Dr. Carl Jung, they do exist

ufo1

1st August 1958, Flying saucers exist.

They are controlled by beings who look like people. If they came not from the Earth it would mean that somewhere there are beings that are technically at a much higher level than humans. This is a conclusion from the Swiss psychologist Dr. Carl Jung. He says that observations of flying saucers are not made by psychological influence, but are a fact. Not long ago the same Mr Jung stated that the many "observations" of flying saucers could only be explained by mass suggestion... in other words, if someone thought they had seen a flying saucer, other people also thought they had seen the phenomenon.

Original text plus Dutch clipping:

Vliegende schotels bestaan. Zij worden bestuurd door wezens die met mensen overeenkomen. Mochten zij Van'' buten de aarde komen, dan zou dit betekenen dat daar ergens wezens zijn die technisch op een veel hogere trap staan dan de mensen. Dit is een conclusie van de Zwitserse psycholoog dr. Carl Jung. Hij zegt dat de waarnemingen van vliegende schotels niet door psychologische beïnvloeding tot stand komen, maar een feit zijn. Nog niet zo lang geleden verklaarde diezelfde mijnheer Jung dat de vele waarnemingen van vliegende schotels juist alleen waren te verklaren door massasuggestie ... m.a.w. als iemand een vliegende schotel meende te hebben gezien volgden gehele reeksen van personen die eenzelfde verschijnsel dachten te hebben gezien.>

Source: Het Vrije Volk, 01 Augustus 1958.

01 08 1958 1958 zwitserse psycholoog jung