Russia and USA deny UFO investigation

ufo1

14 September 1967, The "connection" between the space race and the flying saucers.

The Americans produced the following conclusion: "What is the strong driving force behind our fierce efforts to get on to moon? Carl Sagan (military adviser to the US Army for problems of extraterrestrial life) suggested that the moon accommodates an UFO base, this could also explain why the Russians are so interested in the back side of the moon.

Unless we are sure that the moon has a UFO base, our haste to get there remains incomprehensible. If we know that UFOs are or have been on our moon, our urge to get there has some meaning. As the current situation, our entire space project offers too many questions and has a shortage of answers. What is the scientific view of the question: Are flying saucers a serious matter? Since the UFO sightings begun, all major powers started extensive scientific research in one or both polar regions. "Russia, Sweden, Norway, Canada, the United States, Argentina, Chile, Australia, France and England sent expeditions to the frozen no man's land of the South or North Pole. In a period of three years, 1948-1951, more manpower, money and materials were sent to the Arctic than in the previous 200 years.

Rush to pole

The scientific rush to the polar region, after photographic evidence demonstrated UFO activity there, triggered an interesting suspicion that there might be a good reason for so much activity at the poles and so little above our equator. It turned out that the UFOs preferred to enter our atmosphere only at the poles, scientists were in a hurry to explore the space above the equator and there they found a powerful belt of deadly radiation.

Severe censorship

Under the heading "Muzzling for Americans" Edwards says: The fact that the UFO problem is subject to strict censorship is neither surprising nor questionable. The basic rules that everyone must follow in the public service are fixed. On one side the UFOs are declared to be conventional objects or explainable air phenomena (imposed on the Air Force), the other determines how the Air Force should conduct its investigation and how and by whom the public statements are made. "There are severe penalties for violating these regulations."

Nothing wrong

Around 1952, when the US had at least three times a massive UFO visit, the military budget was by far the largest item on the national budget. The US military has the duty and responsibility to control the airspace above the country. But they couldn't control the UFOs. They had to admit that there was something up there that they couldn't control, despite all their billions, or just simply deny that something was up there and meanwhile study the problem. The massive power outage in New York in 1965, was caused by UFOs according Edwards. The year 1965 was a record year of major power failures in the US, it was also the record year for the UFO activity.

Russia is silent

What was Russia doing to get some clarity on the UFO-mystery? Edwards says: The relative silence of Russia about the UFOs has occasionally been broken, but always in the same severely negative sense as in the statements of the Pentagon. In 1965 it was different. A Russian scholar, Dr. Mitrovan Zverev, who was delegated as an expert to the Chilean observatory in Serro Galan, announced that a fleet of 12 flying saucers had been observed in Chile. He added that some kind of unknown objects that are beyond our comprehension move freely around the earth. In 1952, after six years of UFOs over Russia, the leading Russian astronomer prof. Boris Kukarin stated, "Flying saucers are an optical illusion as a result of war psychosis ... fueled by those who have a major war." On December 7, 1953, Radio Moscow declared: "Flying saucers are fabrications of Western war machine, meant to allow taxpayers to swallow higher military budgets." But in 1957, Prof. S. Zonshtein said: "Flying saucers exist and Russia has them". On January 9, 1961, Pravda (State News) called all Russians who dared to report UFOs, mentally ill or outright liars, and said that most UFO sightings in Russia were done by people who copied American news. Russian UFO observers were immediately labelled traitors who listened to foreign radio stations.

