Flying saucers again hot topic

ufo1

17 April 1952, US air force confirms UFOs are investigated.

"Life" writes about "intelligence of extraterrestrial origin". The American weekly "Life" publishes in its edition of 7 April a surprising article, in which the existence of "flying saucers" is taken as a fact and in which the their appearance must be attributed to a "Great Intelligence" of extraterrestrial origin. "Life" agrees with publishers such as Frank Scully and Donald Keyhoe who had previously come to this conclusion.

Discoveries by Pilots

It is not only by the publication of "Life" that the "flying saucers", after being out of the news for some time, again demand attention. In recent months, various unexplained observations have been made by military pilots and others over the United States, according to "De Telegraaf" [Dutch newspaper]. For example, Friday reported two American military pilots in Benson (Arizona) that they had observed an immense, shining oval object for an hour, which was estimated to be five or six times the size of a superfortress [Aircraft B29], at an estimated 17,000 meters altitude. More and more experts are convinced that a large percentage of the observations is based on mistakes or on more or less normal physical phenomena, but that there is a large number of cases, of which no conclusive explanation can be given. In a reaction the US air force has recently instructed all military pilots to pay close attention and to report on all unknown phenomena. According to "Life" military pilots have been ordered to intercept the mysterious objects as much as possible. This message could confirm the claim, already made by other writers, that the American military authorities, in spite of many denials, did take flying saucers seriously from the beginning. Lately it is rumored that the "Scorpion" jet fighter is developed to intercept the mysteries UFOs.

Unexplained

The article in "Life" with illustrations is 11 pages long and is titled "Did we get visited from space". "Life" also reports that the American Air Force is prepared to acknowledge that many phenomena of flying saucers and fireballs are unexplained and that they will keep investigating these phenomenon.

"Life" comes to the conclusion that there have been and may still be objects in the atmosphere that are not of American or Russian origin and have not been made by humans. The magazine considers it "plausible" that their origin is from outside the earth, perhaps on other planets, and that the solution of the mystery will be found after a generation or perhaps tomorrow. Somewhere in space there may be beings who know more about it. Recognized scholars have seen and believed in these objects. "Life" included a photograph, which was made at Lubbock in Texas on 31 August 1951 and added the following summary:

• 1. Discs, cylinders and similar objects of geometric shape, which give light, have been in the Earth's atmosphere for several years.

• 2. Bulbs of green light of a brightness greater than those of the full moon have repeatedly flown through the atmosphere.

• 3. These objects can not be explained by natural science as natural phenomena, but manufactured and put into operation by a greater intelligence.

• 4. No power source, existing or designed on earth, is capable of making these things.

The US Air Force has admitted that all "flying saucer reports" are being investigated but that this is taking place within the normal framework of the existing measures, which must guarantee the military security of the country. For the rest, the Air Force's leadership reassures the public with the announcement that there is no reason to assume that the phenomena observed in the air, usually described as "flying saucers" are caused by a foreign power, or that they are clearly and immediately endanger the United States and their citizens "

Original text plus Dutch clipping:

Vliegende schotels weer op de voorgrond

„Life” schrijft over „intelligentie van buiten-aardse oorsprong“ Het Amerikaanse weekblad „Life" publiceert in zijn editie van 7 April een verrassend artikel, waarin het bestaan van „vliegende schotels" als een feit wordt aangenomen en waarin de waarschijnlijkheid wordt uitgesproken dat hun verschijning moet worden toegeschreven aan een „grote intelligentie" van buiten-aardse oorsprong. „Life" schaart zich daarmede aan de zijde van publicisten als Frank Scully en Donald Keyhoe die reeds eerder tot deze conclusie waren gekomen.

