German Flying saucer called Rotativ-Luftfahrtsegler

ufo1

9 February 1955, German scientist tells about NAZI UFO.

An engineer, who worked years ago in the secret laboratories of a European air force, has published the following information. About 20 years ago, experiments were started in Germany with the so-called Rotativ-Luftfahrtsegler. Data was obtained through the scientific research of discus throwing. A discus manufactured in the laboratory could be thrown a much larger distance, over 200 meters, while the world record discus throwing is 60 meters.

The fast rotation of the discus stabilized the direction and the fixed position of the discus, while the control mainly takes place by gyroscopes placed under a 90 degree angle fitted in the device that rotated. The first "Rotativ-Luftfahrtsegler" had a diameter of 23 meters and a regulated revolving speed of 1200 to 3600 revolutions per minute. Heating by air resistance such as with aircraft who broken the sound barrier (± 380 Celsius) does not occur with rotating bodies, such an discus did ascend once from the Döberitz shooting range with a crew of 4 test pilots. This "RLFS" was towed to 3000 m altitude by an aircraft. After releasing the cable, the discus continued its journey in a horizontal direction and later landed on a small remote lake, it touched the water surface with a very high speed, which is not yet approached by a race boat, by steering the discus the crew reached the shore of the lake safely. This event was the starting point for the construction of the "Wasserschnellboot vliegtechniek" proved to be completely opposite to that which is common with motorized aircraft. The latter discus fly straight ahead, but the discus outlined above must draw speed and energy from loss of altitude, so that their course must be "up and down." With the help of a diesel-electric equipment and by proper use of the wind a very high speed could be reached. It is understandable that the writer of this article, Ing. IAWB, believes in flying saucers, he is convinced that the time will come when New York with the RLFS construction Can travel in two (instead of 13) hours.

Original text plus Dutch clipping:

Een ingenieur, die jaren geleden gewerkt heeft in de geheime laboratoria van een Europese luchtmacht, heeft dc volgende gegevens bekend gemaakt. Ongeveer 20 jaar geleden is men in Duitsland begonnen met proefnemingen met de zgn. Rotativ-Luftfahrtsegler. Men trok profijt van gegevens, die verkregen waren door het wetenschappelijk onderzoek van het discuswerpen. Een in het laboratorium gefabriceerde „discus" bleek een veel grotere afstand, nl. meer dan 200 meter te halen dan de gewone discus (het wereldrecord discuswerpen ligt tegen de 60 m.). Door een zeer snelle rotatie kon de vastheid van de richting en de vaste stand van de „discus" zelf bevorderd worden, terwijl de besturing hoofdzakelijk plaats vindt door het al of niet laten draaien van enige in het toestel aangebrachte, haaks op elkaar staande gyroscopen. De eerste „Rotativ-Luftfahrtsegler" had een middellijn van 23 meter en een te reguleren wentelsnelheid van 1200 tot 3600 toeren per minuut. Verhitting door lucht, weerstand, zoals bij vliegtuigen, die de geluidsbarrière hebben doorbroken, optreedt (tot ± 380* C), komt bij roterende lichamen niet voor. Zulk een toestel is eens op het schietterrein van Döberitz met een bezetting van 4 man opgestegen. Deze „RLFS" werd door een vliegtuig tot op 3000 m hoogte gesleept. Na verbreking van de kabel zette het toestel zijn reis in horizontale richting voort en landde later op een klein afgelegen meer, op welks wateroppervlakte een zeer grote snelheid bleef bestaan (die nog door geen raceboot benaderd is, door stuurmanskunst kon de bemanning veilig aan de oever komen. Deze gebeurtenis was het uitgangspunt voor de constructie van de „Wasserschnellboot vliegtechniek bleek volkomen tegengesteld te zijn aan die, welke gebruikelijk is bij gemotoriseerde vliegtuigen. Laatstgenoemde vliegtuigen vliegen rechtuit, doch de boven geschetste toestellen moeten snelheid en energie putten uit hoogteverlies, zodat hun gang „op en neer" moet zijn. Met de hulp van een dieselelektrische apparatuur en door een juist gebruik van de wind (waarvan de snelheid op grote hoogten zeer groot is) kan dan een zeer hoge snelheid worden bereikt. Het is begrijpelijk, dat de schrijver van dit artikel, Ing. I.A.W.B. aan vliegende schotels gelooft. Hij is er van overtuigd, dat de tijd zal komen, dat men de afstand Europa New York met de RLFS constructie In twee (i.p.v. 13) uren kan afleggen. De veiligheid van deze RLFS constructie is zeer groot.

Source: De Preangerbode, 09 Feb. 1955.