wingless airship Alabama US

ufo1

1 August 1952, A cigar shape wingless airship. (Photo)

At a quarter to three west of Montgomery, Alabama a cigar shaped wingless aircraft, was on a coalition course with a Stratocruiser of the Eastern Airlines in the clear moon night of 24 July 1948. It emitted a powerful, magnesium-like light. The pilots, C.S. Chiles and J.B. Whitted, were shocked, but did not lose their presence of mind and corrected to the left.

The "torpedo" also changed course and at a distance of about two hundred meters they past each other. Before the pilots had been recovered, the ominous ghost ship sped up in a few seconds and with the outbreak of a long hellish fire, it shot skyward and disappeared into the clouds. Clarence S. Chiles was pilot during the war with the Air Transport Command and John B. Whitted had flown flying forts. Both were skillful pilots and their story is credible. The story came down to this. They had taken off with their passenger plane in Houston, Texas, one night before. The moon shone bright at a quarter to three at night. At high altitudes there were some scattered cloud banks. Suddenly that mysterious object came towards them. It was about thirty meters long, had no wings, but a cabin and two rows of windows. A bright glow emanated from that cabin. At the back of the object was a long fiery tail. The whole thing reminded of a blue, gas-filled bar lamp. Others also saw it and estimate the speed at 800 to 1100 km per hour, which, considerably increased when the strange object passed them and rushed into the sky with an even longer fiery tail. This created such air a whirlwind that the passengers of the plane experience turbulence .. Let's assume that Chiles and Whitted have simply dreamed. Then we have a nice story, which is not worth a penny. But a passenger, Clarence McKelvie from Columbus had also observed the object. And at the military airbase Robbins, near Macon, in the state of Georgia, an hour from the north was seen-approaching a strange, flaming object that raged over them with incredible speed.

Polite on them....

The explanation that it had been a rocket, perhaps shot from the desert of (New) Mexico was obvious, but she could be rejected just as quickly. Because a rocket, which can bridge such enormous distances, does not politely move away from an airplane, as this object apparently did. The mystery remained and it grew, when more often such "torpedoes" were seen from airplanes, from the ground, or both at the same time. Statements of people, who at the same time had seen a long, fiery object in different places, often agreed with each other. Pilots who are hunt for this objects, generally had the same experiences. A committee of experts investigated three hundred cases. One hundred were based on fantasy. The rest was filed with a big question mark. It seems that they are not concerned about those so called "torpedoes" they could have been meteors they say.

Unusual language

The most sensational stories about flying saucers and "torpedoes" came from (New) Mexico. The American weekly "Time" quoted a report, which came from California, and it read as follows: A flying saucer was crashed in New Mexico, and the fifteen members of the crew died in the flames. Some instruments remained intact, including a radio receiver from which short messages sounded in an unearthly language, a short while later a second dish crashed in almost the same place, the two occupants were dead, but the corpse of one of them was not mutilated, this interplanetary traveler was about 90 cm long and looked a bit like a monkey. The remains were transferred to the Rosenwald Foundation in Chicago for research. For the dreamers, we regret to tell you that the "Time" article started with the sentence: "This story was too good to die young." So it was a joke. But on 7 January 1948 the riddle of the flying saucers became again bitter seriousness, because a pilot how chased a UFO died. (Our next week story: Pilot dies after chasing UFO)

Photo: Numerous pilots have been hunting for flying saucers in recent years. Captain EJ Smith is one of them. During a flight from Seattle to Chicago on July 6, 1947 he drove, unsuccessfully, behind a disk. Here he tells his adventure with the aid of a soup plate to the stewardess Toni Carter.

Original text plus Dutch clipping:

