Flying saucers centuries old

ufo1

April 1954, UFOs nothing new.

Nothing new under the sun. A few centuries ago there were also flying saucers (Air phenomenon) described as half Moons but unusually much larger. In nowadays with the news is reporting about Atom, Hydrogen and cobalt bombs, the flying saucers are entirely disappeared from the news. Yet many scientists and military authorities are still concerned about the existence of these phenomena in the air. Some claim that those flying saucers are mere delusions; Others claim it to be an atmospheric state that cause light phenomena; a third sees tests of an "enemy power" or, if necessary, secret tests of their own powers. Still others insist that those flying saucers, or whatever it may be, come from other planets and  observe the earth. There are all sorts of stories circulating that here or there such a strange spacecraft would have landed, but whether that is true or not is not so easy to conclude.

Creationists in panic

We believe that the occupants of a spaceship - if they were somewhat aware of the conditions on our globe - would rather avoid the earth. However, On the moon is a lack of oxygen; on Mars is the temperature a bit on the low side, although a person could still stand it there if necessary. It must be pretty hot on Venus, a kind of Sahara heat complete with sandstorms, and then we have the issue of, where do these aliens come from? Perhaps from a planet, where the conflicts and problems are even bigger then here on earth. Or of one, where the atmosphere is at least more peaceful, of which fact they want to inform us. It can of course also be ordinary curiosity. In due course, the riddle around the flying saucer will resolve itself, like many, that remained hidden for centuries, but finally came to light.

The curious thing is that in the past this phenomena has also been observed, which in their description correspond to those of the present. Our ancestors from a century and even a few hundred years ago, sometimes observed "flying saucers" in the air. There has been a case that four flying saucers had sunk a ship 150 years ago, they had circled around a ship on the Atlantic ocean and brought panic among the crew, the spinning discs quickly disappeared into the infinity of the universe, leaving the sailors confused about what they had seen.

Warning

The same observations were sometimes made on land. Because for a few centuries there was in fact no technology, no one thought of secret weapons or space ships. At the most, they thought of a light phenomenon that could not be explained, which might or might not have been a warning to the mortals. At that time the people were inclined to see it as a harbinger of the end of the world or a disaster that would affect a certain area. Since the floods were frequent at the time, as well as large fires, which sometimes burned down entire towns, afterwards they would say that the sign in the sky had indeed had consequences.

Also in old Newspapers

Of course, the old reports about air phenomena cannot be be taken as evidence of flying saucers. Yet they sometimes o strongly represent reports we hear today.  Such as a message in the Leeuwarder Saturday newspaper of 13 April 1754 - 200 years ago - with the mention of an air phenomenon like half a moon; but unusually much larger than the moon itself, which was observed in Halle (Germany). The Leeuwarder newspaper from that time, had a section in which the publisher, Abraham Ferwerda, reported everything that seemed strange to him under the heading "PARTICULARITIES". Also the strange news, which had left Halle on March 23 (five days before was the observation), but did not appear in the newspaper until April 13, as you will understand the postal transport was slow in those days. If a courier was kind enough to take the letters it would reach the next station. There is no mention of a coming disaster or something like that, but people were naturally looking for an explanation. On Sunday the Northern Lights had been seen in the sky. Two or even three centuries ago, those flying objects were already there. It shows again: the the phenomena is much older as we may think.

Three fourth-part hours in full force

PARTICULARITIES. Halle [Germany] March 23. On Monday evening a very rare sky phenomenon was observed here, which appeared at 10 o'clock directly above this City, in the beginning it was only a light white Cloud, at 10:30 hr the Phenomenon was the brightest, and at 11 o'clock it disappeared gradually. The shape of the sky phenomenon was like a half Moon, but  brighter and fiery as the Moon itself, unusually much larger than the moon, while the Phenomenon spread across the entire market and over the so-called Schippers bridge. In the middle, the phenomena washes wide, and at both ends it was pointed, standing from the East after the West in a circular curvature, that it had one end above the Church of St. Ulrich, the middle above the Red Tower, and the other end above Schippers bridge. For more than three quarters of an hour this air phenomenon remained in full force, where after it took the shape of a Cloud took on and disappeared. The previous day we had had a strong Northern light, and on the same day the sky in the North had been very cloudy.

Photo:

Occasionally, flying saucers have been photographed. This photo was taken in the city of Bulawayo in southern Rhodesia. The photographer Bamey Wayne saw a silver-colored, oval-shaped object circling through the sky when he was walking on a square. He managed to capture the flying disc on the sensitive plate.