Thorough investigation

In the US and Russia, the first UFO sightings were swept of the table by the crystal-clear denial that something was wrong: those so-called objects were simply hallucinations. When that did not work anymore, both countries came up with publications about "secret projects" that were being experimented with, and Russia called people who saw UFOs crazy, liars or traitors, we (USA) called them victims of hallucinations, publicity seekers, or drunks, after which both countries tried again to explain it away as "secret projects". And in the meantime, while the propagandists were fooling the public, both governments unleashed a thorough and extensive investigation into the UFO problem that is seriously affecting both countries. What are UFOs, where do they come from and why do they appear? are questions to which no one knows the correct answer. The future may hold the answer to what General Douglas MacArthur once said: "Contact with intelligent beings from elsewhere in the universe will be the ultimate event for mankind" - Frank Edwards never doubts it (Flying Saucers - a serious matter - published by HJ Paris NV, Amsterdam).

Photo: 1965, One of the 3 places in the marsh near Tully, Australia, UFO landings were observed on January 26, 1966. On one of this photos you can see that the UFO has left a round impression (9 meters diameter) because of its weight.

Original text plus Dutch clipping:

Het „verband" tussen de race in de ruimte en de vliegende schotels doet de Amerikaan af met een vraag en een niet waterdichte gevolgtrekking: „Wat is eigenlijk de sterke drijfkracht achter onze verwoede pogingen om op de maan te komen? Onderzoek van de door dr. Carl Sagan (militair adviseur van het Amerikaanse leger voor problemen van buitenaards leven) geopperde mogelijkheid dat de maan een ufo-basis herbergt, zou een dringend motief kunnen zijn en tevens kunnen verklaren waarom de Russen zoveel belangstelling hebben voor speciaal de achterzijde van de maan. Tenzij we zeker weten dat de maan een ufo-basis is, blijft onze haast om daar te komen onbegrijpelijk. Als we weten dat de ufos daar zijn of geweest zijn dan heeft onze drang enige zin. Zoals de zaken nu staan biedt ons hele ruimteproject een teveel aan vragen en een tekort aan antwoorden."Wat de wetenschappelijke kijk op de vraag Vliegende schotels — een ernstige zaak? betreft merkt Edwards op, dat alle grote mogendheden sinds de ufo-waarnemingen zijn begonnen met uitgebreide wetenschappelijke onderzoekingen in een of beide poolgebieden. „Rusland, Zweden, Noorwegen, Canada, de Verenigde Staten, Argentinië, Chili, Australië, Frankrijk en Engeland stuurden expedities naar het bevroren niemandsland van Zuid of Noordpool. In een periode van drie jaren, 1948-1951, werden er meer mankracht, geld en materiaal naar het poolgebied gestuurd dan in de voorgaande 200 jaar."

Stormloop naar pool En:

De wetenschappelijke stormloop op het poolgebied na de fotografisch aangetoonde ufo-activiteit daar, wierp een interessant nevenaspect op het vermoeden dat er wellicht een goede reden was voor zoveel activiteit bij de polen en zo weinig boven onze evenaar.... Toen bleek dat de ufos er de voorkeur aan gaven om alleen bij de polen onze dampkring binnen te komen haastte de wetenschap zich de ruimte boven de evenaar te onderzoeken en constateerde daar een machtige gordel van dodelijke straling.

Strenge censuur Onder het hoofd „Muilkorven voor Amerikanen", zegt Edwards: „Dat het ufo-probleem onderhevig is aan een strenge censuur is verwonderlijk noch twijfelachtig. De grondregels, waaraan iedereen zich in overheidsdienst moet houden liggen vast. Het ene voorschrift bepaalt dat ufos uitsluitend dienen te worden verklaard als conventionele voorwerpen of verschijnselen (opgelegd aan de luchtmacht), de andere stelt vast hoe de luchtmacht haar onderzoek dient te verrichten en hoe en door wie de openbare verklaringen moeten worden afgelegd. Op overtreding van deze voorschriften staan zware straffen."

