UFO Friesland Netherlands

ufo1

8 April 1959, UFO seen above Friesland.

Has Sjoerd Koetstra seen a flying saucer two weeks ago? Is his story based on someone who made a joke, was it an optical illusion or a natural phenomenon? These are questions that can not be answered by anyone. This is always the problem after observing strange phenomena in the sky, can you tell me what you have seen.

The 20-year-old Sjoerd Koetstra, currently an artilleryman in the Leeuwarder barracks, told us what he saw on wednesday evening 25 March between 10 pm and 10:30 pm at Bolsward. He does not come to any conclusion of what he saw and does not have any explanation for it. He also only told his sighting to a small group of people. Some laughed, but soldier Koetstra is seriously convinced that it was something special. On that night he drove in the car of his father together with his fiancée, the Leeuwarder Miss M. van Duizen, from Leeuwarden to Bolsward via Dronrijp and Wommels. Just before ten o'clock they approached Bolsward and Miss Van Duizen noticed, looking to the left, eastwards, a reddish glow in the distance. "A hay fire", the young man explained after a quick look out of the window, neither of them paid attention to it anymore.

Above gas station

In Bolsward, they drove through the town in an easterly direction to the connecting national road. Here Koetstra turned to the right towards the highway and suddenly both saw the red glow again. "Just above the Shell petrol station", according to Kooistra. I guess it had the size of two or three weather balloons, the shape was like a cup with a heart shaped lid on top, the color was dark red and did not change. Koetstra, who had stopped before he drove onto the highway, blinked with his lights and then turned to the left, into the direction of Sneek. At that moment the red light was moving, it was "hanging" to the right of the highway now. They speed up the car but the light returned and kept following them parallel to the highway. Koetstra thought it could be a reflection in the window, he opened the window, the light was still there. Miss van Duizen who found some binoculars in the car watch the sky phenomenon, that was in front of the car and told that it was heart shaped. When the lights of the town Sneek became visible the sky phenomenon rose up quickly and became smaller and smaller and disappeared in the dense clouds. The wind on this evening was, as we have checked, weak and from the west. The possibility exists, that the explanation can be a weather balloon, even though the red constantly shining light has not been explained. Mr. Koetstra, is aware of the explanations such as jet fighters, balloons, etc. due to his service experiences, he denies, however, that this phenomenon also resembled one of those explanations.

And so this case can most probably be added to the many in the file, strange but unexplained "disk" phenomena.

Original text plus clipping in Dutch:

Heeft de leidekker Sj. Koetstra twee weken geleden een vliegende schotel gezien? Berust zijn verhaal op misleiding door een onbekende grappenmaker, op gezichtsbedrog of op een natuurverschijnsel? Het zijn vragen, die door niemand te beantwoorden zijn. Want het steeds terugkerende probleem na het waarnemen van vreemde verschijnselen in de lucht is altijd de kwestie, vertelt U me nu eens wat IK heb gezien. De 20-jarige Sjoerd Koetstra, thans dienstplichtig artillerist in de Leeuwarder kazerne, heeft ons slechts verteld wat hij op woensdagavond 25 maart tussen 10 uur en 10.30 uur bij Bolsward en tussen deze plaats en Sneek heeft opgemerkt. Hij verbindt er geen enkel commentaar aan en heeft er zelf geen verklaring voor. Ook heeft hij slechts in kleine kring zijn belevenis verteld. Sommigen lachten er om, doch soldaat Koetstra is er ernstig van overtuigd, dat het iets bijzonders was. Op de bewuste avond reed hij in de auto van zijn vader samen met zijn verloofde, de Leeuwarder mejuffrouw M. van Duizen. van Leeuwarden naar Bolsward via Dronrijp en Wommels. Even voor tien uur naderden zij Bolsward en merkte mej. Van Duizen, naar links, in oostelijke richting kijkend, een roodachtige gloed in de verte. Een hooibrandje, expliceerde de jongeman na een blik uit het raam. Geen van beiden dacht hier verder over na.

Boven tankstation

In Bolsward gekomen reed men door de stad in oostelijke richting tot de verbindingsweg naar de rijksweg. Hier draaide Koetstra naar rechts haaks op de snelweg af en plotseling zagen beiden in het duister opnieuw de rode gloed „Vlak boven het Shell tankstation", aldus onze zegsman. „Ik schat maar dat is natuurlijk maar zo op het oog dat hij zo groot was als twee of drie weerballonnen. De vorm was duidelijk als van een beker met een hartvormig deksel er op. De kleur was donkerrood en veranderde niet. Er was geen straling of iets dergelijks." Koetstra, die voor hij de snelweg opreed gestopt had, knipperde met zijn lichten en draaide toen naar links, richting Sneek. Op dat ogenblik bewoog het rode licht en kwam, zoals de twee het meenden te zien, aan de rechterkant van de snelweg te „hangen". Terwijl de Leeuwarders met flinke snelheid hun weg vervolgden kwam het rode geval terug en hield vrijwel pal koers „boven" de weg. Omdat men meende, dat er van een reflex door de autoruit sprake kon zijn, draaide Koetstra zijn raampje open en keek opnieuw, maar het rode licht bleef. Zijn verloofde heeft op het traject naar Sneek met een verrekijker (na een eieren zoek dag van de heer Koetstra sr. in de wagen achtergebleven) naar het verschijnsel voor de auto uit gekeken en constateerde een hartvorm. Er waren wel tegenliggers op dat ogenblik doch geen wagens, die het duo inhaalden of door Koetstra werden ingehaald. Terwijl het rode licht onderweg steeds op een hoogte van naar schatting 30 graden was gebleven, verdween het toen de twee jongelui vaag de stadsverlichting van Sneek ontdekten. Het licht steeg plotseling met grote snelheid, werd kleiner en kleiner en verdween in de dichte bewolking. De wind op deze avond was, naar wij hebben nagegaan, zwak en woei uit westelijke richting. De mogelijkheid bestaat uiteraard, dat de verklaring gezocht kan worden in de manoeuvres van een wispelturige weerballon of iets dergelijks al is het rode, constant schijnende licht daarmee niet geëxpliceerd. De heer Koetstra, door zijn dienstervaringen natuurlijk wel op de hoogte van de indruk die straaljagers, ballonnen e.d. in de lucht maken, ontkent evenwel, dat dit verschijnsel hier ook maar enigermate op leek.

En zo kan dit geval hoogstwaarschijnlijk gevoegd worden bij de vele in het dossier: vreemde maar onverklaarde „schotel" verschijnselen.

Source: Leeuwarder courant, 08 April 1959.

08 04 1959 UFO boven Leeuwarden