Aliens seen in Germany

ufo1

13 October 1954, UFO and aliens seen in Rinkerode.

(From our correspondent in Bonn) Again someone saw a flying saucer. A film operator in Munster did not only see the flying saucer in the air, but it had landed, he also saw the alien crew roaming around on the ground. He was, of course, alone so that there are unfortunately no further witnesses for the beautiful story. The film operator drove "at about 2 am" home when he was at Rinkerode he saw at the side of the road a steel blue light that he initially held for a fire of a crashed plane.

It turned out to be emitted by a cigar-shaped thing that circled about a meter and a half above the ground. He crept towards it, when he was 60 meters away, the light was too harsh to him and he could not go any further. A few minutes later he saw four dwarfish figures emerge from "the thing." The males or (females) were about 1.20 meters tall and looked like "squashed boxers", a heavy body and a water head with thin legs and thin arms. They had a suit that looked like rubber. Suddenly the little dwarfs climbed back into their cigar along a ladder, which then rose back upwards and began to turn around after a few seconds, so that it looked like a flying saucer. The film operator met shortly after a police officer, whom he wanted to take to the place of landing, but the man was on duty and was not allowed to leave his post. He then called numerous authorities, but they all found his story too fantastic. The film operator was not drunk. The police searched the whole area for someone who had seen the thing, but they did not find anyone and an investigation on the spot with police dogs but this did not produce any results either.

Silent disk

There are also reports from other countries about flying objects. In the neighborhood of Frankfort, 13 pilots and apprentice pilots from a school of glide observed a "silver disc" that moved silently at 3000 meters.

Fireworks

The Cointe-Sclessin astronomical institute near Liege (Belgium) has received two letters from individuals, who claim to have seen flying saucers, but they do not attach much value to these observations, as a large firework was put out on the evening of the Liege festivities .... Nevertheless has Prof. LJ Pauwen via the daily papers call on the public to inform him of special phenomena that they have observed that evening.

Northern Lights?

Several hundred inhabitants of Alexandria (Egypt) saw a shining object above the city, which changed color. Before the meteorological department of the nearby airport could have made a picture of the phenomenon, it had already disappeared. According to the vice president of the observatory, Northern Lights could be the cause of this phenomenon. "A representative of a German firm in Beirut (Lebanon) saw an object in the air that night emanating a whitish light.

Mushroom

A reader of the Persian paper "Keihan" says to have seen a low-flying object above Tehran, the pilot carried a kind of gas mask. "Finally, a number of inhabitants of Yaoundé (Cameroon) observed a shining, mushroom-shaped object, which took a few seconds. at a height of 600 meter in the air, and then quickly disappeared in an easterly direction.

Original text plus Dutch clipping:

(Van onze correspondent te Bonn) Opnieuw heeft zich iemand gemeld die een vliegende schotel heeft gezien. Thans is het een filmoperateur in Munster die niet alleen de vliegende schotel in de lucht heeft gezien, maar zelfs op de aarde en bovendien heeft hij de bemanning ervan op de grond zien rondscharrelen. Hij was natuurlijk alleen zodat er helaas geen verdere getuigen zijn voor het mooie verhaal dat vandaag zijn tocht over de wereld begint. De filmoperateur reed (natuurlijk des nachts)" om ongeveer' twee" uur naar huis toen hij bij Rinkerode ter zijde van de weg een staalblauw licht zag, dat hij aanvankelijk voor het vuur van een verongelukt vliegtuig hield. Het bleek te worden uitgestraald door een sigaarvormig ding dat ongeveer anderhalve meter boven de grond cirkelde. Hij sloop er heen, maar toen hij op 60 meter afstand was werd het licht hem te schel en kon hij niet verder gaan. Enkele minuten daarna zag hij vier dwergachtige gestalten uit „het ding" komen. De mannetjes of (vrouwtjes) waren ongeveer 1.20 meter groot en zagen eruit als ~in elkaar gedrukte boksers", een zwaar lichaam en een waterhoofd met dunne beentjes en dunne armpjes. Zij hadden een pak aan, dat op rubber leek. Plotseling klommen de dwergjes langs een laddertje weer in hun sigaar, die daarop weer schuin naar boven steeg en na enkele seconden begon rond te draaien, zodat het op een vliegende schotel leek. De filmoperateur ontmoette kort daar op een agent, die hij naar de plaats van de landing wilde meenemen, maar de man had dienst en mocht zijn post niet verlaten. Hij belde daarop talrijke autoriteiten op, maar die vonden zijn verhaal te fantastisch. De filmoperateur was niet dronken. De politie heeft de hele omgeving afgezocht naar iemand die het ding ook gezien had, maar ze heeft niemand gevonden en een onderzoek ter plaatse met politiehonden leverde evenmin resultaat op.

Geruisloze schijf

Ook uit andere landen komen weer berichten over vliegende voorwerpen. In de buurt van Frankfort namen dertien piloten en leerling-vliegers van een zweefschool een „zilverkleurige schijf" waar, die zich op 3.000 meter hoogte geruisloos verplaatste.

Vuurwerk

Het astronomisch instituut van Cointe-Sclessin nabij Luik heeft een tweetal brieven ontvangen van personen, die beweren vliegende schotels gezien te hebben. Veel waarde hecht men echter niet aan deze waarnemingen, daar op de bewuste avond ter gelegenheid van de Luikse lichtfeesten een groot vuurwerk werd afgestoken.... Niettemin heeft prof. L. J. Pauwen van genoemd instituut via de dagbladen een oproep tot het publiek gericht hem op de hoogte te brengen van bijzondere verschijnselen, die zij die avond hebben waargenomen.

Noorderlicht?

Enige honderden bewoners van Alexandrië (Egypte) zagen boven de stad een lichtend voorwerp, dat van kleur veranderde. Voordat de weerkundige afdeling van het nabijgelegen vliegveld een foto van het verschijnsel had kunnen maken, was het echter reeds verdwenen. Volgens de onderdirecteur van het observatorium kan hier sprake van Noorderlicht zijn geweest. 'Een vertegenwoordiger van een Duitse firma te Beiroet (Libanon) zag op dezelfde avond een voorwerp in de lucht, dat een witachtig licht uitstraalde. Als een

paddenstoel

Een lezer van het Perzische blad „Keihan" zegt boven Teheran een laagvliegend langwerpig voorwerp te hebben gezien, waarvan de bestuurder een soort gasmasker droeg. -Ten slotte heeft een aantal inwoners van Yaoundé (Kameroen) een lichtend, paddenstoelvormig voorwerp waargenomen, dat enige seconden op 600 m hoogte in de lucht stilstond en toen snel in oostelijke richting verdween.

Source: Het Vrije Volk, 13 Okt. 1954.

13 10 1954 UFO geland duitsland