Niets aan de hand

Omstreeks 1952, toen de VS minstens drie keer massaal ufo-bezoek hadden gehad, was het militaire budget veruit de grootste post op de nationale begroting. Het militaire apparaat had de plicht en de verantwoordelijkheid om het luchtruim boven het land te beheersen en te controleren. Ze konden de ufos noch beheersen noch controleren. Ze moesten dus óf toegeven dat er iets daarboven was wat ze ondanks al hun miljarden niet onder de duim konden krijgen of domweg ontkennen dat er iets aan de hand was en ondertussen het probleem bestuderen De massale stroomstoring die New York eind 1965 volkomen in het duister hulde, schrijft Edwards toe een nfo-invloeden. „Het recordjaar op 't punt van grote stroomstoringen in de VS was ook het recordjaar op het punt van de ufo-activiteit.

Rusland zwijgt

Wat ondernam Rusland om enige klaarheid te krijgen in het ufo-mysterie? Edwards zegt: „Het betrekkelijke stilzwijgen van Rusland over de ufos is nu en dan wel eens verbroken, maar altijd in gelijke streng ontkennende zin als in de verklaringen van het Pentagon. In 1965 werd dat anders. Een Russische geleerde, dr. Mitrovan Zverev, die als deskundige was afgevaardigd naar het Chileense observatorium in Serro Galan, maakte bekend, dat in Chili een vloot van 12 vliegende schotels was waargenomen. Hij voegde eraan toe, dat een soort onbekende voorwerpen die ons begrip te boven gaan, ach vrijelijk om de aarde bewegen". „In 1952, nadat er al zes jaar lang ufos boven Rusland waren gesignaleerd, verklaarde de vooraanstaande Russische astronoom prof. Boris Kukarin: „Vliegende schotels zijn 'n optische illusie als gevolg van oorlogspsychose. .. aangewakkerd door hen die brj oorlog belang hebben". Op 7 december 1953 verklaarde radio-Moskou: „Vliegende schotels zijn verzinsels van Westerse oorlogshitsers, bedoeld om de belastingbetalers de hogere militaire begrotingen te laten slikken". Maar in 1957 zei prof. S. Zonshtein: „Vliegende schotels bestaan en Rusland heeft ze". Op 9 januari 1961 noemde de Pravda alle Russen die het waagden ufos te signaleren, zwakzinnig of regelrechte leugenaars en zei voorts, dat de meeste ufo-meldingen in Rusland neerkwamen op napraterij van de Amerikanen. Daarmee werden Russische ufo-waarnemers meteen bestempeld tot landverraders die naar buitenlandse radiostations luisterden".

Diepgaand onderzoek

Zowel in de VS als in Rusland werden de eerste ufo-waarnemingen van de officiële tafel geveegd door de glasharde ontkenning dat er iets aan de hand was: die zogenaamde voorwerpen waren domweg hallucinaties. Toen dat niet meer opging kwamen beide landen met publicaties over „geheime projecten" waarmee geëxperimenteerd werd. Rusland noemde de waarnemers gekken, leugenaars of landverraders. Wij noemden ze slachtoffers van hallucinaties, publiciteitszoekers of dronkenlappen. Daarna probeerden beide landen het maar weer eens met „geheime projecten". En intussen, terwijl de propagandisten het publiek zand in de ogen strooiden, ontketenden beide regeringen een diepgaand en uitgebreid onderzoek naar het ufo-probleem dat beide landen ernstig bezighoudt". Wat ufos zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze verschijnen zijn vragen waarop niemand het juiste antwoord weet. De toekomst zal leren of dat wat generaal Douglas MacArthur eens zei — „Contact met intelligente wezens van elders in het universum zal de allergrootste gebeurtenis voor de mensheid zijn" — ooit bewaarheid zal worden. Frank Edwards twijfelt daar geen moment aan.(Vliegende schotels — een ernstige zaak? — Uitg. H. J. Paris NV, Amsterdam).

Photo, 1965. Een van de 3 plekken in het moeras bij Tully, Australië, waar op 26 januari 1966 ufo-landingen werden waargenomen. Op deze foto is te zien dat de ufo door zijn gewicht een ronde indruk (9 meter middellijn) heeft achtergelaten.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 14 Sep. 1967.

News clipping