Original text plus Dutch clipping:

Niets nieuws onder de zon Paar eeuwen geleden waren er ook reeds „vliegende schotels" „Luchtverschijnsel gelijk halve Maan; ongemeen veel groter" De wereld is tegenwoordig zo ontzaglijk in de weer met de Atoom, Waterstof en kobalt 'bommen, dat de vliegende schotels geheel op de achtergrond zijn geraakt. Toch maken zich nog vele wetenschapsmensen en militaire autoriteiten druk over het al of niet bestaan van deze verschijnselen in de lucht. De een beweert, dat die vliegende schotels louter zinsbegoochelingen zijn; een ander houdt vast aan atmosferische toestanden, die lichtverschijnselen teweeg brengen; een derde ziet er proefnemingen in van een „vijandelijke mogendheid" of desnoods geheime proeven van de eigen mogendheden. Weer anderen houden vol ,dat die vliegende schotels, of wat het dan ook maar mogen zijn, van andere planeten komen om eens een kijkje op de aarde te nemen. Er doen dan wel allerlei verhalen de ronde, dat hier of daar zon vreemd ruimteschip zou zijn geland, doch of dat nu wel waar is of niet , is niet zo eenvoudig om uit te maken.Het is af en toe gelukt vliegende schotels te fotograferen. Deze foto is gemaakt in de stad Bulawayo in Zuid-Rhodesia. De fotograaf Bamey Wayne zag daar, toen hij op een plein wandelde, een zilverkleurig, ovaal gevormd voorwerp door de lucht cirkelen. Hij slaagde er in de vliegende schijf op de gevoelige plaat vast te leggen.

Schepelingen in paniekstemming

Ons dunkt, dat de inzittenden van een ruimteschip — zo zij met de toestanden op onze wereldbol enigszins op de hoogte zouden zijn — de aarde liever zouden vermijden. Overal is echter wat: Op de maan gebrek aan zuurstof; op Mars is de temperatuur wat aan de lage kant, al zou een mens het daar desnoods nog wel kunnen uithouden. Op Venus moet het behoorlijk heet zijn. een soort Sahara-broeihitte. compleet met zandstormen. Het vraagstuk is nu maar. waar komen die buitenaardse lieden vandaan? Wellicht van een planeet, waar de gespletenheid even groot is als hier en die ze zouden willen ontvluchten. Of van een, waar de sfeer althans vredelievender is, van welk feit zij ons mededeling willen doen. Het kan natuurlijk ook doodgewone nieuwsgierigheid zijn. Te zijner tijd zal het raadsel rond de vliegende schotel zich vanzelf wel oplossen, zoals veel, dat eeuwen lang verborgen bleef, doch tenslotte aan het licht kwam. Het merkwaardige is, dat er vroeger ook verschijnselen zijn waargenomen, die in hun beschrijving overeen komen met die uit de tegenwoordige tijd. Schepelingen van een eeuw en zelfs van een paar honderd jaar geleden namen wel eens „vurige schotels" in de lucht waar. En er is zelfs een geval geweest, dat een vlucht van vier dezer ruimtetoestellen zon 150 jaar geleden om een schip op de Atlantische Oceaan cirkelde en paniek bracht onder de bemanning. Later verdwenen de rondtollende schijven snel in de oneindigheid van het heelal, de schepelingen achterlatende een verwarring over wat zij hadden gezien.