Ontdekkingen van vlieger

Het is overigens niet alleen door die publicatie van dat de „vliegende schotels'', na geruime tijd „uit 'het nieuws'' te zijn geweest, weer de om de aandacht vragen. In de laatste maanden zijn n.l. door militaire vliegers en anderen, boven de Verenigde Staten opnieuw verschillende onverklaarbare waarnemingen gedaan, aldus ,de Telegraaf. Zo rapporteerden Vrijdag j.l. twee Amerikaanse militaire vliegers in Denson (Arizona), dat zij een uur lang een reusachtig, blinkend ovaal voorwerp hadden waargenomen, dat naar schatting vijf of zesmaal zo groot was als een superfort [vliegtuig] en dat op een hoogte van naar schatting 17.000 meter in de atmosfeer hing. Meer en meer wint In deskundige kringen de overtuiging veld, dat weliswaar een groot percentage van de waarnemingen op vergissingen of op min of meer normale natuurkundige verschijnselen berust, doch dat er een vrij groot aantal gevallen overblijft, waarvan op geen enkele wijze een afdoende verklaring is te geven. In dit verband heeft het sterk de aandacht getrokken, dat de leiding van de Amerikaanse lucht, macht sedert kort alle militaire vliegers heeft opgedragen scherp op te letten en rapport uit te brengen over onbekende verschijnsel. Volgens „Life" is het zelfs zo, dat de militaire vliegers opdracht hebben gekregen de mysterieuze objecten zo mogelijk te onderscheppen. Deze mededeling zou de reeds eerder door andere schrijvers geuite bewering kunnen bevestigen, dat de Amerikaanse militaire autoriteiten in weerwil van vele denial, de vliegende schotels van de aanvang af wel degelijk au serieux hebben genomen. Zelfs is de laatste tijd in dit verband de veronderstelling geuit, dat de nieuwe, met raketten uitgeruste Amerikaanse straaljagers „Schorpioen" mede is ontworpen met het oog op een doelmatiger bestrijding van de mysterieuze objecten.

Onverklaarbaar

Het artikel in „Life" beslaat met de illustraties mede 11 pagina's en het is getiteld. Hebben wij bezoek uit de wereldruimte? Het blad deelt mede dat de Amerikaanse luchtmacht, thans bereid is te erkennen, dat vele verschijnselen van vliegende schotels en vuurbollen onverklaarbaar zijn. De luchtmacht zou thans voortdurend de berichten van niet te identificeren in de lucht voorkomende objecten onderzoeken. „Life" komt tot de conclusie, dat er in de atmosfeer voorwerpen zijn geweest en misschien nog zijn, die niet van Amerikaanse, of Russische oorsprong zijn en niet door een mens zijn gemaakt. Het blad acht het „aannemelijk", dat rij hun oorsprong buiten de aarde vinden, misschien op andere planeten, en dat de oplossing van het mysterie na een generatie, misschien echter ook morgen, gevonden zal worden. Ergens in de ruimte zijn er misschien wezens die er meer van weten, aldus het blad. Erkende geleerden hebben deze voorwerpen gezien en er geloof aan gehecht. Het blad drukt ter illustratie van zijn betoog bijgaande foto af, die op 31 Augustus 1951 bij Lubbock in Texas werd gemaakt. „Life" komt tot het volgende resumé:

1. Discussen, cilinders en soortgelijke voorwerpen van geometrische vorm, die licht geven, bevinden zich sinds verscheidene jaren in de atmosfeer van de aarde.

2. Bollen groen vuur van een helderheid. groter dan die van de volle maan zijn herhaaldelijk door de atmosfeer gevlogen.

3. Deze voorwerpen kunnen door de' huidige wetenschap niet als natuurlijke verschijnselen worden verklaard, doch slechts als kunstmatige dingen, vervaardigd en in werking gesteld een grotere intelligentie.

4. Geen krachtbron, óp aarde bestaande of ontworpen, is in staat deze dingen te maken. Tot zover „Life".

De Amerikaanse luchtmacht heeft intussen toegegeven dat alle „vliegende Schotel-meldingen" worden onderzocht maar dat dit gebeurt in het normale kader van de bestaande maatregelen; die de militaire veiligheid van het land moeten garanderen. Voor het overige stelt de luchtnachtleiding het publiek gerust met de mededeling, dat er geen reden is om aan te nemen dat de in de lucht waargenomen fenomenen, gewoonlijk beschreven als „vliegende schotels" door een vreemde mogendheid worden veroorzaakt, of dat zij een duidelijk en onmiddellijk gevaar betekenen voor de Verenigde Staten en hun burgers

Source: Vrije Pers , 17 Apr. 1952.