UFO in a bell jar

ufo1

14th August 1952, Dr. Van Eyk: Incomprehensible to professionals.

The latest news about the secret of flying saucers is that it has been solved. The American physicist Noel W. Scott carried out tests in his laboratory which were attended by officers of technical military services. According to the reports he allowed a little air into an evacuated system and "a charge of static electricity was added", after which the air and voltage were reduced again.

Now, as the stories goes, a phenomena occurred that corresponds to descriptions of the flying saucers. This photo shows Noel Scott busy with the creation of his miniature dishes, which can be seen on the right-hand images. They are, according to the text of the photo, orange-colored spheres, surrounded by fiery Saturn rings. The situation that Scott created in his glass bell jar would roughly correspond to the situation at 300,000 meters above the earth.

We have presented these stories to Dr. Van Eyk in Surabaya (Indonesia) who said that they are very premature conclusions. These communications were apparently not launched by experts. They are incomprehensible. To make any conclusion we must wait for the scientific literature on this subject, if or when it appears.

Prof. Van Eyk continued, the phenomena of gas ionization have been extensively investigated. We are dealing here with very complex problems. But it is strange that the phenomena which have been observed here, in the many experiments that have been carried out in this area, have never been observed. It is therefore very important to know under what circumstances exactly these tests were taken.

In some articles about these tests by Scott, some molecules of ionized air are added. How many are there, two or three? Talking about some molecules seems completely ridiculous to me in this regard. How do you add a charge of static electricity to a gas? Does that work with a spoon? And then, said Prof. Van Eyk, even if the reported phenomena can be created in a laboratory by no means all of the perceptions of flying phenomena would have been explained.

Original text plus Dutch clipping:

Vliegende Schotel in een stolp. Prof. Van Eyk: voor vakman onbegrijpelijke berichten. Het laatste nieuws omtrent het geheim van de vliegende schotels is wel, dat het tot een oplossing'gebracht zou zijn. De Amerikaanse natuurkundige Noel W. Scott, nam in zijn laboratorium proeven, die werden bijgewoond door officieren der technische legerdiensten. Volgens de berichten liet hij in een luchtledige stelp een weinig lucht toe en „daarop werd een lading statische elektriciteit toegevoegd", waarna de lucht en de spanning weer werden verminderd.

Nu traden, zo zeggen dc verhalen, verschijnselen op, die overeenkomen met de beschrijvingen Van do vliegende schotels. Op deze foto ziet men Noel Scott bezig met het in 't leven roepen van zijn miniatuur-schotels, die men op de rechtse afbeeldingen ziet. Het zijn, zo zegt de tekst van de foto, oranjekleurige bollen, omgeven door vlammende Saturnus-ringen. De toestand, die Scott in zijn glazen stolp in het leven riep, zou ongeveer overeenkomen met de toestand op 300.000 meter boven de aarde.

Wij hebben deze verhalen aan prof. dr. Van Eyk in Surabaja voorgelegd die zei, dat ze wel erg voorbarig aandoen. Deze mededelingen zijn kennelijk door ondeskundigen gelanceerd. Voor de vakman zijn ze volmaakt onbegrijpelijk en om er een oordeel over uit te spreken, moeten we Wachten op de wetenschappelijke literatuur hieromtrent, zo die ooit verschijnt.

De verschijnselen der gas-ionisatie, zo zei prof. Van Eyk verder, zijn zeer uitvoerig onderzocht. We hebben hier weliswaar te maken met zeer ingewikkelde problemen, maar het is wel vreemd, dat de hier gesignaleerde verschijnselen bij de vele proefnemingen, die men op dit gebied heeft verricht nooit geconstateerd zijn. Het is daarom van zeer veel belang te vernemen, onder welke omstandigheden precies deze proeven zijn genomen.

in sommige artikelen over deze proeven van Scott is sprake van het toevoegen, van enige moleculen geïoniseerde lucht. Hoeveel zijn dat er, twee of drie? Het spreken over enkele moleculen lijkt mij in dit verband volmaakt belachelijk. Hoe voegt men een lading statische elektriciteit toe aan een gas? Gaat dat met een lepeltje? En dan, Zo zei prof. Van Eyk, zelfs wanneer in een laboratorium de gemelde verschijnselen kunnen worden opgeroepen dan nog zouden lang niet alle waarnemingen van de vliegende fenomenen erdoor verklaard zijn.

Source: De vrije pers, 14-08-1952.

14 08 1952 vliegende schijf in lab