Aliens ten feet tall

ufo1

17 September 1952, seven young people saw monster from flying saucer ten feet tall.

On Friday Seven young people saw monster from flying saucer it was ten feet long, had a green shining body and a nauseating metal scent. Seven people declared that they have seen an a ten foot long, slightly radiating "monster", which had a strong metallic odor. They were at a remote hill near the town of Sutton (in West Virginia). They had heard about reports that a flying saucer had landed there.

MORE REPORTS DEEPEN THE MYSTERY

Miss Kathy May, who lives in Flatwood (a place in West Virginia), stated that she and six young people, including a 17-year-old member of the National Security Service, climbed the hill, after she had heard that an object that emitted bright light had descended there. The police, laughed at her story, and informed her that this monster only existed in her imagination. The 17-year-old Lemon member of the National Security Service confirmed the observations of Miss May. He told me that he had noticed a few clearly perceptible eyes in a tree. He also stated that he had seen a 10 foot monster. This monster had a "blood-red face, and a green body that seemed to glow. Miss May and the other members of the group stated that Lemon shouted when he saw the monster, slammed back and told that the monster was coming towards them with floating and jerky movements. The creature gave off an unpleasant odor that made us sick, they reported.

RESEARCH

Following these announcements, a group of forty men, who had armed themselves with shotguns, went out, with the help of Lemon, who was serving as a guide, to conduct an investigation. They left half an hour after Miss May and her group had returned. When these men arrived in the city of Sutton, they announced that they had noticed a nauseating air, but had not seen a monster. Several of them vomited a few hours after their return. According to Miss May and Lemon, the creature they had seen had a human form, a blood-red face, a greenish body color, bulging eyes, and hands. Furthermore, it seemed to emit a kind of light. It would have worn something on the back that looked like a black shield, similar in shape to the ace of spades. It wore a kind of skirt of pea-green color. The creature, according to Miss May, looked pretty creepy.

EXCITATION

Obviously, these stories about a monster from a flying saucer, which would end up in the wooded hills of West Virginia, brought the necessary excitement to the people of this region. When further observations were not forthcoming, the story disappeared fairly quickly, but in spite of this the inhabitants of the area are still reluctant to leave home after dark. The authorities are inclined to assume that what was thought of a flying saucer that landed was actually a falling meteor and the possibility that an animal or object has been mistaken for an alien monster. However, Miss May and Gene Lemon did strongly disagree and stuck to their claims.

TRACES

Sunday, the area where the monster would have been noticed was carefully searched by a large number of curious people, but they found nothing important. Nevertheless, what has been reported by Miss May and Gene Lemon and the others who have seen the monster has been partially confirmed by Lee Stewart, editor of the "Braxton County Democrat" who was part of the group of forty men who armed with shotguns, went out to find out what was true about the story of Miss May and Lemon. This journalist reported that in the area where the strange odor was reported, vegetation was found that was flattened in strange ways.

Original text plus clipping in Dutch:

Zeven Jongelui zagen monster uit vliegende schotel Tien voet lang, groen lichtend lichaam, misselijk makende metaalgeur. Zeven personen verklaarden Zaterdag, dat zij Vrijdag een 10 voet lang, licht afstralend „monster", dat een sterke metaalachtige lucht verspreidde, hadden gezien toen zij een beboste heuvel beklommen die gelegen is in een afgelegen gebied nabij de plaats Sutton (in West-Virginia). Zij beklommen de heuvel om een onderzoek in te stellen naar berichten dat daar een vliegende schotel zou zijn geland.