EEN SIGAARVORMIG, VLEUGELLOOS LUCHTSCHIP, schoot in de heldere maannacht van 24 Juli 1948 om kwart voor drie ten westen van Montgomery, Alabama, op een Stratocruiser van de Eastern Airlines af. Het straalde een krachtig, magnesiumachtig licht uit. De piloten, C. S. Chiles en J. B. Whitted, schrokken hevig, verloren echter hun tegenwoordigheid van geest niet en zwenkten naar links. Ook de torpedo veranderde van koers en op een afstand van een kleine tweehonderd' meter raasden de toestellen aan elkaar voorbij. Nog voor de piloten van hun ontzetting waren bekomen voerde het onheilspellende spookschip zijn snelheid in enkele seconden enorm op en onder het uitbraken van een helle, lange vuurstraal schoot het hemelwaarts en verdween in de wolken. Clarence S. Chiles was;tijdens de oorlog piloot bij de Air Transport Command en John B. Whitted had vliegende forten bestuurd. Beiden waren bekwame vliegers, nuchter, zakelijk. Aan hun verhaal moest wel geloof worden gehecht. Dat verhaal kwam in het kort hierop neer. Ze waren een avond te voren met hun passagiersvliegtuig opgestegen in Houston in Texas. Om kwart voor drie 's nachts scheen de maan helder. Op grote hoogte bevonden zich enkele verspreide wolkenbanken. Plotseling kwam dat mysterieuze voorwerp op hen af schieten. Het was ongeveer dertig meter lang, had geen vleugels, maar wel een cabine en twee rijen ramen. Uit die cabine straalde een helle gloed. Achter aan het monster was een lange steekvlam, een vurige, staart te zien. Het geheel deed aan een blauwe, met gas gevulde staaflamp denken. Ook anderen zagen het zij schatten de snelheid op 800 tot 1100 km per uur, die echter aanmerkelijk werd opgevoerd toen het vreemde wezen hen passeerde en met een nóg langere staartvlam achter zich de hemel in snelde. Daardoor ontstonden zulke luchtwervelingen, dat het passagiersvliegtuig heen en weer werd geschud.. Laten we nu eens aannemen, dat Chiles en Whitted gewoonweg gedroomd hebben. Dan hebben we een aardig verhaal, dat echter geen cent waard is. Maar een passagier, Clarence McKelvie uit Columbus de rest sliep had het ding ook waargenomen. En op de militaire vliegbasis Robbins, bij Macon in de staat Georgia, zag men een uur te voren uit noordelijke richting- een vreemd, vlammend voorwerp naderen, dat met een ongelofelijke snelheid over hen heen raasde.

Beleefd op zij....

De verklaring, dat het een raket, was geweest, wellicht afgeschoten uit de woestijn van Mexico, lag voor de hand, maar zij kon even snel weer worden verworpen. Want een raket aangenomen, dat het zulke enorme afstanden kan overbruggen, gaat niet beleefd voor een vliegtuig op zij. En dat deed dit ding blijkbaar wel. Het mysterie bleef en het groeide, toen vaker dergelijke torpedo's werden gezien, of uit een vliegtuig, of van de grond, of allebei tegelijk. Verklaringen van mensen, die op hetzelfde moment op verschillende plaatsen een lang vurig voorwerp hadden gezien, stemden veelal met elkaar overeen. En vliegers, die kans zagen de jacht op zo'n monster te beginnen, hadden over het algemeen dezelfde ervaringen. Een commissie van deskundigen onderzocht driehonderd gevallen. Honderd berustten op fantasie. De rest kwam in het dossier met het grote vraagteken. Erg druk maakte men zich er niet om. Al die z.g. torpedo's konden immers wel meteoren zijn geweest.

Onaardse taal

De sensationeelst verhalen over vliegende schotels en torpedo's kwamen uit Mexico en daaruit zou men nuchter kunnen opmaken, dat het tóch raketten zijn. Nimmer stortte zoeen voorwerp echter neer, al werd er wel eens een bericht over gepubliceerd. Het Amerikaanse weekblad „Time" citeerde dat bericht, dat uit Californië kwam. Het luidde ongeveer als volgt: In Nieuw Mexico is een vliegende schotel neergestort. De vijftien leden van de bemanning kwamen in de vlammen om. Enkele instrumenten bleven intact, onder meer een radio ontvangtoestel waaruit met korte tussenpozen mededelingen in een onaardse taal klonken. Even later plofte een tweede schotel op bijna dezelfde plaats neer. De beide inzittenden kwamen om, maar het lijk van een hunner was niet verminkt. Deze interplanetaire reiziger was ongeveer 90 cm lang en leek wel een beetje op een aap. Het stoffelijk overschot is voor onderzoek naar de Rosenwald Foundation in Chicago overgebracht. Voor de fantasten spijt het ons hierbij te moeten aantekenen, dat „Time" begon met de zin: "Dit verhaal was veel te goed om jong te sterven". Een grapje dus. Maar op 7 Januari 1948 werd het raadsel van de vliegende schotels weer bitter ernst want bij de ontsluiering er van viel een dode te betreuren.

Foto

Tal van vliegers hebben in de afgelopen jaren jacht op vliegende schotels gemaakt. Captain E. J. Smith is een i van hen. Tijdens een vlucht van Seattle naar Chicago op 6 Juli 1947 joeg hij, vruchteloos overigens, achter zoeen schijf aan. Hier vertelt hij zijn avontuur met behulp van een soepbordje aan de stewardess Toni Carter.

Source: het Vrije Volk, 01 Aug. 1952.