship on the waves, which it must overcome. That is why the discopter has been given a streamlined shape. She can land on land and at sea for an amphibious landing. Two feet of deep water is enough to lower the plane. The discopter can reach a fantastic speed.

<pDiddling with patents

In a letter to his family, Mr. Weygers wrote that he has not yet received a penny from his invention. Anyone in America can get a copy of some kind of patent without any formality from the American patent office, at the price of 25 US cents. It sounds unlikely what Mr. Weygers writes, but it is true. A member of the Russian Embassy can also get a copy of my patent for 25 cents. All he has to do is send a letter to the office and request for patent no. (US2377835). American law allows a model to be copied by a registered patent, provided that the fabricated is not intended for sale. It is clear to everyone that, as in this case, one has to have proper capital to battle against the factories, who steel a patent of another for its own benefit. Mr. Weygers writes about this in his letter: I am not very disappointed, that they have ignored me and my invention. For me it is a satisfaction that I have been able to help find a solution for the missing link in the flying business.

Original text plus clipping in Dutch:

JARENLANG heeft de wereld in spanning gezetten over de „vliegende schotels". Zij werden gesignaleerd boven vrijwel alle landen van het westelijk halfrond. Zij werden gezien boven Noorwegen en Zweden, boven Italië, Engeland, België, Frankrijk en Z- Duitsland, zij werden ook gezien boven Amerika. De wildste verhalen kwamen in omloop. Dag en weekbladen publiceerden artikelen en tekeningen, doch dit alles bleek fantasie. De grote vraag was, in wiens handen deze nieuwe uitvinding berustte. Velen waren de mening toegedaan, dat de vliegende schotel het nieuwe wapen van Rusland was. Deze mening werd versterkt door het stilzwijgen van Amerika. Thans is komen vast te staan, dat de vliegende schotel een Amerikaanse uitvinding is, waarmede in 1943 werd begonnen, aldus lezen wij in de Nieuwe Courant. Door een familielid van de uitvinder, die hier ter stede woonachtig is, kwamen wij in het bezit van een Amerikaanse krant, de Monteréy Peninsula Herald een Californisch blad, waarin een uitvoerig artikel staat over de uitvinding, aldus vertelt de Nieuwe Courant waaraan wij verder het volgende ontlenen.

De uitvinder van de vliegende schotel blijkt namelijk een Soerabajase jongen te zijn de heer Alexander G. Weygers, zoon van een tuinemployé in de suiker, die in 1910 zijn eerste onderwijs aan de Gentengschool heeft genoten. In 1915 ging hij naar Nederland en in 1923 haalde hij het diploma van de MTS in Dordrecht. Na Hierna drie jaar gewerkt te hebben aan een technisch bureau in Soerabaja ging hij in 1927 naar Amerika als employé van de Washington Iron Works. In 1928 legde de heer Weygers zich op de kunst toe en werd leerling van de Amerikaanse beeldhouwer Loredo in Chicago. Hierna volgden drie jaren van hard studeren in Rome en Parijs. In 1935 keerde Alexander Weygers voor korte tijd naar Indonesië terug voor zijn tentoonstelling voor de Kunstkring. De Discopter, De vliegende schotel stond in 1927 reeds op tekening. De werkzaamheden aan het prototype duurden echter tot 1944, waarna de patentaanvraag volgde. Het toestel staat op het Amerikaanse bureau voor patenten genoteerd onder de naam "discopter". In zijn oorspronkelijke vorm was de discopter ontworpen voor de voortbewegingsmiddelen van die tijd. echter later aangepast aan de nieuwere voortstuwingsmiddelen. De uitvinder heeft het prototype echter later aangepast aan de nieuwere voortstuwingsmiddelen, de straalaandrijving. In 1944 en in 1945 zond Weygers zijn gepatenteerde uitvinding naar de grootste vliegtuigfabrieken van Amerika. Hieronder volgt een exerpt uit de door hem ontvangen antwoorden van de bekende Consolidated Vultee Aireraft Corporation : "Uw zeer interessante uitvinding van de Discopter werd voorgelegd aan een comité van verschillende ingenieurs, waaronder mr William B. Stout te Dearborn, voor nadere bestudering. Overeenkomstig de richtlijnen van dit comité zijn de verschillende bevindingen voorgelegd aan de patenten-afdeling van het departement voor de uiteindelijke beslissing.