NADER ONDERZOEK LOSTE RAADSEL NIET OP

Mejuffrouw Kathy May, die woonachtig is in Flatwood (een plaats in West-Virginia), verklaarde, dat zij met zes jongelui onder wie zich een 17-jarig lid bevond van de Nationale Bewakingsdienst de heuvel die zich-achter de stad Sutton bevindt, had beklommen, nadat men haar had meegedeeld, dat men een voorwerp, dat een helder licht uitstraalde, daar had zien neerdalen. De politie lachte haar echter , uit om haar verhaal, en deelde mee, dat dit monster slechts in haar verbeelding bestond. De 17-jarige Lemon lid van de Nationale Bewakingsdienst, bevestigde de waarnemingen van mej. May. Hij vertelde, dat hij een paar duidelijk waarneembare ogen had opgemerkt in een boom. Hij verklaarde voorts een monster van 10 voet lang te hebben gezien. Dit monster had een „bloedrood gezicht, en een groen lichaam dat scheen te gloeien". Mejuffrouw May en de overige leden van het gezelschap verklaarden dat Lemon een schreeuw gaf toen hij het monster zag, en ruggelings tegen de grond sloeg. Zij verklaarde verder, dat het monster daarop naar hen toe kwam met zwevende en springerige bewegingen. „Het wezen gaf een onaangename lucht af, dat ons misselijk maakte", vertelde zij.

ONDERZOEK

Naar aanleiding van deze mededelingen trok een groepje van veertig mannen, die zich met jachtgeweren hadden gewapend, er op uit, om, met behulp van Lemon, die daarbij ais gids diende, een onderzoek in te stellen. Zij vertrokken een half uur nadat mejuffrouw May en haar gezelschap in de stad waren teruggekeerd. Toen deze mannen naderhand op hun beurt in de stad Sutton arriveerden, deelden zij mee, wel 'n misselijk makende lucht te hebben opgemerkt, maar geen monster gezien te hebben. Verscheidene hunner vomeerden nog uren na hun terugkomst in de stad. Volgens mejuffrouw May en Lemon zou het wezen dat zij hadden gezien een menselijke gedaante hebben gehad, een bloedrood gezicht, een groenachtige lichaamskleur, uitpuilende ogen, en zou het ook handen hebben. Voorts scheen het een soort van licht uit te stralen. Het zou voorts iets op de rug hebben gedragen wat leek op een zwart schild, in vorm gelijkend op de schoppen-aas 'in het kaartspel. Het droeg een soort rok van erwt-groene kleur. Het wezen, aldus mejuffrouw May, zag er bepaald griezelig uit.

OPWINDING

Uiteraard brachten deze verhalen over een uit een vliegende schotel afkomstig monster dat zich in de bosrijke heuvels van West-Virginia zou ophouden, onder de bevolking van deze streek de nodige op- winding teweeg. Toen verdere waarnemingen uitbleven, keerde de rust wel is waar vrij gauw terug, maar desondanks zijn de bewoners van het gebied nog steeds huiverig om na donker ver van huis te gaan. De autoriteiten zijn geneigd om aan te nemen, dat hetgeen men aanzag voor een vliegende schotel die landde, in werkelijkheid een vallende meteoor was. De mogelijkheid dat men een dier of een of ander voorwerp aangezien heeft voor een buitenaards monster, werd echter stellig ontkend door mejuffrouw May en Gene Lemon, die blijven vasthouden aan hun beweringen.

SPOREN

Zondag werd het gebied waar het monster zou zijn opgemerkt zorgvuldig afgezocht door een groot aantal nieuwsgierigen, maar zij troffen niets belangrijks aan. Niettemin is hetgeen gerapporteerd werd door mejuffrouw May en Gene Lemon en de overigen die het monster gezien hebben, gedeeltelijk bevestigd door Lee Stewart, redacteur van het dagblad „Braxton County Democrat" die deel uitmaakte van het groepje van veertig man dat, gewapend met jachtgeweren, er op uit toog om na te gaan wat er waar was van het verhaal van mejuffrouw May en Lemon. Deze journalist deelde mee, dat men in het gebied waar men de vreemde doordringende lucht had waargenomen ook plekken had aangetroffen die op vreemde wijze vertrapt waren, en ook iets had gezien wat op remsporen leek.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 17 Sep. 1952.

17 09 1952 ufo virginia