Waarschuwing

Ook op het land deed men soms dezelfde waarnemingen. Omdat er voor een paar eeuwen in feite nog geen sprake was van techniek, dacht niemand aan geheime wapens, laat staan aan ruimteschepen. De gedachtegang ging hoogstens uit naar een niet thuis te brengen licht- of tochtverschijnsel, dat al dan niet een waarschuwing voor de aardse stervelingen inhield. In die tijd was het volk dra geneigd er een voorbode van het einde der wereld in te zien. of een ramp, die een bepaald gebied zou treffen. Daar de overstromingen toentertijd veelvuldig voorkwamen, evenals grote branden, die soms hele stadsdelen in de as legden, kon men na een poosje altijd wel beweren, dat het teken aan de hemel inderdaad gevolgen had gehad. Ook toen al in de krant Natuurlijk kunnen alle oude berichten over luchtverschijnselen niet worden beschouwd als mededelingen over vliegende schotels. Toch doen zij daar soms sterk aan denken, zoals een berichtje in de Leeuwarder zaterdagse Courant van 13 April 1754 — dus 200 jaar geleden — met de vermelding van een luchtverschijnsel gelijk een halve Maan; maar ongemeen veel groter dan dezelve", dat in Halle was waargenomen. Een fotokopie van dit bericht is hierbij op ware grootte afgedrukt. Deze reproductie geeft tevens een indruk van een klein deel van de Leeuwarder Courant uit die tijd, speciaal wat de druk betreft. Toevallig was de kolombreedte van toen en nu vrijwel gelijk. Om koppen boven de berichten maakte de uitgever Abraham Ferwerda zich geen zorgen. Alles, dat hem vreemd leek. kreeg een plaatsje onder de kop „BYZONDERHEDEN". zoals ook dit vreemde nieuws, dat Halle op 23 Maart verliet (vijf dagen tevoren was de waarneming), doch pas op 13 April in de krant kwam. omdat de verbindingen natuurlijk schaars waren en het vervoer langzaam ging. De post bleef onderweg hier en daar een poosje liggen, net zolang tot er weer een trekschuit voer, een diligence reed. of een koerier zo vriendelijk was de brieven mee te nemen. Het valt op, dat in dit krantenbericht een zekere nuchterheid de overhand heeft. Er wordt niet gerept over een komende ramp of iets dergelijks, doch men zocht uiteraard wel naar een verklaring die tamelijk voor de hand lag. omdat des Zondags het Noorderlicht aan de hemel was geweest. Veel miste men in die tijd. Het (overigens twijfelachtige) privilegie van onze tijd dat wij vliegende schotels hebben, is slechts vermeend. Twee zelfs drie eeuwen geleden, waren die schotels er ook reeds. Het blijkt al weer: er is niets nieuws onder de zon. In het Duitse Halle werd op Maandagavond, 18 aart 1754, een „Luchtverschijnsel" waargenomen, dat een vliegende schotel geweest zou kunnen zijn. Het bericht over dit nieuws kwam 200 jaar geleden voor in de Leeuwarder zaterdagse Courant van 13 April 1754. De foto van dit bericht geeft weer, hoe het nieuws in die tijd was gesteld. Men trachtte vanzelfsprekend een verklaring te vinden en zocht die bij het Noorderlicht. Tegenwoordig zouden de gedachten het eerst zijn uitgegaan naar de vliegende schotels, ofschoon een meer wetenschappelijke verklaring zeker met achterwege gebleven zou zijn.

Drie vierde-deel uur's in volle kracht

BIJZONDERHEDEN. Halle [Duitsland] den 23 maart. Maandag avond heeft men hier een zeer zeldzaam Luchtverschijnsel waargenomen, het welk zich ten 1 uren recht boven deze Stad vertoonde, in den beginne was het slechts een lichte witte Wolk, ten half 11 uur stond het Verschijnsel het helderste, en ten 11 uren verdween het allengskens (langzamerhand). De gedaante van het luchtverschijnsel, was gelijk een halve Maan, ruim zo helder en vurig als de Maan zelf, maar ongemeen veel groter dan dezelve, terwijl het Verschijnsel zich over de gehele markt henen, en tot over de zogenaamde Schippers-brug uitstrekte. In het midden wast Verschijnsel breed, en liep aan beide einde spits toe, staande van het Oosten na het Westen cirkelvormig zodanig omgekromt, dat het een einde boven de Kerk van Sint Ulrich, het midden boven den Roden Toren, en het ander einde boven de Schippersbrug stonden. Ruim drie vierde-deel uurs bleef dit Luchtverschijnsel in volle kracht staan, waar na het weder de gedaante ener Wolk aannam en verdween. Den vorigen dag hadden we een sterk Noorderlicht gehad, en op den zelfde dag was de Lucht in het Noorden zeer bewolkt geweest.

Het is af en toe gelukt vliegende schotels te fotograferen. Deze foto is gemaakt in de stad Bulawayo in Zuid-Rhodesia. De fotograaf Bamey Wayne zag daar, toen hij op een plein wandelde, een zilverkleurig, ovaal gevormd voorwerp door de lucht cirkelen. Hij slaagde er in de vliegende schijf op de gevoelige plaat vast te leggen.

Source: Leeuwarder courant, 9 April 1954.

1954 niets nieuws onder de zon