Our ancestors also saw flying saucers

ufo1

16 August 1956, UFO phenomenon much older as we thought.

Some see in the appearance of flying saucers as the approach of the Day of Judgment, but that the Lord is speeding through the air in a spaceship is a bit strange... The strangest thing is the apparent concentration of flying saucers in the US. They may be so fascinated by the American life style that they cannot get away from it. But it is also possible that their interest is less flattering. There is no reason to conclude that space travelers are humans, they well could be a total different life form. This has since become a wild speculation. Those who want to know more should read the book „Flying Saucers from Outer Space" by Donald Keyhoe, He claims to have obtained secret information. Maybe we will be able to solve the mystery of the flying saucers.

A large circular disk at the ground, greenish light suddenly appeared, as if it had just ascended and moved through the sky as smoothly and steady as the sun, moon, stars and planets move, but almost a thousand times as fast. That people first thought they saw a circular shape was apparently due to the perspective. The form gradually became more elongated and when the object passed the meridian and was just above the moon, it resembled a very elongated ellipse. Several people who saw it spoke of a cigar shape or a spindle shape. "Almost all of the flying saucers have been described this way for the last ten years, but the above was said of a flying object in 1882.

Flying saucers, mysterious lights and strange appearances are nothing new. They have been seen in the sky for more than two thousand years. While 1882 was a year of strange air appearances in Europe, it was in America 1894 and in California and Chicago winged cigars and airships were seen in 1886 and 1887. The year 1462 was renowned for its wonders of the sky, flying dragons, and wandering lights. And Gaius Plinius wrote in 75 BC. over a "discei" (disk) in the air. Ezekiel saw one in 600 BC and discribed it as a "wheel in a wheel".

This means that the disks have been visiting this earth for over 2500 years now. If this were so, then the beings who came with them would have decided what they would do with us. It seems foolish to make journeys of millions of miles and do nothing when you are finally there. Or does it mean that there have always been strange appearances in the sky that could not be explained?

According to a Harvard College astronomer, the flying saucers are no different than a hallucination. Dr. Donald Menzel wrote a book: "Flying Saucers" (1953), in which all this is denounced. First of all, the belief that the reflections and lights would come from other planets. Dr. Menzel thinks that the reason for this is the the common one is the same mistake, attributing natural phenomena to supernatural powers. Our ancestors saw the same thing that we now see and called it gods work. Prehistoric man personified the forces of nature on drums to chase them away.

Now, instead of trying to find a natural explanation, space-minded as one has become, one makes the hasty conclusion that we would see space ships. It is just as foolish. The human credulity is little less than thousands of years. The possibility that these phenomena are spaceships can only be investigated when other possibilities are exhausted. Dr. Menzel admits that there are and always have been strange phenomena in the sky, but he believes that it is optical deception arising from natural causes. He does not disregard the possibility of space ships, but that can take another million years. He has not yet seen any proof of their presence.

Many of those photographs of the phenomena are frauds. Metal plates and disk shaped objects that were raised in the air have been photographed and filmed as "real". They show dashes and dots that can be held with some imagination for fast-moving objects. Dr. Menzel publishes a photograph of a winged disk above Detroit and he has photographed almost every kind of dish appearance in his laboratory, and his photos and diagrams are the blow to the fairy tale of the flying saucers.

Original text plus Dutch Clipping:

Sommige zien in de verschijnen van schotels het naderen van de Dag des Oordeels, maar dat de Heer der Heirscharen door de lucht snelt in een ruimteschip met straalaandrijving is toch wel een beetje raar... Het vreemdste bij alles is de kennelijke concentratie van vliegende schotels op de V.S. Zij zijn wellicht zo gefascineerd door de Amerikaanse levensgewoonten, dat zij zich daarvan niet kunnen losmaken. Maar het is ook mogelijk, dat hun belangstelling minder vleiend is. Er is geen reden te concluderen, dat de ruimtereizigers een ander soort mensen zijn. Zij zijn misschien een verschillende, levensvorm en hun bemoeienis met Amerika zal met soortgelijke levensvormen zijn en in het geheel niet met mensen. Dit is intussen een wilde speculatie. Zij die er meer van willen weten, moeten maar eens gaan lezen „Flying Saucers from Outer Space door Donald Keyhoe, die beweert, dat hij geheime inlichtingen heeft gekregen Voordat wij echter naar een ander standpunt overgaan, zullen wij kennis nemen van een vliegende schotelrapport, dat misschien de sleutel tot het mysterie geeft.