<pGeen waardering

Men is het er over eens, dat uw uitvinding te vooruitstrevend is voor de huidige interesse van de maatschappij... Het is duidelijk, dat zulk een vooruitstrevende uitvinding meer tijd en proefnemingen vergt, dan in ha huidige tijdsbestek (Apr. 1945) verantwoord is. Brutaler was het antwoord van een vliegtuigfabriek, die Weygers het patent afhandig probeerde te maken. Toen deze zijn inzending terugvroeg, kreeg hij het toegestuurd met een briefje waarin stond, dat de enveloppe niet was geopend. Om kort te zijn, er vliegen nu discopters zonder dat Weygers ooit een cent, noch waardering voor zijn uitvinding heeft gekregen. De heer Weygers heeft voor de vliegende schotels verschillende typen ontworpen, variërend van het transoceanische type tot het toestel voor één piloot. In zijn onderhoud met de journalist van het Amerikaanse blad verklaarde de heer Weygers. dat hij bij zijn uitvinding meer ge'et heeft op de structuur dan op de stabiliteit.

Fantastische snelheid

Er moet immers rekening worden gehouden met zovele relatieve factoren ten aanzien van de algemene vorm, kracht en snelheid. Mijn uitvinding werd ontworpen voor vervoer van personen en vracht en kreeg voor de stabilisatie in de lucht, verschillende nieuwe bijbehorende uitvindingen, die aangebracht werden rond de gehele cirkelvormige structuur, Waardoor tevens een fantastische snelheid in massaproductie verkregen kan worden. De technische uiteenzetting die hierop volgde komt op het volgende neer: De lucht gaat in verticale richting door de tunnel, wanneer het toestel zich in zwevende toestand bevindt. Voor de voorwaartse beweging kan de luchtstroom het eind van de tunnel geregeld worden door aillerons. Hierdoor ontstaat een samengebundelde kracht in horizontale richting en een samengestelde kracht de het toestel constant horizontaal houdt. De stuurvlakken worden bediend met een stuurstok. Het toestel is berekend op kracht gelijk een schip op de golven, die zij moet overwinnen. Daarom heeft de discopter een gestroomlijnde vorm gekregen. Zij kan op land en op zee landen voor een amfibische landing is twee voet diep water voldoende om het toestel neer te laten strijken De discopter kan een fantastische snelheid bereiken.

<pGesol met patenten

In een brief aan zijn familie schreef de heer Weygers dat hij tot nu toe nog geen cent heelt gekregen voor zijn uitvinding. Een ieder in Amerika kan zonder enige formaliteit van het Amerikaanse patentenbureau, tegen de prijs van 25 Amerikaanse centen een copy krijgen van een of ander patent. „Het klinkt onwaarschijnlijk schrijft de heer Weygers, doch het is waar." Een Rus, een lid van de Russische Ambassade kan dus ook voor 25 cent een copy krijgen van mijn patent. Het enige wat hij te doen heeft is aan het bureau een brief te schrijven met het verzoek om van patent no (US2377835) betreffende een copy te sturen. De Amerikaanse wet staat toe, dat van een ingeschreven patent door een ieder een model mag worden nagemaakt, mits het gefabriceerde niet voor verkoop bestemd wordt. Het is voor een ieder duidelijk, dat zoals in dit geval men over behoorlijk kapitaal moet beschikken wil men met enig kans van succes een proces winnen tegen de fabriek, die een patent van een ander uitwerkt voor eigen bate. De heer Weygers schrijft hierover in zijn brief : Ik ben echter niet zo heel erg teleurgesteld, dat men mij gepasseerd heeft. Het is voor mij een satisfactie, dat ik heb mogen meehelpen aan het vinden van een oplossing voor de ontbrekende schakel in het vliegwezen.

Source: De Nieuwsgier, 02 Februari 1951.

02 02 1951 UFO uitvinding Amerika uit 1943