Aliens mapping the Earth

ufo1

12th October 1954, Leading astronomers in East Africa.

A surprising and uncomfortable statement has been made about the "flying saucers" by one of the most prominent astronomers in East Africa, the vice-president of the Astronomical Association of Kenya, G. Duncan Fletcher, after the arrival of several reports that these objects are increasingly being observed. He explains: "Presumably visitors from beyond our earth are busy with observations and mapping our earth, with their particular attention recently devoted to East Africa.

Europeans, as well as Africans and Asians, have observed various types of objects in the air: immobile, buzzing along the horizon with color changes of white to red and blue and green; elliptically shaped with elongated protrusions at both ends.

The first reports came from Dar-es-Salam, the capital of Tanganyika on the coast of the Indian Ocean, and were followed shortly thereafter by sightings in Mombasa, Kampala and Nairobi. In Nairobi the police station was called by residents who had seen flying saucers circling above the suburbs of the city. More than one police car, which were broadcast the calls, reported that they had followed mysterious bright objects in the sky. Two Europeans at the international airports have been following such an object for some time through a viewer.

Fletcher himself reports the observation of an unknown shining object from his well-equipped observatory in Nairobi. He says: "It was about 7:40 PM, and I had four visitors. To the east, and very low above the horizon, a great light appeared in the sky that had no connection whatsoever with any astronomical object, or with the lights of the airport or aircrafts which had just landed. The height I estimated at 2,000 feet. The object remained motionless when it was observed before it prevailed, and radiated a bright orange light, turning into a bright yellow light. The object rose and then dropped several times, before entering the clouds".

An encouraging fact that stands out in reports from various people is that the unknown flying objects "apparently favor the inhabitants of this planet". All reports show that they are drawing a map of every part of the earth.

Life on other planets

Several reasons, according to Fletcher (and he cites Dr. F. Hoyle, professor of astrophysics at Cambridge), can be mentioned to defend the assumption that there are more planets in the universe on which life would be possible. This life will probably differ a lot from what we know on Earth. Wheras on Earth we need oxygen to stay alive it is possible that life on other planets is guaranteed by other elements. Whatever the form and appearance of the beings who man the strange objects one day they will ground their machines on Earth and try to come into contact with earthly man.

Original text plus Dutch clipping:

Onbehagelijke vermoeden van astronoom Aarde wordt in kaart gebracht door niet aardse wezens. Een verrassende en onbehagelijke uitspraak is gedaan over de „vliegende schotels" door één der meest vooraanstaande astronomen in O-Afrika, de vice president' van de astronomische vereniging van Kenia, G. Duncan Fletcher, na het binnenkomen van verscheidene rapporten, dat deze voorwerpen in toenemende mate worden waargenomen. Hij verklaart: „Vermoedelijk zijn bezoekers van buiten onze aarde bezig met observaties en het in kaart brengen van onze aarde, waarbij zij de laatste tijd hun bijzondere aandacht hebben gewijd aan O-Afrika.

Zowel Europeanen, als Afrikanen en Aziaten hebben verscheidene soorten voorwerpen in de lucht waargenomen: onbeweeglijke; die langs' de horizon zoemden met kleurveranderingen wit naar rood en blauw en groen; elliptisch van vorm lang gerekt met opstaande uitsteeksels van beide einden, enz.

De eerste meldingen kwamen van Dar-es-Salam, de hoofdstad van Tanganyika aan de kust van de Indische Oceaan, en werden kort daarop gevolgd door waarnemingen Mombassa, Kampala en Nairobi. In de laatst genoemde stad werden politiebureau opgebeld door Inwoners, dat ze vliegende schotels hadden gezien, die boven de buitenwijken der stad rondcirkelende. Meer dan een politie auto, die op de oproepen werden uitgezonden, rapporteerden dat zij de koers hadden gevolgd van geheimzinnige heldere voorwerpen in de lucht. Twee Europeanen op het Internationale vliegvelden hebben zo'n voorwerp door een kijker geruime tijd gevolgd.

Fletcher zelf rapporteert de waarneming van een onbekend lichtend voorwerp vanuit zijn goed uitgerust observatorium in Nairobi. Hij vertelt: "Het was ongeveer 19.40 uur, en ik had vier bezoekers. In oostelijke richting, en zeer laag boven de horizon, verscheen een groot licht aan de hemel, dat geen enkel verband had met enig astronomisch voorwerp, of met de lichten van het vliegveld of van de toestellen, die zojuist waren geland. De hoogte schatte ik 2.000 voet, het voorwerp bleef onbeweeglijk toen het voor het heerst werd waargenomen, en straalde een helder oranje licht uit Dit ging over in een helder geel licht; het voorwerp rees en daalde dan weer enkele malen, alvorens in de wolken te verdwijnen".

Een bemoedigend feit, dat in de rapporten van diverse personen opvalt, Is dat de onbekende vliegende voorwerpen "blijkbaar de bewoners van deze planeet gunstig gezind zijn". Uit alle rapporten valt de gevolgentrekking te maken, dat zij elk deel van de aarde in kaart brengen.

Leven op andere planeten.

Verscheidene redenen, aldus denkt Fletchcr (en hij haalt daarbij pan dr F. Hoyle, prof. in de astro-physica in Cambridge). kunnen genoemd worden om de veronderstelling te verdedigen, dat er meer planeten in het heelal zijn. waarop leven mogelijk zou zijn. Dit leven zal vermoedelijk wel veel verschillen van dat zoals wij dat op aarde kennen. Waar wij op aarde zuurstof nodig hebben om in leven te blijven is het mogelijk dat het leven op andere planeten door andere elementen wordt gewaarborgd. Hoe ook de vorm en het voorkomen moge zijn van de wezens, die de vreemde voorwerpen bemannen, eens zullen zij hun machines op aarde aan de grond brengen en trachten in contact te komen met de aardse mens.

Source: De Locomotief, 12 Oktober 1954.

12 10 1954 buitenaardse make wereldkaart