Een grote cirkelvormige schijf bij de grond, van groenachtig licht verscheen plotseling laag. alsof zij pas was opgestegen en bewoog zich door de lucht even vlot een vaste koers houdend als zon, maan, sterren en planeten zich bewegen, doch bijna duizendmaal zo snel. Dat men eerst een cirkelvorm meende te zien, lag klaarblijkelijk aan het perspectief, want. allengs werd de vorm langgerekter en toen het voorwerp de meridiaan passeerde en juist boven de maan was, had het veel weg van een zeer verlengde ellips. Verscheidene mensen, die het zagen, spraken van een sigaar vorm of een draaispil en een spoelvorm". Zo worden vrijwel de laatste tien jaar alle vliegende schotels beschreven, maar bovenstaande werd gezegd van een vliegend voorwerp in 1882.

Vliegende schotels, mysterieuze lichten en vreemde verschijningen zijn niet van vandaag alleen. Zij werden al meer dan tweeduizend jaar in de lucht gezien. Terwijl 1882 een jaar van vreemde luchtverschijningen in Europa was, was dat in Amerika 1894 en in Californië en Chicago werden gevleugelde sigaren en luchtschepen gezien in 1886 en 1887. Het jaar 1462 was vermaard om zijn hemelwonderen, vliegende draken en dwaallichten. En Plinius schreef in het jaar 75 voor Chr. over een "discei" (schijf) in de lucht. Ezekiel zag daar in 600 v. Chr. een „wiel in een wiel". Als iemand een vliegende schotel heeft gezien, was hij het.

Betekent dit dat de schotels deze aarde nu al 2500 jaar bezoeken. Indien dit zo was, dan hadden de wezens, die met hen meekomen, nu toch wel besloten wat zij met ons zullen aanvangen. Het lijkt dwaasheid om reizen van miljoenen kilometers te maken en niets te doen, als je er eindelijk bent. Of betekent het, dat er altijd vreemde verschijningen in de lucht zijn geweest, die men niet heeft kunnen verklaren?

De vliegende schotels zijn volgens een sterrenkundige van Harvard College niet anders dan een hallucinatie. Dr. Donald Menzel schreef een boek: „Flying Saucers" (1953), waarin een en ander aan de kaak wordt gesteld. Eerstens het geloof, dat de weerspiegelingen en lichten afkomstig zouden ziin van andere planeten. Dr. Menzel denkt, dat de reden daarvan de gebruikelijke men gelijke fout is, natuurverschijnselen toe te schrijven aan bovennatuurlijke krachten. Onze voorouders schreven hetzelfde, dat wij nu zien, aan goden toe. De prehistorische mens personifieerde de natuurkrachten. Goden bliezen de winden, zonsverduisteringen waren draken, die de zon verslonden men sloeg op trommen om ze te verjagen.

Thans, in plaats van te trachten een natuurlijke verklaring te vinden, ruimteminded als men is geworden, maakt men de overijlde gevolgtrekking, dat wij ruimteschepen zouden zien. Het is net zo dwaas. De menselijke lichtgelovigheid is weinig geringer dan duizenden jaren geleden. De mogelijkheid, dat deze verschijnselen ruimteschepen zijn, kan dan pas worden onderzocht als andere mogelijkheden zijn uitgeput. Dr Menzel geeft toe, dat er zijn en altijd geweest zijn vreemde gezichten aan de hemel, maar hij gelooft, dat het optisch bedrog is. voortkomende uit natuurlijke oorzaken. Hij schakelt de mogelijkheid van ruimteschepen niet uit, maar dat kan nog wel een miljoen jaren duren. Hij heeft thans nog geen enkel bewijs gezien voor hun tegenwoordigheid.

Vele van die vreemde gezichten, vliegende schotels, landingen en ook foto's zijn bedrog. Tinnen borden en schotels, die in de lucht werden opgeworpen, zijn gefotografeerd en gefilmd als „echt". Zij vertonen streepjes en stipjes, die men met enige verbeeldingskracht voor snel bewegende voorwerpen kan houden. Dr. Menzel publiceert een gemaakte foto van een gevleugelde schijf boven Detroit en hij heeft bijna elke soort schotel verschijning gefotografeerd in zijn laboratorium. Zijn foto's en diagrammen zijn de nekslag voor het sprookje van de vliegende schotels.

Source: De Telegraaf, 16 Augustus 1956.

16 08 1956 Onze voorouders zagen UFOs